נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מס שבח מקרקעין בישראל - שומה עצמית גילום מלא
Israeli Capital gains tax on real estate calculator Full Grossing Up
המחשבון מבצע חישוב עסקת נטו עבור רוכשים שמשלמים את מס השבח במקום המוכרים מתאים במיוחד לקבלנים, מיסוי עסקאות קומבינציה שבהם היזם משלם את מס השבח
למחשבון מס שבח רגיל - לחץ כאן
לחץ כאן לחישובים האחרונים שלך - גילום מלא
שם פרטי ושם משפחה
מספר זהות
כתובת
החלק הנמכר   תת חלקה   חלקה   גוש
יום הרכישה
יום המכירה
מדד בגין / מדד ידוע
סוג המטבע המקורי ביום הרכישה בעבר
שווי הרכישה - כמה שולם בעבר בגין רכישת הנכס
יוקלד לפי סוג המטבע המקורי ביום הרכישה בעבר
לירות / שקלים ישנים / שקלים חדשים
שער דולר ביום המכירה - בנק ישראל
סוג המטבע לשיערוך המכירה
שווי המכירה - מחיר שווי הנכס לפי מטבע המכירה
יוקלד לפי שווי מטבע שנבחר לשערוך המכירה
ניכויים לפי סעיף 39 - ניכויי מתואם למס רכישה - עבור יום תשלומו בפועל על פי חוק מיסוי מקרקעין
מס רכישה מתואם באופן ספציפי - יש להקלידו לפי סוג מטבע המקורי ביום הרכישה - לירה / שקל / דולר
מועד תשלום מס רכישה
מס רכישה מקורי ששולם על הנכס
באם תאריך תשלום מס רכישה לא ידוע - בחר ליום תשלום מס רכישה את יום הרכישה - לצורך אומדן
כשיש פער גדול בין מועד הרכישה למועד תשלום מס רכישה נתון זה יכול להיות מהותי
ניכויים לפי סעיף 39 - ניכויים נוספים משוערכים ליום הרכישה שמותרים על פי חוק מיסוי מקרקעין
סכומים אלו משוערכים ומוצמדים אוטומטית לפי המדד המתאים ליום הרכישה - ועל כן יש להקליד
סכומים אלו בערכם המקורי לפי סוג המטבע המקורי ביום הרכישה - לירה / שקל / ש"ח
שכר טרחת עורך דין ששולם על הנכס בעת רכישה
שכר טרחת מתווך ששולם בעת רכישה*
הוצאות השבחה נוספות בסכומן המקורי ליום הרכישה
הוצאות מותרות נוספות בש"ח ליום הרכישה
הוצאות מותרות נוספות בש"ח ליום הרכישה
 
ניכויים לפי סעיף 39 - הוצאות ליום המכירה שמותרות לניכוי על פי חוק מיסוי מקרקעין - בשקלים חדשים
הקלד סכומים שמותרים בניכוי ליום המכירה בערכם המקורי בשקלים חדשים - כמו כן בחר את תאריך
התשלום או יום תחילת השיערוך בפועל - המחשבון יתאם באופן אוטומטי עד ליום המכירה
תאריך הסכום פרטים ניתן לערוך את תאור ההוצאה
בריבוי הוצאות אחרות מותרות בניכוי לאחר יום 7/11/2001 ניתן להעזר ב מחשבון ריבוי תאומים למדד את הערך המתקבל יש לשערך ליום הגשת השומה. בתאור ההוצאה לציין לפי "נספח מצורף" ויש להדפיסו. את נספח פירוט החישוב פלט אופן פירוט חישוב לפי מחשבון זה והקבלות חובה לצרף לשומה העצמית
 
פחת עבור נכס חייב(כגון: דירת מגורים שהושכרה מאמר) או עסקי / ניכוי פחת שדווח לרשויות המס בפועל
פחת ליום המכירה שהוכר במס הכנסה
גם אם לא נתבע ניכוי פחת - או שאינו ידוע
פחת בתנאי אינפלציה לנכסים שנרכשו לפני 1/4/1973
 
הקטנת החבות במס באמצעות קיזוז הפסדים מעסק ו/או הפסד הוני - קיזוז מהשבח
הפסד עסקי - קיזוז סכום ההפסד עסקי
הפסד הון - קיזוז סכום ההפסד הון
 
זיכוי מס בגין הפקעה כאמור בסעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין ו/או לפי אישור פ"ש
סכום זיכוי מס בגין הפקעה / החלפה לפי סעיף 48ג
סכום זיכוי מס לפי אישור פקיד שומה
 
זכות במקרקעין כמלאי עסקי (לרבות קבלנים) / מיסוי תאגיד - חברה בע"מ
האם המוכר הוא תאגיד / חברה בע"מ / בעל מניות מהותי
אם המוכר תאגיד - שיעור מס החברות ביום המכירה
קבלנים / האם הזכות הנמכרת מהווה מלאי עסקי
 

כלי עזר לעריכת שומה עצמית - מס שבח מקרקעין - לפי חוק מיסוי מקרקעין שבח מכירה ורכישה

מחשבון זה מיועד עבור עסקאות נטו - עסקאות בהן הרוכש משלם את המס עבור המוכר בגילום מס מלא

סעיף 17(ד) לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון מספר 38) קובע כי במקרה של עסקה נטו המנהל רשאי לקבוע את שווי המכירה יבוצע בדרך של גילום מלא: נקבע בהסכם המכירה כי המס ישולם על ידי הקונה, רשאי המנהל לקבוע את שווי המכירה בדרך של גילום מלא; לענין זה, "גילום מלא" - התמורה בהסכם המכירה, בתוספת סכום המס שהיה על המוכר לשלם על מנת שתיוותר בידו התמורה האמורה, אילו הקונה לא היה מקבל על עצמו את תשלום המס. תיקון מס 38 ביטל בכך, את גילום המס החלקי שנקבע בפסק דין ע"א 295/88 הלכת זנזורי של כבוד השופט דב לוין.
שימו לב שלשון החוק מציינת את המילה רשאי וזאת משום שעסקת נטו לעיתים "מייקרת" את שווי הרכישה באופן מוגזם הרבה מעבר למחיר השוק של הנכס. בדיוק בשל כך, יש למנהל מס שבח סמכות "לתקן" את שווי הרכישה למחיר שוק, שהוא לכשעצמו גבוה מהמחיר שבו הסכימו הצדדים בהסכם המכר אך לא בהכרח לשווי המכירה בגילום מלא.
טיפ מהותי לעורכי דין המייצגים רוכשים בעסקת נטו:
לאור פסק דינה של ועדת הערר בעניין גשמי ברכה (וע 1093/06) שם נקבע כי הסכמות הצדדים כשלעצמם על הסכם נטו אינן משנות את העובדה כי החבות במס שבח ומס מכירה על פי חוק מוטלת על המוכר ובהיעדר יפויי כוח מתאים לא ניתן לערר על שומות מס השבח (הנסיבות שם הסתבכו לאור מינוי כונס נכסים לאחר חתימת הסכם מכר). הדרך הנכונה שהייתה פותרת את התסבוכת היא באמצעות החתמת המוכר על יפוי כוח מתאים לייצוג המוכר ויורשיו ע"י בא כח הרוכשים בכל הליך של מס שבח לרבות השגה וערר.
למחשבון מס שבח רגיל - לחץ כאן
מדריך מס שבח מקוצר - דברי הסבר לאופן חישוב מס שבח / תוכנת מס שבח מקרקעין

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח