נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גירושין - חישוב איזון כספי חסכון בקרן השתלמות - איזון משאבים. איזון זכויות כספיות בקרן השתלמות - יצירת דו"ח חישוב מפורט לבית משפט
תיק תביעה
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
פרטי צד ב - אישה
שם פרטי
תאריך לידה
 
קרן השתלמות 1 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן השתלמות 2 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
פרטי צד א - בעל
שם פרטי
תאריך לידה
 
קרן השתלמות 1 צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן השתלמות 2 צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 


דברי הסבר: חישוס אקטוארי חלוקת שיוויונית של קרנות ההשתלמות - איזון משאבים סוציאליים חישוב מפורט

על פי הדין האזרחי יש לאזן בין הזכויות הסוציאליות, של בני הזוג כך שלכל אחד מבני הזוג קיימת זכות קניינית על מחצית מהזכויות של בן זוגו ושל עצמו. אך עד כה הידע לצורך איזון משאבים סוציאלים ופנסיונים היה נחלת האקטוארים בעיקר. מהיום גם אתה כעורך דין המייצג בבית משפט לענייני משפחה, תוכל די בקלות ומהירות באמצעות שימוש במחשבון זה לבצע את החישוב בעצמך ולצרף את תוצאותיו להליך המשפטי המתנהל בבית המשפט.
מדריך שימוש - באם אין לצד נכס כלשהו יש להשאיר את השדה ריק והמחשבון יתעלם ממנו. את הנתונים יש להקליד בערכי ברוטו כפי שהם מסופקים ע"י גופי ההשקעות. כפי שניתן לראות קיימת התחשבות בדמי הניהול, משום שמיום שקופות הגמל, קרנות ההשלתמות, וקרנות הפנסיה הופרדו מהבנקים (סוף שנת 2006) - דמי הניהול עלו בצורה ניכרת אשר לעיתים יכולים לנגוס מעל 40% מיתרת הזכויות. לעניין זה - ראה מחשבון חישוב עמלות קופות הגמל.
לשיערוך אקטוארי של הזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך הנישואין / החיים המשותפים בקרן ההשתלמות חובה לצרף תדפיס עדכני אחרון ומאושר ע"י גוף קרן ההשתלמות והצגת המסמכים בבית משפט.
המחשבון יבחן מהו שווין של הזכויות , יהוון אותם בהתאמה, תוך כדי שיערוך ויציג פלט מפורט הכולל סיכום הוני הנובע מהזכויות הסוציאליות של כל צד לרבות איזה צד ואיזה סכום צריך להעביר הבעל לאישה או האישה לבעל כדי לאזן את המשאבים הסוציאלים באופן שיוויוני. מידע מהותי הנובע מהזכויות הסוציאליות של כל אחד מבני הזוג העומדים בפני פירוד מסייע לגיבוש הסכם כולל, ובאם הדבר אינו מתאפשר מסייע לבית המשפט לתת פתרון לחלוקת הרכוש בין בני הזוג. שימוש נכון במחשבון האקטוארי זה יכול במקרים רבים לסייע בסיום הליכי הפירוד / הגירושין במהירות ובהגינות.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח