נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון משכנתא משולבת פריים + משכנתא בריבית צמודה קבועה - חישוב מפורט לפי הנחיית בנק ישראל - מגבלת תמהיל ריבית הפריים בהלוואת משכנתא - חישוב מפורט. בדיקת משכנתא אופטימלית בתנאי אינפלציה ובחינת סוגי החזרים - שפיצר, קרן שווה, בוליט כולל דלתא רגישות לשינויים בריבית הפריים לאורך חיי המשכנתא + הלוואת גישור
 
סכום ההלוואה
תמהיל הפריים בהלוואה
תקופת ההלוואה בשנים
שיעור ריבית קבועה - על חלק ההלוואה שאינו צמוד פריים
שיעור ריבית התחלתית על חלק צמוד הפריים בהלוואה ריבית הפריים
דלתא פריים - שיעור עלייה ממוצע בריבית הפריים
קצב שינוי ממוצע בדלתא פריים בחודשים
האם קרן ההלוואה שאינה בפריים צמודה למדד
סוג החזר מרכיב הלוואת הריבית הקבועה במשכנתא
סוג החזר מרכיב הלוואת הפריים במשכנתא
שיעור אינפלציה ממוצעת שנתית חזויה
 
את הפרטים הבאים יש למלא רק אם קיימת למשכנתא תקופת גרייס/בוליט - הלוואת גישור
האם קודמת למשכנתא זו הלוואת גרייס?
תקופת הגרייס/בוליט בחודשים
קל"צ - האם קרן הגרייס צמודה למדד?
שיעור הריבית
שיעור אינפלציה ממוצעת שנתית חזויה בתקופת הגרייס
 

דברי הסבר: מחשבון בניית תמהיל משכנתא משולבת
בהתאם להנחיית בנק ישראל החל מיום 5/5/2011, רכיב ההלוואות לדיור בריבית משתנה מוגבל לשליש מסך ההלוואה לדיור.
מחשבון זה מיועד לשימוש עבור מומחי/יועצי משכנתאות - מאפשר לבחון ולהציג ללקוח יתרונות וחסרונות של שילוב הלוואת משכנתא עם ריבית פריים ומשכנתא עם ריבית קבועה או ריבית צמודה. יועץ המשכנתאות יציג ללקוח את השפעת שינוי ריבית הפריים, בחינת קצב שינוי בריבית הפריים בשיטות החזר שונות (קרן שווה/שפיצר) ומציאת תמהיל משכנתא אופטימלי. מחשבון משכנתאות זה הינו מיוחד במינו - מחשבון חובה לכל יועץ משכנתאות הנדרש לבנות תמהיל אופטימלי למשכנתא המורכבת מסוגי הלוואות שונות (הלוואת פריים + הלוואה נוספת) עם ריביות שונות צמודות ולא צמודות למדד (קל"צ). המחשבון מציג לוח סילוקין מפורט לאופן בו הנך מרכיב תמהיל את המשכנתא המבוקשת (תוך כדי התחשבות במגבלת בנק ישראל על תמהיל מרכיב הריבית המשתנה - ריבית הפריים). המחשבון מאפשר לבחון את המשכנתא גם באופן בו משולמת תחילה ריבית על סכום ההלוואה במתכונת גרייס כהלוואת גישור. כמו כן, המחשבון מאפשר לבדוק את שיטת החזר המשכנתא בתנאי אינפלציה - קרן שווה או שפיצר או תמהיל משכנתא מסוג קל"צ.
הלוואת שפיצר - לוח סילוקין שפיצר - בלוח סילוקין על פי שיטת שפיצר התשלום התקופתי המורכב מתשלום על חשבון קרן + ריבית הינו קבוע, אך בכל תשלום הן מרכיב הריבית והן מרכיב הקרן משתנים. כל החזר כולל תשלום ריבית על יתרת הקרן בתחילת התקופה והתשלום החודשי פחות הריבית מהווה את ההחזר על חשבון הקרן. ככל שחולף הזמן, בתשלום החודשי גדל מרכיב ההחזר על חשבון הקרן, ומרכיב הריבית קטן. בתנאי אינפלציה התשלום השוטף ע"ח שפיצר יהיה צמוד למדד, אלא אם כן הלוואת המבוססת על לוח סילוקין שפיצר תגלם את האינפלציה החזויה בריבית המוצעת ע"י הבנק למשכנתאות.
הלוואת קרן שווה בלוח סילוקין קרן שווה ההחזר על חשבון קבוע בכל התשלומים, וגובהו שווה לסכום ההלוואה (הקרן) מחולק במספר תשלומי ההחזר. לסכום קבוע זה מוסיפים בכל תקופה (ממועד תשלום אחד למשנהו) את הריבית על יתרת הקרן בתחילת התקופה, והתוצאה היא סכום התשלום לתקופה זו. במהלך פרעון ההלוואה פוחת בהדרגה סכום כל תשלום, מאחר והריבית הנוספת לסכום הקבוע יורדת במקביל לירידת סכום הקרן שנותרה לפרעון. בתנאי אינפלציה התשלום השוטף ע"ח קרן שווה יהיה צמוד למדד, אלא אם כן הלוואת המבוססת על לוח סילוקין קרן שווה תגלם את האינפלציה החזויה בריבית המוצעת ע"י הבנק למשכנתאות.
הלוואת בוליט - הלוואת בלון - גרייס Ballon Loan - הלוואה בה בתקופת ההלוואה משולמים רק תשלומים על חשבון ריבית (לרבות הפרשי הצמדה בגין הריבית בתקופת ההלוואה) ואילו הקרן נפרעת בתום תקופת ההלוואה. הלוואת בלון נקראת גם הלוואת גרייס על הקרן - Grace Loan, או הלוואת גישור והיא ניתנת כשלוקח ההלוואה עתיד לקבל סכום כסף במועד ידוע המתוכנן לסוף ההלוואה. גרייס ההלוואה או "תקופת חסד" בהלוואה (grace = חסד) תקופה אשר בה נדחים חלק מתשלומי קרן ההלוואה או הריבית על ההלוואה / משכנתא, לתקופה קצובה או לסוף תקופת ההלוואה, בדרך כלל, כדי להקל על הלווה. התשלומים הנדחים ייפרעו בתשלום חד-פעמי בתום תקופת החסד של ההלוואה / משכנתא. הלוואת בלון ניתנת בדרך כלל לתקופות קצרות. בתנאי אינפלציה תשלום הריבית השוטף ע"ח גרייס יהיה צמוד למדד אלא אם כן הלוואת הגרייס תגלם את האינפלציה החזויה בריבית המוצעת ע"י הבנק למשכנתאות.
הלוואת קל"צ - קרן לא צמודה - הקרן במשכנתא קל"צ אינה צמודה למדד וכן ריבית המשכנתא קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה מיום נטילתה עד סילוקה. משכנתא מסוג קל"צ מתאימה לאנשים שרוצים לדעת בוודאות את גובה ההחזר החודשי מתחילת חיי ההלוואה ועד סופה מבלי להיות תלויים בהשפעת מדד המחירים לצרכן, ריבית הפריים וכד'. מאחר שהמשכנתא מסוג קל"צ אינה צמודה למדד - הריבית עליה תהיה גבוהה יותר מריבית משכנתא צמודה למדד או משכנתא עם ריבית משתנה. הריבית הגבוהה והקבועה במסלול הלוואת/משכנתא קל"צ מתמחרת בתוכה גם את מדד המחירים לצרכן.
שער הריבית - ריבית ריאלית שנתית.

המחשבון כשאר מחשבוני האתר מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת.
מחשבונים רלבנטיים נוספים:
מחשבון רגישות משכנתא
ריבית פיגורים מקסימלית המותרת בחוק לגבייה בגין פיגורים בתשלום משכנתא

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח