נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ארנונה - חישוב החזרי תשלומים ששולמו ביתר
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
סוג החישוב ארנונה
 
אחוז הנחה מ"ר תעריף שנתי
הסכום ששולם ביתר
סוג סיווג
סיווג א
סיווג ב
סיווג ג
סיווג ד
סיווג ה
סיווג ו
סיווג ז
סיווג ח
סיווג ט
סיווג י
 
 
דברי הסבר: חישוב החזר תשלומי ארנונה או היטל השבחה ששולמו ביתר

החזר תשלומי יתר (תיקון התשמ"ד) - סעיף 6 לחוק: שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן - תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך 30 הימים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום החזרתו; לא הוחזר תשלום היתר תוך 30 ימים מיום שהאדם ששילמו הודיע בכתב לרשות המקומית שהתשלום שנגבה ממנו הינו תשלום יתר, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד כאמור ובתוספת ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש מיום שילומו של תשלום היתר עד יום החזרתו תוצאות החישוב מובאות באופן מפורט בטבלה המציגה את התפלגות השיערוך באופן חודשי - ע"ח הצמדה למדד , ע"ח הצמדת ריבית , סה"כ צבירה לכל חודש בנפרד באופן מצטבר - תוך כדי הצגת מדד ידוע , מדד אחרון , תאריך ומספר תשלום. כולל טבלת סיכום המציגה : תאריך התחלה , תאריך סיום , מספר ימי חוב הארנונה , קרן , סה"כ הצמדה , סה"כ ריבית , סה"כ הסכום להחזר.
בקביעת הסדר תשלומים שיעור הריבית יהיה שיעור ריבית החשב הכללי, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ברשומות - לצורך כך יש לשערך את הסכום לפי מחשבון חוק פיסקת ריבית והצמדה ריבית פיגורים
מעבר ל מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח