נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ימי הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות כולל חישוב גובה הפיצוי בגין ויתור על ימי הודעה מוקדמת
 
משכורת קובעת לפיצויים / שכר חודשי ברוטו
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך סיום עבודה
 
סוג העובד
 
דברי הסבר: מחשבון ימי הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות + חישוב גובה הפיצוי

עובד במשכורת חודשית - עובד אשר מקבל את משכורת קבועה אחת לחודש, ללא זיקה למספר ימי עבודה באותו החודש (חודש קצר , חודש ארוך, חגים וכדומה) ובהנחה שעבד רגיל בכל ימי העבודה באותו החודש. עובד על בסיס שכר שונה מחודש לחודש - נקרא גם עובד בשכר יומי או עובד בשכר שעתי - הינו עובד אשר מקבל את משכורתו לפי שכר קבוע ליום או לשעה בהתאם למספר הימים שעבד בחודש או בהתאם למספר השעות בכל יום עבודה אשר עבד בפועל. כך ששכרו משתנה מחודש לחודש. מרבית עובדי משק הבית עובדים בשכר שעתי.
חישוב שכר קובע לפיצויים לעובד המשתכר לפי שעות עבודה
חישוב שכר קובע לפיצויים לעובד המשתכר לפי ימי עבודה >

המחשבון מבצע את החישוב על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001 בתוצאות החישוב יוצגו: תאריך תחילת עבודה, תאריך סיום עבודה , סה"כ ימי עבודה - ימי ותק , במקרים הרלוונטים גם חודשי עבודה , שנות עבודה , סוג העובד האם עובד על בסיס שכר שונה מחודש לחודש או האם עובד במשכרות חודשית ובהתאם יחושבו ימי הודעה מוקדמת אשר על פי חוק יש להתריע לפני פיטורין ו/או לפני התפטרות. המחשבון מחשב גם את גובה פיצוי העובד בגין ויתור על נוכחות בתקופת ההודעה המוקדמת / פיצוי המעביד בגין אי נוכחות בתקופת ההודעה המוקדמת.

מכוח סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001 מחויב מעביד לתת לעובדו בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד – מעביד, דהיינו, בדבר תקופת קיומם של יחסי עובד ומעביד. מטרת הוראה זו היא, בין השאר, לאפשר לעובד לממש את זכויותיו. על מעביד המבקש לפטר עובד, למסור לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, ועל עובד המבקש להתפטר, למסור למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות. ההודעות תינתנה בכתב, ותציינה את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.
במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נמשכים יחסי עובד ומעביד, ועל העובד להמשיך לעבוד. עם זאת, מעביד יכול להודיע לעובד כי הוא מוותר על נוכחותו בעבודה בתקופת ההודעה מוקדמת – בין לפיטורים ובין להתפטרות, אך עליו לשלם לעובד פיצוי בגובה שכרו הרגיל לאותה תקופה.
מעביד או עובד שלא נתנו הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות, חייבים לשלם פיצוי בגובה השכר הרגיל שהיה משולם בתקופת ההודעה המוקדמת.
מעביד שלא מסר לעובדו אישור כאמור עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, צפוי לקנס מינהלי בסך 1500 ₪, ואם לא מסר את האישור עד תום 7 ימים מיום שהעובד דרש בכתב אישור, יהיה צפוי לקנס מינהלי בסך 3000 ₪. בסמכות התביעה להחליט על הגשת כתב אישום והעונש המרבי במקרה זה, עומד על 12,900 ₪ לכל עבירה.
חריגים: אין חובה על עובד לתת הודעה מוקדמת להתפטרות אם התפטר בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
כמו כן, אין חובה על מעביד לתת הודעה מוקדמת לפיטורים בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים, או כשפיצויים אלה נשללו ממנו לפי החלטת בי"ד משמעתי שפועל לפי חיקוק בדבר שיפוט משמעתי.
הסעד במקרה של אי-מתן הודעה מוקדמת או אי-תשלום הפיצוי הוא בתביעה לבית הדין האזורי – סעד אזרחי בלבד.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח