נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
פריסה - הקטנת החבות במס בתקבולי פיצויי מענק פרישה
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום עבודה
מספר חודשי עבודה בשנה האחרונה
מספר שנות חופשה ללא תשלום
סכום הפיצויים ברוטו / מענק פרישה
השכר החודשי ברוטו הקובע לפיצויים
הכנסה ברוטו נוספת ממקור אחר לשנת 2024
הכנסה ברוטו נוספת ממקור אחר לשנת 2025
הכנסה ברוטו נוספת ממקור אחר לשנת 2026
הכנסה ברוטו נוספת ממקור אחר לשנת 2027
הכנסה ברוטו נוספת ממקור אחר לשנת 2028
הכנסה ברוטו נוספת ממקור אחר לשנת 2029
סטטוס לחישוב אוטומטי של נקודות הזיכוי
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
דברי הסבר: פריסת מס - הקטנת החבות במס בתקבולי פיצויי פרישה

החישוב מבוסס על חבות המס הידועה לשנת המס 2024
סכום הפיצויים / מענק פרישה - הסכומים המשולמים לעובד עקב פרישה המפורטים בטופס 161. סכום הפיצויים כולל - דמי הודעה מוקדמת, פדיון ימי מחלה , פדיון ימי חופשה , מענק הסתגלות וכדומה.
המחשבון מציג: את ימי הותק לצורך פריסת המס , תקרת הפטור השנתי , סה"כ הפטור לכל תקופת העבודה שיעור המס השולי, יתרת הסכום החייבת במס לפריסה , יתרת הסכום החייבת במס עם פרישה וללא פריסה שיעור המס השולי בשנת הפרישה ללא פריסה , חבות במס ללא פריסה, יתרה נטו לתשלום ללא פריסה טבלת הפריסה לפי שנה , יתרה חייבת, שעור המס, מקדמת המס, סיכום וסך החסכון במס עקב פריסה פריסת מס נעשית מכח סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה - מהותה: חלוקת הכנסת הנישום ליותר משנה אחת.
סימולטור זה מתחשב בנקודות הזיכוי - אך ניתן להתחשב בזיכויים מותרים נוספים ראה פס"ד שבטון. פריסה הינה כלי שנועד להקטין את החבות במס בעת פרישה על כל 4 שנות עבודה תינתן שנת פריסה עד שש שנים. שעור המס בפועל יהיה לפי הכנסת הפורש בכל שנה אם תהיה לו, שעור המקדמה בפועל יקבע על פי פקיד השומה.
הערה חשובה: מאחר ואנו נמצאים בעידן רפורמה במס שיעורי המס עשויים להשתנות משנה לשנה, כך גם מדרגות המס השונות מפורסמות רק בתחילתה שכל כל שנת מס - לפיכך אין אף מחשבון שיכול לתת תוצאה מדוייקת לסה"כ החסכון במס בפריסת מס עתידית - אלא אומדן משוער בלבד.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח