נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גירושין - חישוב אקטוארי של חלוקת זכויות פנסיה - איזון משאבים פנסיוני. איזון זכויות פנסיוניות, פנסיה צוברת, פנסיה תקציבית - יצירת דו"ח חישוב מפורט לבית משפט
תיק תביעה
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
פרטי צד ב - אישה
שם פרטי
תאריך לידה
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
קרן פנסיה צוברת 1 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 2 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה תקציבית צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
ריבית היוון
פרטי צד א - בעל
שם פרטי
תאריך לידה
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
קרן פנסיה צוברת 1 צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 2 צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה תקציבית צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
ריבית היוון
 


הערות - חישוב אקטוארי של חלוקת פנסיות בהליך גירושין

שימוש נכון במחשבון האקטוארי זה לצורך איזון משאבים בין בני הזוג, יכול במקרים רבים לסייע בסיום הליכי הפירוד / הגירושין במהירות ובהגינות.
המחשבון מעודכן לשנת המס 2024.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח