נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון קופת גמל - תכנון פנסיוני לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל - תכנון מפורט
מחשבון חסכון בקופת גמל - סימולטור פנסיוני הכולל חישוב מפורט לכל שנה עד גיל פרישה - חישוב קצבת זקנה - עמלות דמי ניהול מצטברות של קופת הגמל - סך צבירה לפרישה - קצבה חודשית
 
שנת לידה
מין
גיל פרישה
אחוז דמי ניהול שנתי מהצבירה
 
נתוני שכר והפרשות לקופת גמל
שכר חודשי קובע - שכר מבוטח
אחוז הפרשה לפיצויים
אחוז הפרשה - מעסיק
אחוז הפרשה - עובד
יתרה צבורה נוכחית בגין פיצויי פיטורים
יתרה צבורה נוכחית בקופת גמל לקצבה
 
נתוני הנחות רגישות
הנחת שינוי בשיעור שכר ירידת/עלייה בממוצע שנתי
הנחת שיעור תשואה ריאלית ממוצעת שנתית של קרן הפנסיה
אחוז העברת צבירת פיצויים ברוטו לקיצבת זיקנה
 
מקדם המרה לקצבה - בכל מקרה אינו מובטח ויקבע סופית בעת הפרישה לפנסיה
האם להציע לך אומדן מקדם המרה אוטומטי לפי נתוניך
מקדם המרה לקצבה/ מקדם פנסיה/יחס המרה - במידה וידוע לך הקלד כאן
 

דברי הסבר: חיסכון בקרן פנסיה - חישוב קצבה - קיצבת זיקנה - חישוב פנסיוני מפורט

שכר חודשי קובע - שכר מבוטח - חלק המשכורת החודשית שבגינו הופרשו דמי גמולים לקופת הגמל.
יתרה צבורה בקופת גמל - סכום היתרה הנוכחית בקופת הגמל המיועד לקצבה. היתרה הצבורה חשובה במיוחד לעמיתים שכבר מפרישים באופן שוטף לקופת גמל ומעוניינים לבדוק באופן בלתי תלוי מצבם מיום החישוב ואילך באם יחליטו לעבור לחברת ניהול קופת גמל אחרת בדמי ניהול אטרקטיביים יותר.
יתרה צבורה עבור פיצויי פיטורים - סכום היתרה הנוכחית בקופת הגמל המיועד לתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עובד מעביד.
מקדם המרה לקצבה/ מקדם פנסיה / יחס המרה בקרנות הפנסיה החדשות מחושבת פנסיית זקנה לפי הסכום שנצבר בקרן עד מועד הפרישה, מחולק במקדם הקצבה שנקבע לפורש לפי מאפייניו, ובהם: גיל הפרישה, תאריך הלידה, מין ומצב משפחתי. אם למשל נקבע לך מקדם פנסיה = 200, פירושו שצבירה לדוגמה של 1,000,000 שקל בקרן פנסיה תעניק לך קצבה חודשית ברוטו של 5,000 שקל. לכן, ככל שמקדם הפנסיה גבוה יותר, קצבת הפנסיה החודשית תהיה נמוכה יותר.
לפי ההגדרה הטכנית, המקדם "מגלם את המחיר שיש לגבות מפנסיונר בגיל ובמגדר מסוים בהתחשב במסלול הקצבה שהוא בוחר עבור כל שקל של קצבה חודשית מהוונת, בהתבסס על וקטור הריבית שמוכתב בידי משרד האוצר, למשך תוחלת ההתחייבות של הגוף שמנהל את הקצבה בניכוי דמי הניהול".
מקדם הפנסיה - נקבע באופן מדיוק בעת הפרישה ובתקנון של כל קרן פנסיה. בחישוב גס, מקדם הפנסיה הוא שיעור מספר החודשים שנחייה מרגע שבו יצאנו לפנסיה לפי הנחת קרן הפנסיה או חברת הביטוח שלנו.
אחת לשלוש שנים מעדכן משרד האוצר את לוחות התמותה של קרנות הפנסיה, ואיתם מתעדכנים גם המקדמים שהקרנות מצמידות לחוסכים. אין דרך לדעת מראש בכמה ישתנה מקדם הפנסיה מאחר שהוא תלוי גם במצבה האקטוארי של אותה קופה, בלוחות התמותה, בתוחלת חיים... מכאן שאם תוחלת החיים תלך ותגדל , נראה שמקדם הפנסיה יעלה עם השנים ויגרום לשחיקה בפנסיה החודשית של כל החוסכים לפנסיה במדינת ישראל.

יש לשים לב לעמלות! קופת גמל רשאית לגבות עמלות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול מוגבלים בתקרה של עד 2% מהחיסכון המצטבר (עמלה צוברת). ככל שעמלות דמי הניהול נמוכות יותר, סכום הקצבה החודשית שיקבל המבוטח לאחר פרישתו תהיה גבוהה יותר באופן משמעותי עבור פנסיונר -
לדוגמא: יש מצב ששני אנשים יפרישו סכום זהה לחסכון פנסיוני במהלך השנים באותה קופת הגמל - אך בגיל פרישה האחד יקבל מאות שקלים יותר כל חודש - וזאת בשל ההבדלים בעמלות דמי ניהול קופת הגמל
, ועל כן, ההשוואה בין הקופות השונות וההתמקחות על גובה דמי הניהול חשובות להשגת הנחה בעמלת דמי ניהול קופת הגמל. סימולטור פנסיוני זה מציג בתוך טבלה מפורטת את דמי הניהול בכל שנה ושנה ואת סך דמי הניהול המצטברים (סכומים עצומים), סך הפרשה לפיצויים חודשית, הפרשת עובד, הפרשת מעסיק, סך הפרשות שנתיות בכל שנה ושנה עד גיל פרישה, עמלת צבירה שנתית, סך עמלות לשנה, סה"כ דמי הניהול של קופת הגמל לאורך כל תקופת שנות ההפרשה לפנסיה, סך הצבירה הכולל, סך צבירה ברוטו לפיצויים, סך צבירה לפנסיה, אחוז העברת צבירת פיצויים ברוטו לקיצבת זיקנה, סכום הפיצויים המועבר לקצבת זיקנה, יתרת פיצויים ברוטו לאחר העברה, קצבה חודשית ברוטו וקצבת שאירים אלמן/אלמנה ברוטו חודשי. יש לזכור כי סכום הקצבה החודשית הוא סכום החייב במס הכנסה מכוח פקודת מס הכנסה. ההנחות נוספות עליהן בוצע החישוב: גיל פרישה גבר 67, אשה 64, שיעור פנסיה לאלמן/אלמנה – 60% מפנסיית זקנה. כמו כן, למרות תוצאות החישוב המפורטות - אין להתייחס לתוצאת הסימולטור כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא לרבות ייעוץ פנסיוני.
לבדיקת תכנון פנסיוני במסלול עצמאי - ראה מחשבון תכנון פנסיוני במסלול פרטי

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח