נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נזיקין - חישוב פיצוי מקסימלי לפי חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז - 2007 - תביעת החמרה. חישוב תוספת למענק חד פעמי וחישוב הקצבה החודשית לפי הנוסחה האמורה בחוק - תביעת החמרת מצב
 
תאריך השערוך
 
אחוזי נכות הקודמים
 
אחוזי נכות החדשים
 
השכר הממוצע במשק
 
תוספת לפיצוי בגין החמרה מחושב ומוצמד למדד אוטומטית
 דברי הסבר: חישוב פיצוי החמרה לנפגעי פוליו - החמרה

החמרת מצב - עלו אחוזי הנכות שנקבעו לו ב- 10% או יותר, יחולו הוראות אלה :
א. אם נקבעו לו פחות מ- 20% נכות, תשלם לו המדינה מענק משלים לפי החישוב האמור בחוק
ב. אם נקבעו לו 20% נכות ומעלה, תשלם לו המדינה קצבה כאמור בחוק
הקיצבה החדשה למי שזכאי, מחושבת לפי מצב שבו חלפו 70 חודשים מהחודש שבו נקבעה הנכות שבשלה שולם לו המענק בתביעה הראשונה טרם ההחמרה.

הוראות מיוחדות - (א) תשלומים המשולמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה -(1) לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים ;(2) לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי .
(ב) תשלומים המשולמים לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך .
מניעת כפל תשלומים - (א) הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן- 1989, בשל העילות המנויות בחוק זה .
(ב) זכאי נפגע פוליו לפיצוי חד-פעמי, לקצבה או למענק לפי חוק זה, זכאית המדינה לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר ששילמה לו מכוח תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן- 1989, שהגיש בשל עילות המנויות בחוק זה, לרבות תשלומים ששילמה המדינה לפני תחילת ושל חוק זה; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין ניכוי כאמור, לרבות לענין אופן חישובו .

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח