נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון - תחשיב מפורט עבור מס שבח מקרקעין בישראל - כולל שמירה
חישוב לפי חוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים (מיסוי מקרקעין - הוראת שעה), תשע"א-2011 סעיף 6
חישוב מס שבח מיוחד לדירות מגורים שנמכרות מעל התקרה שנקבעה בהוראת השעה, 2200000 ש"ח
כולל תיקון מיסוי מקרקעין - תיקון מספר 72
Israeli Capital gains tax on real estate calculator
שימו לב! מחשבון זה הינו ספציפי לחישוב הקלה במס שבח לפי הוראת השעה עד 05/05/2013 לדירת מגורים ,במטרה לעודד בעלי דירות מגורים למכור את דירותיהם השניה והשלישית בתקופת הוראה השעה - מתוך מגמה להגדיל את היצע הדירות בשוק. המחשבון אינו מיועד לחישוב מס שבח על קרקע ו/או נכסים מסחריים ו/או נכסים שאינם לפי הוראת הוראת השעה. לצורך חישוב מס שבח מקרקעין לנכסים שאינם עומדים בקרטריון הוראת השעה יש לבצע חישוב במחשבון מס שבח מקרקעין מורחב - לחץ כאן
המחשבון כולל את תיקון 70 - סכום המקדמות ומועדי הצהרה
לחץ כאן לחישובים האחרונים שלך
שם פרטי ושם משפחה
מספר זהות
כתובת
החלק הנמכר   תת חלקה   חלקה   גוש
יום הרכישה
יום המכירה
מדד בגין / מדד ידוע
סוג המטבע המקורי ביום הרכישה בעבר
שווי הרכישה - כמה שולם בעבר בגין רכישת הנכס
יוקלד לפי סוג המטבע המקורי ביום הרכישה בעבר
לירות / שקלים ישנים / שקלים חדשים
שער דולר ביום המכירה - בנק ישראל
סוג המטבע לשיערוך המכירה
שווי המכירה - מחיר שווי הנכס לפי מטבע המכירה
יוקלד לפי שווי מטבע שנבחר לשערוך המכירה
ניכויים לפי סעיף 39 - ניכויי מתואם למס רכישה - עבור יום תשלומו בפועל על פי חוק מיסוי מקרקעין
מס רכישה מתואם באופן ספציפי - יש להקלידו לפי סוג מטבע המקורי ביום הרכישה - לירה / שקל / דולר
מס רכישה מקורי ששולם על הנכס
באם תאריך תשלום מס רכישה לא ידוע - בחר ליום תשלום מס רכישה את יום הרכישה - לצורך אומדן
כשיש פער גדול בין מועד הרכישה למועד תשלום מס רכישה נתון זה יכול להיות מהותי
ניכויים לפי סעיף 39 - ניכויים נוספים משוערכים ליום הרכישה שמותרים על פי חוק מיסוי מקרקעין
סכומים אלו משוערכים ומוצמדים אוטומטית לפי המדד המתאים ליום הרכישה - ועל כן יש להקליד
סכומים אלו בערכם המקורי לפי סוג המטבע המקורי ביום הרכישה - לירה / שקל / ש"ח
שכר טרחת עורך דין ששולם על הנכס בעת רכישה
שכר טרחת מתווך ששולם בעת רכישה*
הוצאות השבחה נוספות בסכומן המקורי ליום הרכישה
הוצאות מותרות נוספות בש"ח ליום הרכישה
הוצאות מותרות נוספות בש"ח ליום הרכישה
 
ניכויים לפי סעיף 39 - הוצאות ליום המכירה שמותרות לניכוי על פי חוק מיסוי מקרקעין - בשקלים חדשים
הקלד סכומים שמותרים בניכוי ליום המכירה בערכם המקורי בשקלים חדשים - כמו כן בחר את תאריך
התשלום או יום תחילת השיערוך בפועל - המחשבון יתאם באופן אוטומטי עד ליום המכירה
תאריך הסכום פרטים ניתן לערוך את תאור ההוצאה
בריבוי הוצאות אחרות מותרות בניכוי לאחר יום 7/11/2001 ניתן להעזר ב מחשבון ריבוי תאומים למדד
את הערך המתקבל יש לשערך ליום הגשת השומה. בתאור ההוצאה לציין לפי "נספח מצורף" ויש להדפיסו
את נספח פירוט החישוב פלט אופן פירוט חישוב לפי מחשבון זה והקבלות חובה לצרף לשומה העצמית
 
פחת עבור נכס חייב(כגון: דירת מגורים שהושכרה מאמר) או עסקי / ניכוי פחת שדווח לרשויות המס בפועל
פחת ליום המכירה שהוכר במס הכנסה
גם אם לא נתבע ניכוי פחת - או שאינו ידוע
פחת בתנאי אינפלציה לנכסים שנרכשו לפני 1/4/1973
 
הקטנת החבות במס באמצעות קיזוז הפסדים מעסק ו/או הפסד הוני - קיזוז מהשבח
הפסד עסקי - קיזוז סכום ההפסד עסקי
הפסד הון - קיזוז סכום ההפסד הון
 
זיכוי מס בגין הפקעה כאמור בסעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין ו/או לפי אישור פ"ש
סכום זיכוי מס בגין הפקעה / החלפה לפי סעיף 48ג
סכום זיכוי מס לפי אישור פקיד שומה
 
 

כלי עזר לעריכת שומה עצמית - מס שבח מקרקעין - לפי חוק מיסוי מקרקעין שבח מכירה ורכישה

ולפי חוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים (מיסוי מקרקעין - הוראת שעה), תשע"א-2011 סעיף 6 לחוק
מדריך מס שבח מקוצר - דברי הסבר לאופן חישוב מס שבח / תוכנת מס שבח מקרקעין

בקשת פטור ממס שבח למכירת דירת מגורים מזכה לפי הוראת השעה תתקבל בין היתר עם הצהרה משלימה
1. פטור ממס מלא או חלקי לא ינתן למוכר יותר מפעמיים - מכח הוראת השעה
2. המכירה בגינה מבוקש הפטור איננה לקרוב
3. הדירה הנמכרת לא תהקבלה ללא תמורה בין התאריכים 1/11/2010 ועד 05/05/2013
4. שווי החלק הנמכר גבוה מתקרת הפטור היחסית כפי שנקבע בהוראת השעה - ויש לצרף שומה
לחץ כאן להורדת טופס מספר 7649 - הצהרה משלימה להצהרה ראשית שכוללת בקשה לפטור לדירת מגורים מזכה לפי הוראת השעה החדשה
מדריך מס שבח מקוצר - דברי הסבר לאופן חישוב מס שבח / תוכנת מס שבח מקרקעין

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח