נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון יחסים פיננסים - ניתוח דוחות כספיים - יחסים פיננסים וניתוח אנכי למאזן
 
מאזן ליום  
שם חברה  
נכסים
רכוש שוטף
מזומן ושווי מזומן
המחאות לגבייה
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פיקדונות בבנקים
מלאי
רכוש שוטף אחר
רכוש קבוע
רכוש קבוע, נטו
רכוש קבוע אחר
רכוש אחר
השק' בחברות בנות
מוניטין
התחייבויות והון עצמי
התחייבויות שוטפות
בנקים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התח' שוטפות אחרות
התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות
עתודות
התח' אחרות לז"א
הון עצמי
הון מניות
הון קרנות ועודפים
פרמיה על מניות
רווחים שלא חולקו/יתרת הפסד
 
דו"ח רווח והפסד
מכירות
עלות המכירות
הוצאות מו"פ
הוצאות המכר
הוצאות הנהלה
מיסים על ההכנסה
 
 
כולל בדיקה אוטומטית של סיכויי
הישרדות החברה לפי מודל
מדד פרופסור אלטמן

דברי הסבר: ניתוח דוחות כספיים - כלי תומך החלטת כדאיות השקעה בחברה

יחסים פיננסים - Financial Ratios יחסים פיננסים לפי דוחות כספיים של חברה מודדים את הצלחות או כשלונות החברה ומאפשרים לקבל תמונה בהירה על המצב הפיננסי של החברה ביום הפקת הדו"ח. יחסים פיננסים משמשים ככלי עזר לחיזוי חדלות פרעון, עמידה בתנאי אשראי ונותנים סימנם מוקדמים על סכנת התמוטטות , בעיית ניהול כושל, או יעילות וניצול טוב של משאבי החברה. במקביל לבדיקת היחסים הפיננסים, רצוי לבדוק גם את הסביבה העיסקית של החברה היחודייות שלה, ניתוח חברה דומה וניתוח ענפי. המחשבון בודק מחשב ומציג יחסים פיננסים שונים המנתחים באופן אוטומטי את הדוחות הכספיים. בין היחסים שניתן למצוא: יחסי נזילות, יחסי רווחיות, יחסי יעילות תפעולית, יחסי איתנות פיננסית, לרבות ניתוח אנכי של המאזן באופן מלא. בנוסף לכל אלו - מחשבון זה מציג באופן אוטומטי את מדד אלטמן Z-Score ומפרט במילים את סיכויי ההישרדות של החברה - Probabilities of bankruptcy. להלן, חלק ממגוון יחסים פיננסים שמחשבון זה מבצע:

יחסי נזילות

יחס שוטף Current Ratio - הינו מדד המסייע בניתוח מצב נזילות החברה, חוסנה הפיננסי ויכולתה לפרוע את התחייבויותיה מתוך נכסיה השוטפים בטווח הקצר. היחס מחושב על ידי חלוקת הנכסים השוטפים בהתחייבויות השוטפות. המנה שמתקבלת מציינת את היחס שבין האמצעים הנזילים של החברה להתחייבויות לזמן קצר שלה. קיימת משמעות שונה ליחס השוטף לכל חברה וזאת בהתאם לאופיה והמאפיינים של הנכסים וההתחייבויות השוטפות שלה. ככל שהיחס גבוה יכולת החברה להתמודד עם משברים בטווח הקצר טובה יותר. לכאורה יחס של 1 מעיד על איזון, אולם יחס כזה מהווה בדרך כלל יחס גבולי למדי, גלומה בו סכנה שהמשאבים הנזילים אינם מספיקים לכיסוי תשלומים לטווח קצר.

יחס מהיר Quick Ratio - יחס זה מחושב על ידי חלוקת סה"כ הנכסים השוטפים בניכוי ערך המלאי לסה"כ ההתחיבויות השוטפות. היחס צריך להיות קטן מ 1 בשינוי קל בין ענף עסקי לאחר, כדי שהחברה תהיה בטוחה מפשיטת רגל. המלאי מנוכה מהנכסים השוטפים כי הוא הנכס השוטף הפחות נזיל מכולם. כמו כן, המלאי הוא בדר"כ אינו נזיל ומהירות מכירתו עלולה ליצור הפסדים.

הון חוזר Working Capital - הינו יחס פיננסי המתאר את הנזילות לטווח קצר הקיימת בעסק מסוים הוא מחושב כנכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות. חשיבותו של יחס פיננסי זה הינה ביכולת לזהות באמצעותו מצבים בהם חברה יכולה להיות עתירה בנכסים ורווחיות, אך להיות חסרת נזילות במידה ולא ניתן לתרגם נכסים אלו למזומנים תוך זמן קצר. הון חוזר גבוה מידי יכול להצביע על בעיות בגביית חובות, עודף מלאי ו/או מזומנים שאינם מושקעים ביעילות. הון חוזר שלילי יכול להעיד על קושי במימון חובות. הון חוזר הינו אחד המרכיבים של נוסחת אלטמן (מדד אלטמן) לזיהוי מוקדם של פשיטת רגל של חברות.

הון חוזר תפעולי - חשוב מאוד בתפעול החברה והוא מוגדר כמלאי ועוד לקוחות בניכוי ספקים. המשבר העולמי האחרון מאופיין בהקטנת ההון חוזר התפעולי משום שהביקוש למוצרים וסחורות ירד משמעותית ועל כן מנהלי החברות עסוקים בהגדלת אשראי הספקים ככול יכולתם כדי לשפר את נזילות הפירמה ע"י הקטנת המלאי כלומר אין להם צורך ברכישות מהיצרן או שרוכשים פחות מהיצרן - אך הפירמה כדי למכור במקרים רבים תצטרך להגדיל אשראי ללקוחות.

יחסי ריווחיות

שולי רווח נקי Net Profit Margin - היחס בין הרווח הנקי למכירות. יחס זה מודד את שולי הרווח הנשארים מהמכירות. שולי רווח קטנים מעידים בדר"כ על סיכון מאחר שכל עליה לא צפויה בהוצאות עלולה להביא את העסק להפסד. שולי רווח גדולים מאפשרים לעסק לספוג עליה גבוהה בעלויות. יחס זה הוא מעין חיישן לעמידה איתנה בתנודות מחירי המכירה ובהיקפי המכירות המגולמים מיידית ביחס פיננסי זה.

שולי רווח תפעולי Operating Profit Margin - יחס זה מודד את רגישות העסק לשינויים במחירי המכירה ללא הוצאות מימון והוצאות חריגות המכבידות על פעילות העסק. מחושב ע"י חלוקת הרווח התפעולי בסך המכירות.

התשואה על ההון העצמי Return on equity - ROE - הרווח ביחס להון העצמי הוא למעשה שיעור התשואה על השקעת הבעלים. הון הבעלים כולל את כל השקעות הבעלים בהון מניות החברה ואת הקרנות והעודפים שהצטברו לזכותם במשך השנים. יש לזכור ש - ROE מחושב מנקודת ראות החברה ועל סך פעילויותיה. משום שניתן לבצע מניפולציות פיננסיות על ידי הנפקת מניות חדשות או קנייתן בחזרה משוק ההון, יש תמיד לשחזר את החישוב ולהגיע לנתון ביחס למניה בודדת.

התשואה על נכסים Return on Assets - RQA - הרווח ביחס לסך הנכסים. מחושב ע"י היחס שבין הרווח הנקי לבין סך המאזן. יחס גבוה מעיד על יעילות בשימוש נכסי החברה, יחס נמוך מעיד על חוסר יעילות בנכסי החברה וזאת תחת ההנחה הגלומה כי יעילות הינה הפקת רווחים גבוהים ממהון המושקע בנכסי החברה.

יחסי יעילות

מחזור לקוחות Receivables Turnover - יחס פיננסי זה בודק את יעילות שבה החברה גובה את התשלומים מהלקוחות. מחושב ע"י חלוקה של הלקוחות במכירות כפול 12 כדי להתאים לנתונים שנתיים. המספר שמתקבל הוא מספר חודשי האשראי הממוצע בשנה שהחברה מעמידה ללקוחותיה. כסף שנמצא אצל הלקוחות לא צובר ריבית ולכן ככל שהערך נמוך יותר כך החברה יעילה יותר, ערך גבוה יכול להעיד על קשיי גבייה. מחשבון זה מציג גם יחס הלקוחות באופן פשטני - לקוחות חלקי מכירות.

מחזור מלאי Inventory Turnover - יחס פיננסי זה בודק את יעילות ניהול המלאי. מחזור המלאי מחושב ע"י חלוקת עלות המכר במלאי. ימי המלאי מתקבלים מחלוקת המלאי שבמאזן בעלות המכר כפול מספר הימים בשנה. נקבל את מספר הימים שהחברה גלגלה את המלאי בהליך הייצור או המכירה. גידול בערך זה יכול להעיד על גידול במחזור הפעילות של החברה או לחליפין להעיד שלחברה קשה למכור את המלאי שלה. לעיתים נתון המלאי במאזן הינו נתון בעייתי בפרט בסוף השנה ולכן רצוי להשתמש בממוצע מלאי רבעוני.

יחסי איתנות
הון עצמי לסך המאזן - Owner's equity to totals asstes - יחס המלמד על איתנות פיננסית - יחס גבוה יצביע כי רמת הסיכון נמוכה ביחס להון העצמי

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח