נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ביטוח חיים - מחשבון תומך החלטה בתכנון צרכי העתיד ועצמאות כלכלית
סכום ביטוח חיים שאנו חייבים כדי שהמשפחה תמשיך לחיות בכבוד
תכנון כלכלי אקטוארי עצמאי של תזרים תשלומים עתידים למקרה פטירה של אחד מבני הזוג
 
דאגה לאלמנה / אלמן - בת זוג / בן זוג הנותר בחיים
הכנסה חודשית
קיימת נוספת
מספר שנים
לשכר עתידי
שכר משכורת
חודשית נטו
תשלום
חודשי רצוי
שנת לידה בן / בת זוג
 
קצבת שארים דאגה לבת / בן הזוג עד הגיעו לגיל
 
דאגה לילדים - יתומים עד הגיעם לגיל עצמאות כלכלית
הכנסה חודשית
ממקור אחר
קצבת שארים
עד גיל
קצבת שארים
מביטוח לאומי
תוספת תשלום
חודשי רצוי לילד
שנת לידה ילד יתום
ילד ראשון
ילד שני
ילד שלישי
ילד רביעי
ילד חמישי
ילד שישי
  דאגה לכל ילד עד הגיעו לגיל
 
תוכנית חסכון - פקדון - פקדונות - חסכונות
יתרות פקדונות וחסכונות
ריבית זכות בנקאית על פקדונות שקליים לשנה
מספר שנים לקיום הפקדון - חיסכון
 
חסכון נוסף - לגיל פרישה
יתרת חסכונות של בן זוג הנותר בחיים - לגיל פרישה
הפקדה חודשית בחסכון של בן זוג הנותר בחיים - לגיל פרישה
תשואה ממוצעת שנתית (נטו) על קופת הגמל המיועדת לגיל פרישה
מספר שנים לקיום חסכון של בן הזוג הנותר בחיים לגיל פרישה
 
יתרות נוספות למימוש מידי בתמחור שמרני - ללא ריבית ו/או תשואה מיום מקרה המוות
יתרת קופת הגמל של בן זוג הנפטר
יתרת קרן השתלמות של בן הזוג הנפטר
יתרה אחרת

דברי הסבר: מחשבון תכנון אקטוארי - תומך החלטה לתכנון בטחון משפחתי כלכלי

פלט המחשבון יציג סכום ביטוח חיים מינימלי נדרש אשר מבוסס על פירוט הנתונים שהוקלדו ותחשיבים מפורטים עבור בן / בת הזוג הנשאר בחיים עד לגיל שהוגדר, תחשיב לכל ילד וילד עד הגיעו לגיל שהוגדר לצורך עצמאות כלכלית, תחשיב ערך עתידי נומינלי לפקדונות ולחסכונות, תחשיב ערך עתידי לחסכונות בן הזוג הנותר בחיים, תחשיב יתרות נוספות בגישה שמרנית.

תשלום חודשי רצוי (הבטחת הכנסה חודשית מינימלית) - אותו סכום מינימלי שהמבוטח מעוניין לקבל באופן חודשי שוטף במקרה מוות של בן הזוג

שכר משכורת חודשית נטו (משכורת) - גובה המשכורת החודשית של בן הזוג הנותר בחיים בניכוי כל המיסים - ביטוח לאומי, מס בריאות, מס הכנסה , הוצאות רכב , ובניכוי הפרשות סוציאליות עבור קופת גמל פנסיונית , פנסיה וכדומה

מספר שנים לשכר עתידי (שנות עבודה) - מספר שנות עבודה שבן הזוג הנותר בחיים מתכוון לעבוד

הכנסה חודשית קיימת נוספת (הכנסות נוספות) - סך כל ההכנסות החודשיות הצפויות לכל חודש בחודשו
כגון: קצבת שארים , קצבת נכות , הכנסה חודשית מהשכרת נכס , הכנסה חודשית שוטפת מתמלוגים

תוספת תשלום חודשי רצוי לילד (הבטחת הכנסה עתיד הילד) - הסכום אותו המבוטח רוצה להבטיח לצרכי מזונות , לימודים , צרכים מיוחדים וכדומה באופן חודשי שוטף לכל ילד בנפרד

יתרת פקדונות וחסכונות - סך כל כל היתרות בכל תוכניות החסכון של בן הזוג הנותר בחיים שאין בהן צורך לשימוש / מימוש מיידי

יתרת קופת גמל - סך כל כל היתרות בכל קופות הגמל של בן הזוג הנותר בחיים והמייעדות לגיל פרישה

הכנסה חודשית ממקור אחר (לילד) - הכנסה חודשית נוספת לילד - כגון: קצבת נכות חודשית , תמלוגים חודשיים , הכנסה חודשית נוספת מירושה

ילד (יתום) - ילדו של הנפטר (לרבות ילד חורג או מאומץ או נכד שכל פרנסתו היתה על הנפטר), שלא מלאו לו 18 שנים; או לא מלאו לו 20 שנים והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על יסודי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל, ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו; או (לבת בלבד) - לא מלאו לה 22 שנים והיא משרתת שירות לאומי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת בהתנדבות בשירות לאומי במסגרת תוכנית ניסיונית; או לא מלאו לו 20 שנים והוא שוחר במסגרת קדם-צבאית של צה"ל; או לא מלאו לו 21 שנים והוא מתנדב בשנת שירות, ושירותו הסדיר נדחה עקב שירותו בהתנדבות; או לא מלאו לו 22 שנים והוא עתודאי

דוגמאות לסכומי קצבאות שאירים - ביטוח לאומי ינואר 2024 בש "ח:
לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1304
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1736
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה בלי ילדים 1834
לאלמן/ה עם ילד אחד 2550
לאלמן/ה עם שני ילדים 3364
לכל ילד נוסף 814


המחשבון כשאר מחשבוני אתר זה מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם עסקי או חברה בעלת ניגוד עניינים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת טרם עריכת ביטוח חיים ו/או לצורך עדכנו בהתאם לנכסים שצברו.
שימוש נכון במחשבון יכול לחסוך סכומי כסף ניכרים (פרמיות ביטוח) ותכנון פיננסי טוב יותר בתכנון העתיד. המחשבון הינו לצורכי אומדן בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ פיננסי, אקטוארי.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח