נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםמידע לצו הרחבה לפנסיית חובה בישראל
שיעור ההפרשות החודשי במסגרת הסכם פנסיה חובה במגזר הפרטי
החל מיום הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סך הכל
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.50%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5.00%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.50%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10.0%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15.0%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%
1.7.2016 6.25% 5.75% 6% 18.0%
1.1.2017 6.5% 6% 6% 18.5%

דברי הסבר: הפרשות עובד מעביד לחסכון פנסיוני לפי צו הרחבה
כללי
משנת 2008 ואילך, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק, בביטוח פנסיוני, כלומר: להפריש שיעור מסוים משכר העובד ולהעבירו לגוף פנסיוני, שהעובד בחר בו. ההפרשות לגוף הפנסיוני ממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובד. החובה חלה גם כאשר מדובר בעובד זר.

מהו הסדר מיטיב ומה דינו מול צו ההרחבה?
במקרים מסוימים חל על העובד הסדר שמיטיב עם העובד. כלומר הסדר פנסיוני שתנאיו, מבחינת העובד, טובים יותר מתנאי ההסדר שבצו ההרחבה הכללי. הסדר מיטיב יכול להיות מעוגן בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה או בהסכם העבודה האישי. בכל מקרה על המעסיק להפריש עבור רכיב הפיצויים, שיעור שאינו נמוך מהשיעור הקבוע ב"צו ההרחבה לפנסיה חובה" וכן לדאוג לבטח את העובד בביטוח פנסיוני. ההסדר כולל הפרשות לביטוח פנסיוני ושיעור ההפרשות, לרבות לקרן פנסיה, עומד לכל הפחות על 18% מהשכר עד ל-1.1.17 ו 18.5% החל מ-1.1.17.

על פי צו הרחבה בין שר הכלכלה והתעשייה בניימין נתניהו, למגזר הפרטי מיום 23/05/16
יועלו שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת יולי 2016 ויעמדו על 6.25% תגמולי מעסיק, 5.75% תגומלי עובד. החל מיום 1.1.2017 יועלו תמולי המעסיק ל 6.5% ותגמולי העובד ל 6%.

צו הרחבה בין שר התמ"ת, אלי ישי, למגזר הפרטי מיום 30/12/07
ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית הוא בתוקף מיום 1.1.08 משהוצא צו הרחבה ע"י שר התמ"ת.
ביום 6.3.11 נעשה הסכם חדש ומשולב בין הצדדים המקנה שיפור תנאים כמו: תוספת להפרשות (17.5% ב – 2014) ; הגדרת הסכם מיטיב ועוד.
ההסכם יחול על כלל העובדים במשק מכוח צו הרחבה אך למעט עובדים שיש להם הסכם מיטיב מכוח הסכם כלשהו - הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית (ע"י המעביד או ע"י קופת גמל כשלם) (להלן הסדר המיטיב). צו ההרחבה כולל הגדרה מפורטת של הסדר מיטיב. אם יש לגבי העובד הסדר מיטיב אך טרם חל עליו – יחול עליו בתקופת הביניים צו הרחבה לפנסיה חובה. מי שיש לו הסדר מיטיב אך רכיב הפיצויים בו נופל מהשיעור שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה, על המעסיק להפריש לפחות את רכיב הפיצויים בשיעור שנקבע בצו ההרחבה.

תנאי הזכאות לפנסיה
- על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל הפרישה, שהוא גיל 67 לגבר ולאשה, ורק אםהעובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל "קיצבה" שלא מהמוסד לביטוח לאומי.
- כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות.
- עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר לביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.

המועד להעברת הכספים שהופרשו על ידי המעסיק והעובד, לגוף הפנסיוני
על המעסיק להעביר את הכספים שהופרשו (הן חלקו של המעסיק והן חלקו של העובד), לגוף הפנסיוני שבחר העובד, במועד המוקדם מבין אלה: תוך שבעה ימי עסקים מיום תשלום השכר, או תוך 15 ימים מתום החודש שעבורו הופרשו הכספים.

ההשלכות של אי העברת כספים (הן חלק העובד והן חלק המעסיק) לגוף הפנסיוני במועד
תשלום פיצוי על שכר מולן - כספים שלא הועברו על ידי המעסיק במועד, הופכים, במועד הקבוע בחוק ל"שכר מולן" שבגינו ניתן לחייב את המעסיק לשלם לעובד ריבית בשיעור מיוחד. הקבוע בחוק עשויים לחייב את המעסיק בתשלום ריבית מיוחדת. המעסיק אינו רשאי לעכב את העברת הכספים לגוף הפנסיוני, גם אם העובד הסכים לכך.

סיום תקופת ההפרשות לפנסיה
מעסיק רשאי להפסיק את ביצוע ההפרשות לביטוח הפנסיוני, כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
1. העובד הגיע לגיל פרישה חובה.
2. לעובד משולמת קצבה כלשהי (למעט גמלה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי), כגון:קצבת פרישה (פנסיה) או קצבת נכות מחברת ביטוח.
שימו לב! מי שפרש פרישה מוקדמת, המקבל קצבת פרישה (פנסיה), ועובד במקביל לכך, זכאי ממקום העבודה הנוכחי להפרשות לביטוח פנסיוני עד לגיל פרישה חובה.

השכר לצורך ביטוח פנסיוני ורכיביו:
השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי שקבוע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, המהוות חלק מהשכ רהקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות. תקרת השכר המבוטח היא עד גובה השכר הממוצע במשק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי.

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני:
העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבדותו אצל המעסיק. על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו. עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה. העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור בכל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתו .

פיצויי פיטורים:
תשלומי המעסיק לפיצויים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה יבואו במקום חובתו לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה (עמ' 5 לחוברת) או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה ("השלמת הפיצויים"). בנוסף לכך, אם ירצה המעסיק להחיל גם על השלמת הפיצויים את הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה עם העתק לעובד כי בחר לעשות כן.
במקרה זה השלמת הפיצויים תבוא במקום חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963. לא העביר המעסיק את השלמת הפיצויים, יהיה חייב בתשלומה בעת סיום עבודה בנסיבות המזכות את העובד או את שאיריו בפיצויי פיטורים.
הפרשות אלו לא יהיו ניתנות להחזרה למעבי, למעט במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה, או אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963.
"אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר.

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה
למשרד הכלכלה והתעשייה סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות.

כלי עזר לחישוב פנסיוני:
1. מחשבון תביעת חוב קופת גמל/פנסיה - סכומים שלא הופקדו על ידי המעסיק
2. מחשבון היוון זכויות פנסיוניות שלא הופרשו לגמל/פנסיה על ידי המעסיק
3. מחשבון פנסיה - כמה באמת אתה צריך כדי לחיות לפי צרכיך - מחשבון תכנון פנסיוני באופן עצמאי - פנסיה חודשית רצויה בגיל פרישה - חסכון במסלול פרטי
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח