נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מס רכוש לצורך תיאום הוצאות למס שבח מקרקעין לפי סעיף 47 לחוק - חישוב מפורט
שיערוך כל הסכומים ליום
מדד בגין / מדד ידוע
שיערוך לפי מדד בגין מתאפשר רק באם קיים
פרוט תאומי מיסי רכוש
 
תאריך התשלום סכום המס בש"ח הקלד מס אסמכתא - מס רכוש ששולם מס
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

דברי הסבר: מחשבון תיאום מיסי רכוש ששלמו לצורך ניכוי מס שבח מקרקעין - חישוב מיוחד

מחשבון זה נועד להיות ככלי עזר או כנספח עבור חישוב מורכב הדורש ריבוי תאומי מיסי רכוש לפי מועד תשלומם לצורך הכרתם כהוצאה המותרת בניכוי לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין. הוראות אופן תיאום מיסי רכוש מובאות בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין - המיסים המותרים בניכוי לפי סעיף 39(8) כשהם מתואמים באופן מיוחד ולא תיאום רגיל, באופן הבא:
א. מחצית סכום המיסים ששולמו מיום הרכישה ועד יום 31 במרס 1972 (31/3/1972) תוכפל במדד יום המכירה ותחולק במדד יום הרכישה.
ב. סכום המיסים ששולמו מיום 1 באפריל 1972 (1/4/1972) ועד יום 31/12/1985 יוכפל במדד יום המכירה ויחולק במדד הממוצע לכל התקופה.
ג. סכום המיסים ששולמו מיום 1/1/1986 ועד ליום המכירה מוכפל במדד יום המכירה ומחולק במדד שפורסם ביום 15 לחודש יולי של שנת המס שבה שולמו המיסים.
את הערך הסופי שיתקבל יש לשבץ כהוצאה מותרת בניכוי לפי סעיף 39 במחשבון מס שבח ויש לצרף את פלט מחשבון זה המפרט את דרך חישוב תיאום מיסוי הרכוש כנספח לפלט מחשבון מס שבח .
למידע נוסף בנושא מס רכוש - ראה מדריך מס רכוש מקרקעין

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח