נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מהי משך ההודעה מוקדמת לה זכאי סוכן מסחרי לקבל מספק ? מציאת התאריך לפי ותק ההתקשרות
מהו סכום דמי ההודעה המוקדמת במקרה שהספק מורה לסיים את ההתקשרות לאלתר?
מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בסיום חוזה בין סוכן לספק לתקופה בלתי קצובה
על פי חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק) התשע"ב 2012
 
ממוצע רווחי הסוכן *
במחצית השנה שקדמה לסיום חוזה הסוכנות
 
תאריך תחילת חוזה סוכן ספק
 
תאריך הודעה על סיום יחסי סוכן ספק
 
מספר ימים ממוצע בשנה לצורך החישוב
 
פיצויים מוגדלים/מופחתים
(אחוזים מופחתים לשימוש בית משפט בלבד)
 
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב סיום חוזה בין סוכן לספק
(לשימוש בית משפט בלבד)
 

דברי הסבר: מחשבון על פי חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק) התשע"ב 2012

המחשבון מבצע חישוב של ימי ההודעה מוקדמת על פי החוק, חישוב דמי ההודעה המוקדמת, במקרה בו הספק הורה לסוכן להפסיק לאלתר לפעול עבורו כסוכן וחישוב תאריך סיום התקשרות לאחר הודעה מוקדמת.
סיום חוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה - צד לחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת לצד האחר בתוך זמן סביר מראש ובכתב, ובלבד שימי ההודעה המוקדמת לא יפחתו מהמפורט במחשבון.
* אופן חישוב דמי ההודעה המוקדמת - דמי הודעה מוקדמת יהיו בסכום השווה למכפלה של תקופת ההודעה המוקדמת בממוצע של רווחי הסוכן המסחרי במחצית השנה שקדמה לסיום חוזה הסוכנות או במחצית השנייה של תקופת החוזה, לפי התקופה הקצרה; ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע דמי הודעה מוקדמת בסכום שונה אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בהתחשב בשינויים שחלו. בתנאי השוק או בענף שבו פעל הסוכן המסחרי.
המחשבון מבוסס על חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק) התשע"ב 2012 שהתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב, 20/2/2012. פורסם בספר החוקים 2338 (רשומות), ביום ד באדר התשע"ב 27/2/2012

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח