נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
דמי הבראה

טבלת זכאות לדמי הבראה לסקטורים הציבוריים ולפי צו הרחבה לסקטור הפרטי והציבורי
שירות המדינה מוסדות ההסתדרות עובדי הוראה המגזר הפרטי* המרכז לשלטון מקומי
7.2022 449 ₪ 449 ₪ 449 ₪ 378 ₪ 449 ₪
7.2021 426 ₪ 426 ₪ 426 ₪ 378 ₪ 426 ₪
7.2020 426 ₪ 426 ₪ 426 ₪ 378 ₪ 426 ₪
7.2019 426 ₪ 426 ₪ 426 ₪ 378 ₪ 426 ₪
7.2018 426 ₪ 426 ₪ 426 ₪ 378 ₪ 426 ₪
7.2017 424 ₪ 424 ₪ 424 ₪ 378 ₪ 424 ₪
7.2016 421 ₪ 421 ₪ 421 ₪ 378 ₪ 421 ₪
7.2015 425 ₪ 425 ₪ 425 ₪ 378 ₪ 425 ₪
7.2014 427 ₪ 427 ₪ 427 ₪ 378 ₪ 427 ₪
7.2013 423 ₪ 423 ₪ 423 ₪ 374 ₪ 423 ₪
7.2012 420 ₪ 420 ₪ 420 ₪ 371 ₪ 420 ₪
7.2011 411 ₪ 411 ₪ 411 ₪ 365 ₪ 411 ₪
7.2010 395 ₪ 372 ₪ 395 ₪ 351 ₪ 395 ₪
6.2009 191.5 ₪ 372 ₪ 383 ₪ 340 ₪ 383 ₪
6.2008 372 ₪ 372 ₪ 372 ₪ 331 ₪ 372 ₪
6.2007 355 ₪ 355 ₪ 355 ₪ 318 ₪ 355 ₪
6.2006 עד 5.2007 360 ₪ 360 ₪ 360 ₪ 318 ₪ 360 ₪
6.2005 עד 5.2006 347 ₪ 347 ₪ 347 ₪ 307 ₪ 347 ₪
6.2004 ועד 5.2005 346 ₪ 346 ₪ 346 ₪ 306 ₪ 346 ₪
6.2003 ועד 5.2004 351 ₪ 351 ₪ 351 ₪ 306 ₪ 351 ₪
שנה 1 7 ימים 5 ימים 7 ימים 5 ימים 9 ימים
שנה 2 7 ימים 6 ימים 7 ימים 6 ימים 9 ימים
שנה 3 7 ימים 6 ימים 7 ימים 6 ימים 9 ימים
שנה 4 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים
שנה 5 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים
שנה 6 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים
שנה 7 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים
שנה 8 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים
שנה 9 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים
שנה 10 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים
שנה 11 10 ימים 8 ימים 10 ימים 8 ימים 10 ימים
שנה 12 10 ימים 8 ימים 10 ימים 8 ימים 10 ימים
שנה 13 10 ימים 8 ימים 10 ימים 8 ימים 10 ימים
שנה 14 10 ימים 8 ימים 10 ימים 8 ימים 10 ימים
שנה 15 10 ימים 8 ימים 10 ימים 8 ימים 10 ימים
שנה 16 11 ימים 9 ימים 11 ימים 9 ימים 11 ימים
שנה 17 11 ימים 9 ימים 11 ימים 9 ימים 11 ימים
שנה 18 11 ימים 9 ימים 11 ימים 9 ימים 11 ימים
שנה 19 11 ימים 9 ימים 11 ימים 9 ימים 11 ימים
שנה 20 12 ימים 10 ימים 12 ימים 10 ימים 12 ימים
שנה 21 12 ימים 10 ימים 12 ימים 10 ימים 12 ימים
שנה 22 12 ימים 10 ימים 12 ימים 10 ימים 12 ימים
שנה 23 12 ימים 10 ימים 12 ימים 10 ימים 12 ימים
שנה 24 12 ימים 10 ימים 12 ימים 10 ימים 12 ימים
שנה 25 13 ימים 10 ימים 13 ימים 10 ימים 12 ימים
שנה 26 ואילך 13 ימים 10 ימים 13 ימים 10 ימים 13 ימים


דברי הסבר: דמי הבראה שנתיים במגזרים, בסקטורים שונים

הנפקות המשפטית של זכאות לדמי הבראה
הסדר סוגיית קצובת ההבראה (המכונה "דמי הבראה") נעשה לא במסגרת חוק אלא בהסכם קיבוצי כללי, שהוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק. הקצובה מייצגת השתתפות המעביד בהוצאות ההבראה והנופש לצורותיו השונות המקובלות של העובד.

מועד הזכאות הראשון לדמי הבראה
זכאות לדמי הבראה נוצרת לאחר שנת עבודה אחת מלאה, באופן רטרואקטיבי מתחילת העבודה אצל אותו מעסיק. עובדים במשרה חלקית מקבלים דמי הבראה באופן יחסי למשרתם. עובד שלא השלים שנת עבודה ראשונה מלאה לא יהיה זכאי לדמי הבראה. יחד עם זאת בשנת העבודה השניה העובד יהיה זכאי בתוספת החלק היחסי שלא קיבל בשנה הראשונה.

המועד המקובל לתשלום דמי הבראה
דמי הבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות של חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

תשלום דמי הבראה מפוצל
צו ההרחבה קובע, כי קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ - מיוני ועד ספטמבר, אלא אם הוסכם, או אם נהוג מועד אחר במקום העבודה. כלומר, אין חובה על פי צו ההרחבה לשלם את קצובת ההבראה במועד כלשהו, ואפשר לשלמה במועדים שונים. זאת, ובלבד שהדבר נעשה בהסכמת העובדים, או בהתאם לנוהג במקום העבודה. לפיכך, אין כל מניעה, כי יפוצל התשלום בגין דמי הבראה, כך שהוא ישולם לשיעורין במהלך חודשי השנה ובלבד, שהעובד הסכים לתשלום באופן האמור [תב"ע 97 / 794 - 35 (י-ם), בלפר אביבה נ' אבי בן אבו מספרה במלון המלך דוד (טרם פורסם)].

התיישנות הזכות לדמי הבראה
בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי וצו ההרחבה בדבר דמי הבראה, עובד אשר לא קיבל את דמי ההבראה במהלך שנות עבודתו, יהיה זכאי לאחר סיום יחסי העבודה, לדמי הבראה בעד תקופה עד שנתיים שלפני סיום עבודתו.
הגבלה זו אינה חלה ביחס לעובד, התובע תשלום דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו, כל עוד מתקיימים יחסי עובד מעביד עובד יכול לתבוע דמי הבראה בעד תקופה של שבע שנים.

הזכאות לדמי הבראה בגין תקופות היעדרות
בצו ההרחבה נקבע, כי לקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה לא תובא בחישוב היעדרות, בשל חופשה ללא תשלום, וכל היעדרות שבה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. באשר לחופשת לידה, על פי החוק, נקבע בצו ההרחבה, כי היא מזכה בדמי הבראה. כמו כן, חופשה שנתית, מחלה בתשלום אף הם יחשבו לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה. מנגד תאונת עבודה ו/או חופשה ללא תשלום שבגינן לא מקבל העובד כל תחליף שכר מהמעסיק, או מהביטוח הלאומי, יש לראות בתקופות אלה חופשה ללא תשלום, שלא תזכה את העובד בהבראה.

נופש במקום תשלום דמי הבראה
הבחירה אם לצאת לנופש במקום לקבל דמי הבראה היא בידי העובד בלבד. המעביד יכול להציע לעובדים לצאת לנופש על חשבונו במקום לשלם להם דמי הבראה, ורק אם העובדים נתנו הסכמתם לכך, בין בהסכמה מפורשת ובין בהתנהגות, רצוי שההסכמה תהיה בכתב. בעצם הצטרפותם לטיול, ניתן לראות במימון הנופש על ידי המעביד את תשלום דמי הבראה. יצויין, כי אם ערך הנופש שמימן המעביד נמוך מגובה דמי ההבראה המגיעים לעובד, העובד יהיה זכאי ליתרת הסכום עד לגובה דמי הבראה להם הוא זכאי, לפי צו הרחבה.

הכללת דמי הבראה בשכר השוטף
סעיף 5 לחוק הגנת השכר אכן עוסק בסוגיה זו וקובע, כי לא ניתן לכלול את הרכיבים הבאים בשכר כולל: גמול שעות נוספות, מנוחה שבועית ודמי חופשה. מכאן נלמד, כי אין מניעה מלהסכים על שכר כולל ביחס לרכיבים אחרים, ובהם דמי ההבראה. עם זאת, בפסיקה נקבע, כי קביעת שכר הכולל דמי הבראה צריכה להיות מפורשת וחד משמעית לפיכך, על המעסיק, במקרה הנדון, להבהיר לעובד באופן מפורש וחד משמעי, כי שכרו של העובד כולל דמי הבראה. מן הראוי לציין בהקשר זה, כי על המעביד להקפיד, שהשכר הכולל יענה על דרישות חוק שכר מינימום, דהיינו, שהשכר הכולל לא יפחת משיעור שכר המינימום בתוספת דמי ההבראה.

מיסוי דמי הבראה
דמי ההבראה הם הכנסת עבודה, ולכן חלים עליהם כל המסים החלים הכנסת עבודה, ובפרט מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

אופן חישוב דמי הבראה במשרה חלקית
צו ההרחבה בעניין הבראה קובע, כי "לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה". משמע, על מנת לחשב את דמי ההבראה המגיעים לעובד, יש להכפיל את אחוז המשרה של העובד בדמי ההבראה המגיעים לעובד במשרה מלאה: אחוז המשרה X תעריף הבראה ליום X מספר ימי הבראה המגיעים לעובד לפי וותק.

מחשבוני דמי הבראה לפי סוג עובד וסוג משרה
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח