נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון התרת הוצאות החזקת רכב עבור יחיד עצמאי עד שנת המס 2007
שם פרטי ושם משפחה
מספר זהות
מספר הרכב
שנת המס
הוצאות שנתיות קבועות
אגרת רישוי רכב
טסט שנתי
ביטוח חובה
ביטוח מקיף
הוצאות שנתיות משתנות
דלק
שמנים
שטיפה
הוצאות תיקון הרכב והחזקתו
*הוצאות חניה
נתונים נוספים - עצמאים התרת הוצאות , קבוצת מחיר , מספר קילומטרים שנתי
מספר הקילומטרים השנתי
קבוצת מחיר - כפי שמצויין ברשיון הרכב
** התרת הוצאות - משנת המס 2008
פחת
***פחת שנתי
 
דברי הסבר: התרת הוצאות החזקת רכב ליחיד עצמאי בסוף שנת מס
המחשבון מחשב את סך כל הוצאות הרכב אשר יותרו בניכוי לפי פקודת מס הכנסה, תוך פרוט מלא והצגת אופן החישוב - חלופה א וחלופה ב. שימו לב! החל משנת המס 2008 חל שינוי מהותי באופן חישוב התרת הוצאות מותרות בניכוי והם יחושבו לפי המחשבון המצ"ב בלינק הבא: מחשבון הוצאות רכב המותרות בניכוי לעצמאי - שיטה חדשה. ברכב צמוד לעובד שכיר, כל ההוצאות של הרכב מותרות בניכוי.

עד סוף שנת המס 2007, יותרו הוצאות החזקת רכב פרטי או מסחרי לפי החלק היחסי מהוצאות החזקת הרכב בהתאם ליחס הק"מ מעל 9,900 ק"מ לעומת מספר הק"מ השנתי או 25% מכלל הוצאות החזקת הרכב - לפי הגבוה ובתוספת שווי השימוש ברכב שנזקף להכנסת העובד. אם מספר הק"מ השנתי לא עולה על 9,900 ק"מ - יותר לניכוי רק שווי השימוש ברכב. לפי חוזר מ"ה 10/85 מיום 8.8.1985 במקרה זה יותר הגבוה מבין סכום שווי השימוש או 25% מהוצאות החזקת הרכב. בכל מקרה לא יותרו בניכוי הוצאות העולות על הוצאות החזקת אותו הרכב בפועל. הוצאות החזקת רכב יותרו בניכוי אם בדוח השנתי רשם הנישום את קריאת המונה בק"מ בתחילת השנה ובסופה, או ביום הרכישה במהלך השנה, או ביום שהרכב יצא מרשותו במהלך השנה - הכל לפי העניין.

שווי השימוש ברכב
יחושב אוטומטית על סמך שנת מס וקבוצת מחיר.

*הוצאות החזקת רכב
הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים תיקון הרכב והחזקתו וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו, לרבותהוצאות חניה שאינן במקום העיסוק הקבוע, מקום שבו מנהל הנישום באורח קבע את עיסוקו או בסמוך אליו.

רכב
רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי, רכב מסחרי כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961, למעט רכב עבודה ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ 3,500 ק"ג. הרכבים הבאים אינם נכנסים לתחולת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה 1995, (להלן: "התקנות"): 1. רכב עבודה כהגדרתו בתקנות 2. רכב תפעולי כהגדרתו בתקנות 3. טרקטור 4. אופנוע שסיווגו אינו L3 5. אוטובוס 6. מונית 7. מיניבוס 8. רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג.

הוצאה
הוצאה המותרת לניכוי לפי סעיפים 17 עד 27 ו30 לפקודה, לרבות החזר הוצאה, וכן הוצאה להחזקת רכב שהוציא חבר בני אדם שחל עליו סעיף 3ז לפקודה.

**עצמאים
לפי הסכמות בין משרד האוצר לבין יו"ר ועדת הכספים בעניין שווי שימוש, ניכוי הוצאות רכב, הפחתת שיעורי מס הכנסה מיום 12/8/2007 לגבי עצמאים (רכב פרטי או מסחרי), השיעור המינימלי של הכרה בהוצאות רכב יעמוד על 45% בהשוואה לתקנות המקוריות (במקום 25%).

***פחת
פחת רכב שנתי יחושב בשיעור של 15% מעלות הרכישה. באם הרכב נרכש/נמכר במהלך שנת המס יש לשערך ולהקליד בהתאם את החלק היחסי של הפחת.

בהתאם להנחיות רשות המס - בשום מקרה לא תותר הוצאה מעל לסכום ששולם בפועל.
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת על פי חוק.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח