נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שכר טרחה עו"ד בייצוג מול ביטוח לאומי לפי תיקון 161 - חישוב מפורט
 
תיק תביעה
 
סוג תביעה
 
סוג ייצוג
 
האם שולם דמי פתיחת תיק?
 
התובע קיבל דף מידע
 
מספר חודשי הזכאות לקצבה
במקרה של מענק יש לבחור חודש 1
 
שיעור המע"מ
 
האם להוון את שכ"ט
 
ריבית היוון
 
סכום הקצבה שנקבעה
 
סכום הפחתה בגין קצבה אחרת
 
הערות לתיק
 

דברי הסבר: שכר טרחת עורך דין בייצוג מול המוסד לביטוח לאומי

תיקון 161 לחוק הביטוח הלאומי מטיל מגבלות על חברות למיצוי זכויות (כגון: זכותי, לבנת פורן), עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון (להלן: "המייצגים"). מחשבון זה מיועד עבור עורכי דין ומפרט את שכר הטרחה המקסימלי שעורכי דין מייצגים רשאים לגבות. המחשבון מאפשר לבצע היוון בהסכמה לשכר הטרחה ומציג מעל 20 תרחישים שונים.

סכום קצבה
סכום הקצבה שהתובע מקבל בגין התביעה הנוכחית. באם מדובר במענק חד פעמי יוקלד סכום המענק ובמספר חודשים הזכאות לקצבה יוקלד מספר 1.

סכום הפחתה בגין קצבה אחרת
סכום קצבה שיש להפחית בגין קצבה קודמת שהתובע מקבל בלי קשר להגשת התביעה הנוכחית.

סכום קצבה ממוצעת
שכר הטרחה למייצג, נקבע לפי הקצבה הממוצעת. הקצבה הממצועת מחושבת כך: אם התובע מקבל קצבה לצמיתות או לתקופה ארוכה מ-60 חודשים: הקצבה החודשית שהוא זכאי לה היא הקצבה הממוצעת. אם התובע קיבל קצבה לתקופה זמנית קצרה מ-60 חודשים או שנשארו לו פחות מ-60 חודשים עד לקבלת קצבת זקנה, סכום הקצבה הממוצעת מחושב כך:

סכום קצבה ממוצעת שווה לסכום הקצבה החודשית כפול מספר חודשי זכאות לחלק בשישים חודשים.

המחשבון מבצע ומציג את סכום הקצבה הממוצעת ובנוסף תחשיב מיוחד עבור שכ"ט בגין קצבה ממוצעת נמוכה.

שתי קצבאות באותו זמן
קיימים מקרים שהמבוטח עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת. למשל: קצבה נוכחית מפגיעה מעבודה וקצבה קודמת מפגיעה מעבודה - אפשר לקבל את שתי הקצבאות כאשר מדובר בפגיעות שונות. אך לא ניתן לקבל את שתי הקצבאות אם מדובר באותה פגיעה. למעשה, ניתן לקבל מספר קצבאות של נכות מעבודה ובלבד שהסכום הכולל של הקצבאות לא יעלה על סכום קצבה בשיעור של 100%.

אפשר לקבל קצבת נכות מעבודה וקצבת אבטלה , דמי לידה, דמי תאונה אישית.

לא ניתן לקבל קצבת נכות כללית וקצבת נכות מעבודה!

מומלץ לפנות לסניף ו/או לבדוק באתר ביטוח לאומי את הזכויות לקבל יותר מקצבה אחת.

על אילו תביעות חל החוק - מה כולל טיפול בתביעה?
שכר הטרחה הוגבל לטיפול בקצבאות: נכות כללית, תאונת עבודה, שירותים מיוחדים, ניידות, ילד נכה, תגמול למתנדבים, שיקום, גזזת, פוליו.
אם המייצג הגיש עבור התובע מספר תביעות, אך כולן נובעות מאותו המקרה, הן נחשבות לתביעה אחת ואסור למייצג לגבות עבור הטיפול בהן דמי פתיחת תיק נפרדים.

מהן הפעולות הנחשבות כטיפול בתביעה?
1. סיוע בהגשת התביעות וכל הנובע מהן או קשור להן.
2. ייצוג בפני ועדות הביטוח לאומי - דרג ראשון וועדות ערר.
3. בדיקה מחדש בתום תקופת דרגת הנכות/אי הכושר הזמנית.
4. ערער על החלטות הועדות הרפואיות.
5. ייצוג בבית הדין לעבודה - בהליכ המל"ל.
6. היוון קצבת נכות מעבודה.
7. תביעה להחמרה במצב הרפואי בקצבאות הנכות.
8. תביעת מעבר מקצבת ילד נכה לנכות כללית.

התביעות שהוחרגו מהחוק - ללא מגבלת שכ"ט
1. ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטואקטיבית ליותר מ 12 חודשים.
2. ייצוג בבית הדין לעבודה לשם הכרה בפגיעה כתאונת עבודה.
רק במקרים בהם הביטוח הלאומי דחה את הביעה מסיבות שאינן טכניות, כגון: פרטים חסרים, אי התיצבות לדיון, איחור במתן החלטה וכו'.
3. ערעור על החלטת ועדת המומחים בגזזת.
4. חוות דעת משפטית ללא ייצוג.
5. דיון מחדש לפי תקנה 37 לבקשת המל"ל - אם לא יוצג בעבר ע"י עו"ד.

כמה משלמים ?
תשלום שכר הטרחה מורכב משלושה מרכיבים:
1. דמי פתיחת תיק עד 800 ש"ח לאחר התקשרות עם המייצג.
2. שכר טרחה נקבע כאחוזים מהקצבה - יפורט בתוצאות החישוב.
3. תוספת תשלום של 800 ש"ח למקבלי קצבה נמוכה.
בתוצאות החישוב יוצג שכ"ט מקסימלי שעל התובע לשלם למייצג.

שימו לב! אם התובע מקבל לפני הייצוג קצבה אחרת, או את אותה הקצבה בסכום אחר, שכר הטרחה ייגבה רק מההפרש בין הקצבאות. לדוגמא, אם לפני ההתקשרות עם המייצג - אדם קיבל קצבה להבטחת הכנסה וכעת, לאחר ההתקשרות עם המייצג הוא מקבל קצבת נכות - שכר הטרחה ישולם לפי ההפרש בין הקצבאות.

מה עושים במקרה של פטירה?
במקרה ונפטר מקבל הקצבה, אסור למייצג להמשיך ולגבות את שכר הטרחה.
במקרה שנפגע עבודה נפטר כתוצאה מפגיעתו בעבודה, ניתן להמשיך לגבות את שכר הטרחה מהאלמן/אלמנה, אם הנפגע נפטר בשנה הראשונה לקבלת הקצבה, ואם האלמן/אלמנה חתמו על כך בעת ההתקשרות.

על הסכם שכר הטרחה להיות בכתב
העתק חתום מההסכם ימסר לתובע. יש לפרט בהסכם את הפרטים הבאים: הגמלאות בהן יעסוק, את מהות ההטיפול ושלביו הצפויים, את התשלומים בעד הטיפול לפי הטבלה שבחוק, אופן חישוב תשלום שכ"ט ותנאיו, מועדי התשלום. מומלץ לקבוע הסדר במקרה של הפסקת ייצוג, ושכר טרחה במקרה של תביעה להכרה או דיון מחדש ביוזמת המוסד לביטוח לאומי.
חובה לצרף להסכם דף מידע החתום על ידי הלקוח. הסנקציה לגבי העדר דף מידע - תשלום של 85% משכר הטרחה.

תחולה
על כל הסכם שכר טרחה שנחתם לאחר 5.12.2015.

היוון שכר הטרחה
היוון שכר טרחה יכול להתבצע בשני תנאים מצטברים:
1. תחילת קבלת הקצבה.
2. הסכמת התובע.
ההיוון יוצר נוחות לשני הצדדים, התובע משלם שכ"ט נמוך יותר, לפי שיעור ההיוון, בכפוף לכך ששכר הטרחה משולם בפעם אחת. במקרים בהם יש הסכמה מצד הלקוח - יש לבחור היוון שכ"ט ובהתאם יוצג בתוצאות החישוב מקדם ההיוון ושכ"ט המהוון.

מע"מ
לשכר הטרחה יתווסף מע"מ.

תביעות נוספות שהתחשיב לשכ"ט הינו פשוט ואינו נכלל במחשבון
1. הכרה בפגיעה בעבודה ללא הגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה/טיפול רפואי לנפגעי עבודה – שכר הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 800 ₪ ותוספת תשלום בסך 800 ₪.

2. תביעה במקרה של נכות קשה – במקרים של נכות קשה, בהם הביטוח הלאומי מטפל במסלול מהיר לבעלי מוגבלויות קשות, שכר הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 800 ₪ ותוספת תשלום בסך 800 ₪.

3. שיקום מקצועי - שכר הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 800 ₪ ותוספת תשלום בסך 800 ₪.

4. תביעה להלוואה והחזר הוצאות ניידות - שכר הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 800 ₪.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח