נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב מועדים להגשה - בהתחשב בפגרת יום שישי ופגרת הקיץ
 
שם / מספר התיק
 
פעולה משפטית
 
המועד
 
חישוב אחרון
לפי סעיף
ימים
 
הערות לתיק
 
מציאת ימים בהתחשב בפגרת יום שישי ופגרת הקיץ לפי יומן בית משפט

מועדי כתבי טענות בהתאם לתקנות החדשות שנכנסו לתוקף ביום 1/1/2021
סעיףימים תאור
81ב30  הגשת כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר
80א45  הגשת כתב הגנה במסלול דיון מהיר
60  הגשת כתב הגנה
120  הגשת כתב הגנה ברשלנות רפואית
23ד60  הגשת כתב הגנה צד ג'
33ב7  תיקון פגם במסמך
33ד14  דרישה לעיון שופט בגין אי קבלת מסמך ע"י המזכיר
18א14  הגשת כתב תשובה מטעם התובע
35א30  דיון מקדמי בין בעלי הדין ממועד המצאת כתב הטענות האחרון
3614  דיווח לבית משפט לפני קדם המשפט לפי טופס 4
3720  קביעת פגישת מהו"ת בתובענה שסכומה או ששווי נושאה עולה על 40,000 ש"ח
37ד30  קיום פגישת מהו"ת ממועד המצאת ההודעה
37ו14  יודיע מגשר המהו"ת לממונה אם בעלי הדין מסכימים להעביר את הסכסוך לגישור
51ב14  הגשת תצהיר לתמיכה בראיות לפני הדיון שנקבע
5730  פניה בבקשה לגילוי מסמכים מכתב ההגנה / התשובה האחרון
56א30  עיון במסמכים ומענה לשאלונים ממועד הדיון המקדמי
49ד7  פנייה לצד שכנגד עם רשימת הבקשות
49ג20  הגשת רשימת בקשות
6220  רשימת עדים מטעם התביעה עד לקד"מ
6214  רשימת עדים מטעם ההגנה עד לקד"מ
713  הצגת ראיות במדיה דיגיטלית לפני מועד הדיון
80ג90  קביעת מועד לקד"מ בדיון מהיר מכתב ההגנה האחרון
87ג60  הגשת חוות דעת רפואית מיום שהורה בית משפט
87ה90  הגשת חוות דעת רגילות לפני דיון הוכחות
91א60  הגשת חוות דעת מומחה מטעם ביהמ"ש מיום שהורה בית משפט
91ג14  שאלות הבהרה למומחה מקבלת חוות הדעת
91ג30  מענה המומחה לשאלות
95ג7  בקשה לסעד זמני מיום קבלת הצו
1990  תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים לאחר שפס"ד בפלילים הפך לחלוט
137א60  הגשת ערעור על החלטה
174א14  ערעור על החלטה בדבר פסלות שופט
 
מועדי בית משפט לתביעות קטנות
 ימים תאור
 15  המועד להגשת כתב הגנה
 7  המועד להגשת כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד
 7  המועד להגשת בקשה לביטול החלטה במעמד צד אחד מיום המצאת ההחלטה
 15  בקשת רשות ערעור מיום מתן פסק דין


מחשבון זה מחשב את הימים תוך התחשבות בימים שאינם באים במנין לצורך פגרת יום שישי לפי סעיף 4 לתקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל(פגרות), תשמ"ג 1983. המחשבון מציג באופן מפורט את היום בשבוע, תוספת בימים, תאריך היום המבוקש, יום בשבוע, באם יוצא יום שישי או שבת מוצג התאריך והיום המתוקנן, סה"כ ימים בפועל ויום בשבוע. באם היום במנין ימי התקופה הקבועה בחיקוק נופל ביום פגרת הקיץ, מתקבלת הערה: "יש לשים לב! היום המבוקש יוצא בפגרת הקיץ" מוצג חישוב מספר הימים בתקופת הפגרה, תאריך היום המתוקנן, סה"כ ימים בפועל, באם גם לאחר תקופת הפגרה נופל היום האחרון לפתיחת ההליך ביום שישי או שבת, המחשבון מחשב ומציג שוב את התאריך המתוקנן, סה"כ ימים בפועל והיום בשבוע. בכך המחשבון חוסך זמן רב בספירת ימים, שיערוך החלק היחסי של ימי הפגרה בספירת הימים והוספתם לאחר תום הפגרה. המחשבון אינו מתחשב בפגרת החגים לרבות חג סוכות ו/או בפגרת חג פסח.
להלן בסיס מקור הסמכות לפיה תקופת פגרה לא תבוא במנין הימים:

חוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד 1984 סעיף 83

שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות ימי הישבות והפגרות של בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל והטיפול בעניינים בימי הפגרה

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, סעיף 179ב
תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במניין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

בעניין סעדים זמניים יחולו כללים אחרים כאמור בסעיף 95:
(ה) במסגרת ההחלטה המעניקה סעד זמני ארעי, למעט צו עיקול זמני או צו לתפיסת ראיות, יורה בית המשפט על מועד לדיון במעמד בעלי הדין בהקדם האפשרי ככל האפשר ולא יאוחר מארבעה עשר ימים מיום מתן הסעד הזמני הארעי; ימי פגרה יובאו במניין הימים; בית המשפט רשאי להורות על מועד מאוחר יותר לדיון, אם מצא טעמים מיוחדים לכך.

(ו) ניתן צו עיקול זמני או צו לתפיסת ראיות, במעמד צד אחד, רשאי המשיב, והמחזיק, אם יש כזה, לבקש את ביטול הצו בתוך שלושים ימים ממועד המצאתו; הוגשה בקשה לביטול הצו, יקיים בית המשפט דיון במעמד בעלי הדין בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מארבעה עשר ימים מיום הגשת הבקשה לביטול; ימי פגרה יובאו במניין הימים; בית המשפט רשאי להורות על מועד מאוחר יותר לדיון, אם מצא טעמים מיוחדים לכך.

תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם 1979 , תקנה 128 ב
תקופת הפגרה של לשכת הוצאה לפועל לא תבוא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שקבע בית משפט, רשם או ראש ההוצאה לפועל לענין הגשת התנגדות לביצוע שטר, אלא אם כן הורה בית המשפט, רשם או ראש ההוצאה לפועל, הוראה אחרת.

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב 1991, סעיף 126
תקופת פגרה של בית הדין לא תבוא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית הדין או הרשם, אלא אם כן הורה בית הדין או הרשם לפי הענין, אחרת.

תקנות בתי המשפט(פגרות) תשמ"ג 1983, תקנה 1, תקנות הוצאה לפועל (פגרות) תשמ"ג 1983 , סעיף 1 תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), תשמ"ד 1984, סעיף 1 , תקנות בתי המשפט וההוצל"פ (פגרות) תשמ"ג 1983 תקנות אלו קובעות את מועדי הפגרות הר"מ, תקופות הפגרה חופשת חגים וקיץ:
פגרת חג סוכות - מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי
פגרת חג פסח - מיום י"ד בניסן עד יום כ בניסן
פגרת הקיץ - מיום 21 ביולי ועד יום 5 בספטמבר.
חריג - בשנת 2020 עקב משבר הקורונה פגרת הקיץ מיום 11 באוגוסט ועד 5 בספטמבר
(קובץ תקנות 8580, פורסם ביום 1/6/2020)

יום ו' כפגרה - במנין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית משפט, בידי רשם או בידי ראש הוצאה לפועל, יראו את יום ו בשבוע כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה במהלך הליך בבית משפט או בלשכת הוצאה לפועל.
בתחום הפלילי הפגרה תבוא במניין הימים - ואילו בתחום האזרחי כאמור בכל ענין שאינו סובל דיחוי או בענין אשר החליט שופט לפי האמור בחוק.

קישורים רלבנטיים:
מחשבון מועדים לפי בחירת מספר ימים
בתי משפט השלום
בתי משפט מחוזיים
בתי משפט לענייני משפחה
בתי הדין האזוריים לענייני עבודה
חישוב מספר הימים בין שני תאריכים
לוח השנה העברי
תכנון חופשה - מתי החג הקרוב בימים

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח