נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
סימולטור בדיקת כדאיות רכישה דירה להשקעה - אומדן תשואה
מחשבון תומך החלטה בעניין דירה להשקעה לאור תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין
נתונים לחישוב מרכיב הפחת
יום הרכישה
יום המכירה
יום תחילת השכרה
יום סיום השכרה
סוג המטבע המקורי ביום הרכישה בעבר
שווי הרכישה - כמה שולם בעבר בגין רכישת הנכס
יוקלד לפי סוג המטבע המקורי ביום הרכישה בעבר
לירות / שקלים ישנים / שקלים חדשים
שווי המכירה - בכמה נמכר הנכס
או שווי צפוי למכירת הנכס
אחוז פחת שנתי
יחס שווי המבנה ביחס לשווי הקרקע
מסלול מס של הנישום
 
הוצאות נוספות בגין הדירה
שכר טרחת עורך דין ברכישה
שכר טרחת מתווך ברכישה
שכר טרחת עורך דין במכירה
שכר טרחת מתווך במכירה
מס רכישה ששולם
סה"כ הוצאות שיפוץ
סה"כ הוצאות תיקונים ותחזוקה
הוצאות אחרות הקשורות לדירה
הוצ' משפטיות פינוי דייר, פתיחת תיק משכנתא, היטלים וכדומה
הכנסות מדמי שכירות - מסלול הדיווח - מיסוי שכר דירה למגורים
דמי שכירות לחודש
גובה מס חודשי בגין ריבוי דירות
מסלול הדיווח
המס השולי של הנישום
 
נתונים לחישוב מרכיבי המימון: ריבית והצמדה
סכום ההלוואה
תמהיל הפריים בהלוואה
תקופת ההלוואה בשנים
שיעור ריבית קבועה - על חלק ההלוואה שאינו צמוד פריים
שיעור ריבית התחלתית על חלק צמוד הפריים בהלוואה ריבית הפריים
דלתא פריים - שיעור עלייה ממוצע בריבית הפריים
קצב שינוי ממוצע בדלתא פריים בחודשים
האם קרן ההלוואה שאינה בפריים צמודה למדד
סוג החזר מרכיב הלוואת הריבית הקבועה במשכנתא
סוג החזר מרכיב הלוואת הפריים במשכנתא
שיעור אינפלציה ממוצעת שנתית חזויה
 

דברי הסבר: מחשבון תומך החלטה ברכישת דירה להשקעה - חישוב אומדן תשואה

הסימולטור מבוסס על מידע הידוע והנתון ביום החישוב לשנת המס 2023.
המחשבון הינו תומך החלטה בעניין דירה להשקעה - מפרט את הנתונים המהותים שיש להתחשב בהם בתחשיב משפטי ומיסוי לקבלת תמונת מצב מקורבת תוך חישוב הפחת, רכיב המימון לרבות טבלה מפורטת, סיכום נתוני הוצאות הקשורות ברכישת הדירה ותחזוקתה, אופן דמי השכירות לפי מסלול הדיווח (באם נבחר פטור חלקי יחושב הסכום העודף על התקרה, התקרה המתואמת, החלק החייב במס והמס לתשלום), סיכום נתוני הכנסות, אומדן מס השבח בהנחה שמדובר בליניאריות המיטיבה, וסיכום רווח או הפסד, תשואה שלילית או תשואה חיובית כוללת.
למידע נוסף: זהירות! מלכודת מס בדירות להשקעה

קישורים רלוונטים בעניין דירות מגורים להשכרה:

 1. מחשבון מיסוי הכנסות מדמי שכירות דירת מגורים להשכרה - בדיקת מסלולים
 2. מאמר משפטי - מיסוי דירת מגורים להשכרה - איך להרוויח יותר במסגרת החוק
 3. מחשבון מיסוי דירת מגורים להשכרה - בדיקת מסלול פטור מלא או חלקי
 4. מדריך הקלות במס על הכנסה משכר דירה למגורים של מגורים
 5. מחשבון הסכום הקובע - "שווי הדירה" לפי החוק
 6. מחשבון גובה המס לתשלום לפי חוק מס ריבוי דירות
 7. מחשבון בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 8. מחשבון פחת דירת מגורים מושכרת
 9. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 10. מלכודת מס בדירת מגורים להשקעה
 11. מחשבון מס שבח בגין מכירת דירת מגורים להשקעה (מס שבח מופחת) לינאריות מטיבה


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח