נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון אומדן החזר הוצאות טיפול בילדים - החזרים בגין השגחה
נקודות
זיכוי
הוצ' צהרון
עם ארוחות
הוצ' צהרון
ללא ארוחות
הוצ' מטפלת
ובייבי סיטר
הכנסה שנתית
חייבת
שנת המס
2007
2006
2005
2004
2003
2002
דברי הסבר: החזר הוצאות טיפול בילדים - לדורשים החזרי מס בשנת המס 2008

ביום 30/4/09 בית המשפט העליון קבע : הוצאה על מטפלות תוכר לצרכי מס השופטים דחו את ערעור רשות המסים על פסיקת ביהמ"ש המחוזי בת"א (בעמ"ה 1213/04 מיום 3.4.08 שניתן על-ידי כבוד השופט אלטוביה מגן), אשר קבע באפריל 2008 כי הוצאות בגין השגחה וטיפול בילדים ייחשבו כהוצאות מוכרות במס של ההורים ע"א 4243/08 פקיד שומה גוש דן נ' ורד פרי
מחשבון זה הינו בעקבות פס"ד תקדימי ומתבקש לפרשנות סעיף 17 לפקודת המס שניתן ע"י כבוד השופט מגן אלטוביה ביום 3/4/08 בבית המשפט המחוזי ת"א עמה 1213/04 ורד פרי נ' פקיד שומה גוש דן. בפס"ד קבע כבוד בית המשפט כי הוצאות השגחה הינן כורח לשם יציאה לעבודה וגם משמשות בייצור הכנסה וזאת תחת סייגים וניטרול החלק האישי בהוצאה.
נקבע כי על מס הכנסה להתיר בניכוי שני שלישים מתוך סכום הוצאות שהן בגין השגחת הילדים באותם מוסדות שבהם לא ניתנו ארוחות (במובדל מכיבוד קל) או שהארוחות משולמות בתשלום נפרד ומחצית מסכום ההוצאות שנתבעו באותם מוסדות שבהם התשלום כולל ארוחות לילדים. כך שתשלום עבור מטפלת ובייביסיטר בבית הינו תשלום המותר בניכוי, תשלום עבור צהרון ומועדוניות אחה"צ בהם הילד לא מקבל ארוחות או שהתשלום עבור הארוחות נפרד יותר בניכוי שני שלישים ממנו, תשלום עבור צהרון ומועדונית אחה"צ הכולל ארוחות לילד - מחציתו מותרת בניכוי. תשלום עבור לימוד חובה (גן, בית ספר) וכן חוגים ולימודי העשרה לא ניתן לנכות כהוצאה מוכרת.

מחשבון החזרי הוצאות טיפול בילדים כאמור , מיועד לדורשים החזרי מס בשנת המס 2008 עבור 6 שנות מס קודמות. המחשבון מתחשב בדרגת המס השולי השונה בכל שנת מס בשנת המס 2007  בשנת המס 2006  בשנת המס 2005  בשנת המס 2004  בשנת המס 2003  בשנת המס 2002  וכמובן גם במדרגות המס הרלוונטיות לאותה שנת מס , בנקודות הזיכוי השונות בכל שנת מס , בשכר השונה ובהוצאות השונות בכל שנת מס. כל הוצאה תנוכה בהתאם ליחס המותר מכוח הפסיקה - תוך פירוט בטבלת נתוני היסוד תוך סיכום ופירוט סה"כ ניכוי השגחה מותר לכל שנת מס. בנוסף בתוצאות החישוב תופיע טבלת חישוב ההכנסה וניכוי הוצאות מוכרות תוך פירוט הכנסה , מס שולי , נקודות זיכוי , חבות במס לפני הניכוי , חבות במס לאחר הניכוי וסך החסכון במס בכל שנת מס. בתחתית הטבלה באם קיימת הטבת מס לפי סעיף 17 יופיע סך אומדן החסכון במס סשקלים חדשים. יש לזכור שאם אין חבות במס אין הטבה במס - במקרה דנן מדובר בהטבת מס פרוגרסיבית - כך שככל ששולם יותר מס כך הטבת המס גדולה יותר.

ההכנסה שנתית חייבת
סך ההכנסה השנתית החייבת של הנישום מיגיעה אישית / שכר עבודה בכל מקומות עבודה אשר בהם עבד בשנת המס הרלבנטית. שכירים יסכמו את סך ההכנסה מכל טפסי 106 ממקומות העבודה בהם עבדו באותה שנת מס. עצמאים: הכנסה החייבת במס בשנת המס בעלת שיעור מס רגיל כפי שנקבעה בשומה סופית וכפי שהוצהרה בדוח שהוגש לאותה שנה לפי סעיף 131 לפקודה. לגבי שנת מס שהמועד להגשת הדוח טרם חלף, יראו כהכנסה חייבת את ההכנסה החייבת במס בשנת המס האחרונה שלגביה הוגש הדוח או נקבע שומה סופית, המאוחרת מבין השתיים. ובפשטות: במרכיב ההכנסה החייבת יש לכלול את כל ההכנסות משכר עבודה, תקבולים מביטוח לאומי , ומענקי פרישה / פיצויי פיטורין החייבים במס.

הוצ' מטפלת ובייבי סיטר
סך הוצאות מטפלת ו/או בייבי סיטר בבית אשר נדרשו בשנת המס המבוקשת לצורך השגחה על הילדים לשם היציאה לעבודה ולמשך ביצועה.

הוצ' צהרון ללא ארוחות
סך תשלום עבור צהרון ו/או מועדונית אחה"צ בשנת המס המבוקשת בהם הילד לא מקבל ארוחות או שהתשלום עבור ארוחות נפרד.

הוצ' צהרון עם ארוחות
סך תשלום עבור צהרון ו/או מועדונית אחה"צ הכולל ארוחות לילד בשנת המס המבוקשת.

נקודות זיכוי
סך נקודות הזיכוי החודשיות להם זכאי ההורה הדורש את הטבת המס בגין הוצאות השגחה בשנת המס המבוקשת.

טיפ
את ההחזר כדאי שידרוש בן או בת הזוג עם השכר הגבוהה יותר שנמצא בדרגת מס שולי הגבוה יותר - כך גם החזרי המס יהיו גבוהים יותר. לדוגמא הורה הנמצא במדרגות מס המקסימליות אשר העסיק מטפלת בשכר מינימום מלא לצורך השגחה על ילד במשך 6 שנים, יוכל לתבוע החזר הוצאות בסכום הגבוה מ 100,000 ש"ח
יצויין באם מגיע לנישום החזר מס הוא ינתן בצירוף ריבית והפרשי הצמדה לפי חישוב במחשבון ריבית מס הכנסה

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח