נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון דמי מחלה - חישוב מפורט
 
ימי מחלה / העדרות
 
שעות עבודה ביום
 
שכר עבודה לשעה
 
דברי הסבר: חישוב דמי מחלה לפי זכאות לימי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה

המחשבון כולל תיקון מספר 4, תחולתו מיום 01/04/2011 - חל שינוי מהותי באופן חישוב דמי מחלה
החל מיום 15.7.2009 כ"ג בתמוז התשס"ט, התווסף סעיף 4א חדש ל חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976 במסגרת סעיף 185 לחוק ההתייעלות הכלכלית, וקובע איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, בתקופת הזכאות לדמי מחלה. יחד עם זאת, האיסור לא יחול במקרה בו ההודעה המוקדמת לפיטורים ניתנה לעובד בטרם נעדר עקב מחלתו, ולא יחול במקרה בו מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ואם הוא תאגיד - ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות. לעניין זה, "פסק מלפעול" - הפסקת פעילות שאינה זמנית. במילים פשוטות: מעסיק אינו רשאי לפטר עובד בתקופת מחלתו מבלי לאפשר לעובד לנצל ימי מחלה צבורים לזכותו מכח החוק עד למכסה המירבית של 90 יום, טרם ניתוק יחסי עובד מעביד. במקרים של הסכמים אישיים המאפשרים לצבור יותר מ 90 יום ימי מחלה, יחול הדין המטיב עם העובד, אך בכל מקרה לא ניתן להרע איתו וגם לא להתנות על האמור בחוק - וזאת מכח ההוראות הקוגנטיות של חוק דמי מחלה. לעניין זה ראה גם ע"ע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ – בניהול מיוחד נ' לסלי פנחס וניט ואח', ניתן ביום 7.12.2008.

בתוצאות החישוב - דמי מחלה יופיעו באופן מפורט כולל - נוסחת החישוב - אופן החישוב שימו לב ! ניתן לצבור ימי מחלה בתנאים הבאים:
1. ניתן לצבור עד 90 ימי זכאות לדמי מחלה לכל היותר.
2. חודש עבודה מלא מזכה ביום וחצי (1.5 ימים) לדמי מחלה.
3. חודש עבודה חלקי מזכה בחלק היחסי.


ימי מחלה - מחלת ילדים - מספר ימי מחלה מינימלים שיוכרו על פי החוק
ילד עד גיל 16 - יוכרו עד 8 ימי מחלה
ילד חד הורי עד גיל 16 - יוכרו עד 12 ימי מחלה
ילד עד גיל 18 - יוכרו עד 30 ימי מחלה בגין מחלה ממארת
ילד עד גיל 18 - יוכרו עד 60 ימי מחלה בגין מחלה ממארת - חד הורי ו/או בן זוגו אינו נעדר מהעבודה

ימי מחלה - הריון ולידה בת זוג
העדרות עקב הריון ולידה של בת זוג - יוכרו עד 7 ימי מחלה

ימי מחלה - מחלת בן זוג
העדרות עקב מחלת בן / בת זוג - יוכרו עד 6 ימי מחלה

ימי מחלה - מחלת הורה
העדרות עקב מחלת הורה שהוא מעל גיל 65 - יוכרו עד 6 ימי מחלה

קישורים רלבנטיים:
חוק דמי מחלה , תשל"ו - 1976
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג1993
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס 2000
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח - 1998
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד - 1993
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז - 1976
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד - 1993


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח