נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מק"מ - חישוב שיעור התשואה לפידיון של מלווה קצר מועד
 
מחיר איגרת החוב
זמן לפדיון בימים
שיעור עמלת רכישה - באחוזים
דמי משמרת שנתיים - באחוזים
שיעור המס - מס רווח הון באחוזים
 

דברי הסבר: שיעור התשואה לפידיון מק"מ - איגרת חוב בעלת קופון אפס

מק"מ = מלווה קצר מועד אשר מנפיק בנק ישראל. המק"מ המונפק לתקופה מרבית של שנה ואינו צמוד למדד. המק"מ הוא למעשה איגרת חוב בעלת קופון אפס שבה הערך הנקוב שווה ל 100. כל חודש ניפרע מק"מ ובנק ישראל מנפיק סידרה חדשה, המסומנת באופן מוסדר: הספרה הימנית בכל סדרה מציינת את השנה, הספרה האמצעית את שבוע הפרעון בחודש והספרה או הספרות השמאליות מציינות את החודש בשנה, למשל - מק"מ 214 - הספרה 4 מציינת שנת 2004 , הספרה 2 מציינת חודש פברואר והספרה אחת מציינת את השבוע הראשון בחודש.

מק"מ הוא סוג של אג"ח ללא קופון (Zero Coupon): איגרת כזו מונפקת בניכיון, כלומר בערך הנמוך מערכה הנקוב. כמשתמע משמה אין בה קופון, והרווח של המשקיע נובע מההפרש בין מחיר ההנפקה לבין מחיר הפירעון שהוא הערך הנקוב.

דמי משמרת שנתיים - שיעור עמלה נוסף שעליו חתום הלקוח.
בתוצאות החישוב יוצגו נתוני החישוב, תאריך הפרעון בפועל של המק"מ מיום ביצוע החישוב וטבלת שיעורי תשואה לפדיון לפי הפרוט הבא: שיעור תשואה נומינלית לפדיון ברוטו, שיעור תשואה נומינלית לפדיון נטו, שיעור תשואה נומינלית ברוטו לפדיון בניכוי עמלת רכישה ודמי משמרת, שיעור תשואה נומינלית נטו לפדיון בניכוי עמלת רכישה ודמי משמרת, שיעור תשואה אפקטיבית ברוטו לפדיון, שיעור תשואה אפקטיבית נטו לפדיון, תשואה אפקטיבית ברוטו בניכוי עמלות, תשואה אפקטיבית נטו בניכוי עמלות.
לחישוב השוואה בין שני מק"מים מחשבון השוואה בין שני מק"מים - לפי שיעור התשואה לפדיון
להשוואה בין אג"חים מחשבון השוואה בין שתי איגרות חוב בעלות קופון אפס - לפי שיעור התשואה לפדיון

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח