נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבית פיגורים בתשלום היטל השבחה
 
תאריך תחילת תקופה - יום מימוש הזכויות בנכס
 
תאריך סוף תקופה - מועד התשלום בפועל
 
חוב היטל השבחה
 

דברי הסבר: מחשבון ריבית פיגורים בתשלום היטל השבחה

"תשלומי פיגורים" - מכוח חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם- 1980, לפי ריבית צמודה בשיעור האמורה בחוק או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה.
תוצאות החישוב מובאות באופן מפורט בטבלה המציגה את התפלגות השיערוך באופן חודשי - ע"ח הצמדה למדד , ע"ח הצמדת ריבית , סה"כ צבירה לכל חודש בנפרד באופן מצטבר - תוך כדי הצגת מדד ידוע , מדד אחרון ותאריך. כולל טבלת סיכום המציגה תעריף קרן חוב היטל השבחה , תאריך התחלה , תאריך סיום , מספר ימי חוב , קרן , סה"כ הצמדה , סה"כ ריבית , סה"כ החוב לתשלום.

מועד תשלום היטל ההשבחה עפ"י סעיף 9 לתוספת השלישית, יש לשלם את ההיטל לא יאוחר ממועד מימוש הזכות בנכס. לסכום היטל ההשבחה בגין מכירת נכס יתווספו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מתאריך חוזה המכירה ועד ליום התשלום.
סכום החוב אינו כולל אגרות בית משפט ושכר טרחת עו"ד. מעבר ל מחשבון היטל השבחה

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח