נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תכנון פנסיוני - סימולטור השוואה בין קרן פנסיה לבין קופת גמל
תכנון פנסיוני על בסיס השוואתי בין קרן פנסיה לבין קופת גמל לאור תיקון 3 לחוק קופות גמל
 
פרטים אישיים
שנת לידה
מין
גיל פרישה
 
נתוני שכר והפרשות לפנסיה
שכר חודשי קובע - שכר מבוטח
אחוז הפרשה לפיצויים
אחוז הפרשה - מעסיק
אחוז הפרשה - עובד
 
יתרות צבורות
יתרה צבורה עבור פיצויי פיטורים
יתרה צבורה עבור קצבה
 
נתונים להפקדה בקופת גמל
עמלת ניהול קופת גמל
דמי ניהול שנתי מהצבירה
נתונים להפקדה בקרן פנסיה
עמלות ניהול קרן הפנסיה
דמי ניהול שנתי מהצבירה
דמי ניהול מהפרמיה החודשית
 
כיסויים ביטוחיים במסגרת פנסיה
עלות חודשית - קצבת שאירים
עלות חודשית - ביטוח אובדן כושר עבודה
 
נתוני הנחות רגישות
הנחת שינוי בשיעור שכר ירידת/עלייה בממוצע שנתי
הנחת שיעור תשואה ריאלית ממוצעת שנתית של קרן הפנסיה
אחוז העברת צבירת פיצויים ברוטו לקיצבת זיקנה
 
מקדם המרה לקצבה - בכל מקרה אינו מובטח ויקבע סופית בגיל הפרישה
האם להציע לך אומדן מקדם המרה אוטומטי לפי נתוניך
באם לא - יש להקליד מקדם המרה מתאים
מקדם המרה לקצבה/ מקדם פנסיה/יחס המרה - במידה וידוע לך הקלד כאן
 

הערות - סימולטור השוואת חיסכון פנסיוני בין קרן פנסיה לבין קופת גמל - חישוב פנסיוני מפורט

ביום 23/01/2008 אישרה כנסת ישראל את אחת הרפורמות המהותיות בתחום הפנסיה - ע"י הכנסת תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסים (קופות גמל) ובהתאמה לפקודת מס הכנסה. תיקון 3 ביטל את ההבחנה בין מסלול קצבתי למסלול הוני שהיה נהוג אצל חוסכים בקופת גמל ובביטוחי מנהלים עד ליום 31/12/2007 ויצר זיכוי אחיד בכל מסלולי החסכון הפנסיוני בסך 35% ועד התקרה הקבועה בפקודת המס.
תכנון פנסיוני עתידי - נוצר מצב שאחריות לעתיד הפנסיוני מוטלת על הפרט, הן בבחירת אפיק ההשקעה לפנסיה - קופת גמל או קרן פנסיה וכן בחירת מסלולי הקרן או הקופה נתונים היום בידי הפרט. ההחלטה להתחיל כבר מעתה לבחון את היתרונות והחסרונות של כל אפיק השקעה פנסיוני לצורך אומדן סכום הקצבה שישולם לו בעת פרישה. לכך בדיוק נועד הסימולטור. סימולטור השוואה פנסיוני זה מיועד בעיקר לעמיתים המעוניינים במרכיב חיסכון גבוהה לצורך קיצבה מקסימלית בעת הגיעם לגיל פרישה, עם מינימום כיסויים ביטוחיים מטעם קרן הפנסיה וללא כיסויים ביטוחיים מטעם קופת גמל (מתאים במיוחד למי שהשלמת הכיסויים הביטוחיים נעשית מטעם המעסיק ו/או השלמה עצמית). יש לציין שמרכיב העמלות הינו מהותי, כך שלעיתים ישנם מצבים בהם קרן הפנסיה עדיפה על קופת הגמל למרות ההפרשות לכיסויים הביטוחיים, במקרים אלו העמית עשוי להרוויח פעמים, פעם בכך שהקיצבה תהיה גבוהה יותר ופעם נוספת בכך שיש לו כיסויים ביטוחיים בעלות נמוכה אשר לא פגעה באופן מהותי במרכיב החסכון לעומת קופת הגמל. הסימולטור מציג שתי טבלאות צבירה מפורטות - האחת עבור קרן הפנסיה והשניה עבור קופת גמל. בכל טבלה מפורטים דמי הניהול בכל שנה ושנה ואת סך דמי הניהול המצטברים (סכומים עצומים), סך הפרשה לפיצויים חודשית, הפרשת עובד, הפרשת מעסיק, סך הפרשות שנתיות בכל שנה ושנה עד גיל פרישה, שנות ההפרשה לפנסיה, סך הצבירה הכולל, סך צבירה ברוטו לפיצויים, סך צבירה לפנסיה, אחוז העברת צבירת פיצויים ברוטו לקיצבת זיקנה, סכום הפיצויים המועבר לקיצבת זיקנה, יתרת פיצויים ברוטו לאחר העברה, פנסיה חודשית ברוטו ופנסיית שאירים אלמן/אלמנה ברוטו חודשי. יש לזכור כי סכום הפנסיה החודשית הוא סכום החייב במס הכנסה מכוח פקודת מס הכנסה. בטבלת קרן הפנסיה יהיה פרוט נוסף בגין עמלות פרמיה חודשית, עמלות פרמיה שנתית, סך צבירה שנתית, עמלת כיסוי ביטוח שנתי, עמלת צבירה שנתית, סך עמלות לשנה, סה"כ דמי הניהול של קרן הפנסיה לאורך כל תקופת החיסכון הפנסיוני. בתחתית כל טבלה מפורטת - יפיעו מסקנות וניתוח המצב לפי הנתונים שהוקלדו למערכת וכן טבלת סיכום השוואה בין קרן פנסיה לבין קופת גמל מבחינת קצבה חודשית - בסופו של דבר ההחלטה תהיה ביד העמית לאור שקיפות מקסימלית ופרוט בלתי תלוי שסימולטור זה מקנה לו.
שכר חודשי קובע - שכר מבוטח - חלק המשכורת החודשית שבגינו הופרשו דמי גמולים לקרן פנסיה.
יתרה צבורה עבור קצבה - סכום היתרה הנוכחית בקרן הפנסיה בגין תשלום פנסיה חודשית לעמית בגיל פרישה. היתרה הצבורה חשובה במיוחד לעמיתים שכבר מפרישים באופן שוטף לקרן פנסיה ומעוניינים לבדוק באופן בלתי תלוי מצבם מיום החישוב ואילך באם יחליטו לעבור לחברת ניהול קרן פנסיה אחרת בדמי ניהול אטרקטיביים יותר.
יתרה צבורה עבור פיצויי פיטורים - סכום היתרה הנוכחית בקרן הפנסיה המיועד לתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עובד מעביד.
כיסויים ביטוחיים - תשלום חודשי שוטף בגין ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים. מרכיב ההפרשות לכיסויים הביטוחיים נקבע לפי מסלול הפנסיה שבחר העמית (פנסיה מקיפה, עתיר שאירים, עתיר חיסכון, פנסיית נכות, עתיר ביטוח). ככל שמרכיב החיסכון יהיה גדול יותר כך ההפרשות לכיסויים הביטוחיים יהיו קטנות יותר ולעמית תהיה פנסיה גדולה יותר בגיל פרישה. לאדם שאין לו בת/בן זוג ואין ילדים פחות מגיל 21 רצוי לוותר על מרכיב ביטוח השאירים וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני (גם מהסיבה שקרן הפנסיה בישראל, בדר"כ לא משלמת קצבה לילדים שאירים מתחת לגיל 21).
מקדם המרה לקצבה/ מקדם פנסיה / יחס המרה בקרנות הפנסיה החדשות מחושבת פנסיית זקנה לפי הסכום שנצבר בקרן עד מועד הפרישה, מחולק במקדם הקצבה שנקבע לפורש לפי מאפייניו, ובהם: גיל הפרישה, תאריך הלידה, מין ומצב משפחתי. אם למשל נקבע לך מקדם פנסיה = 200, פירושו שצבירה לדוגמה של 1,000,000 שקל בקרן פנסיה תעניק לך קצבה חודשית ברוטו של 5,000 שקל. לכן, ככל שמקדם הפנסיה גבוה יותר, קצבת הפנסיה החודשית תהיה נמוכה יותר.
לפי ההגדרה הטכנית, המקדם "מגלם את המחיר שיש לגבות מפנסיונר בגיל ובמגדר מסוים בהתחשב במסלול הקצבה שהוא בוחר עבור כל שקל של קצבה חודשית מהוונת, בהתבסס על וקטור הריבית שמוכתב בידי משרד האוצר, למשך תוחלת ההתחייבות של הגוף שמנהל את הקצבה בניכוי דמי הניהול".
מקדם הפנסיה - נקבע באופן מדיוק בעת הפרישה ובתקנון של כל קרן פנסיה. בחישוב גס, מקדם הפנסיה הוא שיעור מספר החודשים שנחייה מרגע שבו יצאנו לפנסיה לפי הנחת קרן הפנסיה או חברת הביטוח שלנו.
אחת לשלוש שנים מעדכן משרד האוצר את לוחות התמותה של קרנות הפנסיה, ואיתם מתעדכנים גם המקדמים שהקרנות מצמידות לחוסכים. אין דרך לדעת מראש בכמה ישתנה מקדם הפנסיה מאחר שהוא תלוי גם במצבה האקטוארי של אותה קופה, בלוחות התמותה, בתוחלת חיים... מכאן שאם תוחלת החיים תלך ותגדל , נראה שמקדם הפנסיה יעלה עם השנים ויגרום לשחיקה בפנסיה החודשית של כל החוסכים לפנסיה במדינת ישראל.
יש לשים לב לעמלות! קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול עד 2% שנתיים מסך הצבירה. לעומתה, דמי הניהול של קרן הפנסיה מוגבלים בתקרה של עד 6% מההפקדות השוטפות לקרן (עמלת פרמיה) ועד 0.5% מהחיסכון המצטבר (עמלה צוברת). כך לדוגמה, עובד שמפקיד 1,000 ₪ בחודש לקרן הפנסיה ומעסיקו מפריש 1,000 ש"ח נוספים, ישלם 120 ₪ בכל חודש כדמי ניהול מההפקדה השוטפת. כלומר, בכל חודש נשאר סכום של 1880 ש"ח המועבר לחיסכון המצטבר ( בשנה משלם העובד 120X12=1440 ש"ח). בנוסף, גובה קרן הפנסיה דמי ניהול נוספים בשיעור שנתי של 0.5% מהחיסכון המצטבר. יש לשים לב כי שיעור דמי הניהול המצוין לעיל הינו השיעור המקסימאלי אותו רשאית קרן הפנסיה לגבות. ככל שעמלות דמי הניהול נמוכות יותר, סכום הפנסיה החודשית שיקבל המבוטח לאחר פרישתו תהיה גבוהה יותר באופן משמעותי עבור פנסיונר -
לדוגמא: יש מצב ששני אנשים יפרישו סכום זהה לחסכון פנסיוני במהלך השנים האחד בקרן פנסיה והשני בקופת גמל - ששניהם השיגו אותה תשואה ממוצעת - אך בגיל פרישה האחד יקבל מאות שקלים יותר כל חודש - וזאת בעיקר בשל ההבדלים בעמלות דמי ניהול
, ועל כן, ההשוואה בין הקרנות השונות וקופות הגמל וההתמקחות על גובה דמי הניהול חשובות מאוד לעתיד העמית הפנסיוני.
ההנחות נוספות עליהן בוצע החישוב: גיל פרישה גבר 67, אשה 64, או גיל פרישה 60 לפי בחירה, שיעור פנסיה לאלמן/אלמנה – 60% מפנסיית זקנה. כמו כן, למרות תוצאות החישוב המפורטות - אין להתייחס לתוצאת הסימולטור כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא לרבות ייעוץ פנסיוני.
לבדיקת תכנון פנסיוני במסלול עצמאי - ראה מחשבון תכנון פנסיוני במסלול פרטי

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח