נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גירושין - מזונות ילדים משמורת משותפת בעקבות בע"מ 919/15
 
סך הכנסות חודשיות ברוטו - אב
 
סך הכנסות חודשיות ברוטו - אם
 
הוצאות חינוך (כולל גן/צהרון), ביגוד, תרבות ואחרות
 
הוצאות מדור בשקלים
 


דברי הסבר: מחשבון גירושין לפי עקרונות בע"מ 919/15

בע"מ 919/15 - שוויוניות מגדרית בדמי המזונות
פסק הדין בבית המשפט העליון, בע"מ 919/15, יצר תקדים משפטי בכל הנוגע לדמי מזונות ילדים מגיל שש ומעלה. הוא קבע שחובת המזונות אינה מגדרית אלא חלה בצורה שווה על ההורים על פי יחס הכנסותיהם. החל מתקדים מחייב זה, בתי המשפט לענייני משפחה צריכים לחשב את יחס ההכנסות של ההורים, ולוודא שכל הורה נושא בחלקו היחסי.

בפירוט החישוב יתקבלו תוצאות הבאות:
א. נתוני בסיס החישוב - שכר נטו של האב, שכר נטו של האם, הוצאות מדור, סך ההוצאות האחרות בגידול הילד/ים לרבות חינוך, ביגוד ואחרות.
ב. סכום דמי מזונות ילדים שעל האב להעביר לאם או לחלפין סכום דמי המזונות שעל האם להעביר לאב.

המחשבון מבוסס על ההנחה של זמני שהות שווים (במחזור של 14 יום - 7 ימים בממוצע אצל האב, 7 ימים בממוצע אצל האם)

מהם המבחנים למשמורת משותפת ?
א. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים; הורים שאינם משתכרים ו/או שאין להם מקורות הכנסה ראויים (השכר אמור להיות מעל שכר המינימום) - אינם מתאימים למודל.
ב. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם;
ג. רצון הילד;
ד. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים ;
ה. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים;
ו. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.
ככל שייקבע, כי מתמלאים כל התנאים לקיומה של "משמורת פיזית משותפת", כי אז תגבר הסבירות שעתירה למשמורת משותפת תתקבל.
ז. זמני שהות שווים.

דמי מזונות - ועדת פרופסור פנחס שיפמן
לזמני שהות שונים כדאי לבדוק את מחשבון דמי מזונות שפותח לפי עקרונות ועדת שיפמן. ועדה מקצועית שבחנה את עניין דמי המזונות במקצועיות רבה - ראו מחשבון דמי מזונות - ועדת שיפמן

טובת הילדים
פס"ד בעניין מזונות אינו סופי חשוב לזכור! פסק דין למזונות לעולם אינו סופי, ותמיד קיימת אפשרות לבחון אותו מחדש וזאת באם אירע שינוי נסיבות מהותי.
בנושא גירושין מומלץ לקרוא את המאמר  גירושין - מתגרשים בכבוד

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח