נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון משך זמן התיישנות עילת תביעה - חישוב תקופת התיישנות במשפט וחישוב מועד התיישנות עד מתי לכל המאוחר מותר להגיש את התביעה?
 
יום הארוע / יום עילת התביעה
 
עילת תביעה
 
גיל התובע/ת
 

דברי הסבר: מציאת מועד התיישנות לפי עילת תביעה, תביעה מאוחרת לפי יומן בית משפט

המחשבון מחשב ומציג את תקופת ההתיישנות לכל עילת תביעה תוך כדי הצגה סעיף בחוק וציון שם החוק. המחשבון מתייחס להתיישנות בעילות שונות כגון: עילות בגין תביעות נזיקיות, מוצרים פגומים, מקרקעין, שטרות, ביטוח לאומי, הגנת הפרטיות, נכות חיילים, הלנת פיצויי שכר עבודה, מס, התיישנות בפלילים: עבירות מין, עבירות, עונשין ועוד
מטרת דיני ההתיישנות היא ליצור איזון בין האינטרס של המזיק לבין האינטרס של הניזוק, תוך שמירה על אינטרס הציבור כולו (ע"א 165/83 בוכריס נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד לח(4) 554, 558 (1984). התיישנות הינה טענת הגנה במשפט - הנטל להוכיח טענת התיישנות מוטל על הנתבע. היות וההתיישנות הינה זכות דיונית, יש להעלותה בהזדמנות הראשונה. בדיני ההתיישנות, מקובל להבדיל בין שני סוגים שונים של התיישנות:

התיישנות מהותית - בהתיישנות מהותית העילה אינה ברת תביעה, ביצוע או אכיפה בהתאם להוראת חוק מפורשת.

התיישנות דיונית - בהתיישנות דיונית עילת התביעה בעינה עומדת, אך לא ניתן לממשה בפניה לערכאות עקב מחסום דיוני של התיישנות. החוק העיקרי והמרכזי החל בנדון הוא חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לפיו:

תחילת ההתיישנות - תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה.

הזמן לטענת התיישנות - אין נזקקים לטענת התיישנות אם לא טען הנתבע טענה זו בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התובענה.

תרמית והונאה - היתה עילת התובענה תרמית או הונאה מצד הנתבע, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעה התרמית או ההונאה.

התיישנות שלא מדעת - נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.

הודאה בקיום זכות - הודה הנתבע, בכתב או בפני בית-משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה. בסעיף זה, "הודאה" - למעט הודאה שהיה עמה טיעון התיישנות.

קטין/קטינה/קטינות - בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה - עשרה שנה.

מחלת נפש - בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע חולה-נפש ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס, לא יבוא במנין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופוס העובדות המהוות את עילת התובענה.

הסבת זכות - לענין חישוב תקופת ההתיישנות אין נפקא מינה אם הזכות נתבעת על-ידי הזכאי המקורי או על-ידי חליפו או אם הזכות נתבעת נגד החייב המקורי או נגד חליפו, ובלבד שאם נסבה הזכות בדרך ירושה, לא תסתיים תקופת ההתיישנות לפני שעברה לפחות שנה אחת מן היום שבו נסבה הזכות.

יחסי אפוטרופסות - בחישוב תקופת ההתישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע אפוטרופוס של הנתבע או נתון לאפוטרופסותו.

נישואין - בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היו בעלי-הדין נשואים זה לזה; בנישואין שהוכרזו כדין בטלים מעיקרא או שהופקעו כדין, יראו את בעלי הדין לענין סעיף זה, כאילו היו נשואים זה לזה עד יום ההכרזה או עד יום ההפקעה.

שהות מחוץ לישראל - בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו נמצא אחד מבעלי הדין בשטח מדינה, שמחמת התנאים שהיה נתון בהם שם או מחמת היחסים שהיו שוררים בין אותה מדינה לבין מדינת ישראל לא יכול היה, הוא או בעל-דינו, לקיים את הבירור המשפטי.

תובענה שנדחתה - הוגשה תובענה לפני בית-משפט, לרבות בית-דין דתי, והתובענה נדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא יבוא במנין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה.

חוק ההתיישנות (תיקון מספר 5), התשע”ה–2015 - כיום קובע סעיף 7 לחוק ההתיישנות, התשי”ח–1958, כי ”היתה עילת התובענה תרמית או אונאה מצד הנתבע, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעה לתובע התרמית או האונאה.” בעילת השעיה זו לא נכללות נסיבות שבהן התובע נמנע מהגשת תביעתו בשל התנהגות פסולה אחרת של הנתבע. הוחלט להוסיף לרשימת הנסיבות המצדיקות השעיה של מרוץ תקופת ההתיישנות על פי החוק, עילות השעיה נוספות: מקרים שבהם הנתבע או מי מטעמו גרם לעיכוב כאמור על ידי הטעיית התובע, הפעלת כוח נגדו, איום עליו או ניצול מצוקתו. הגדרת ”הטעיה” נועדה להבהיר כי אם הנתבע גרם ביודעין לכך שהתובע לא יהיה מודע לעובדות המהוות את עילת התובענה יושעה מרוץ תקופת ההתיישנות, גם אם הדבר נעשה בדרך של אי־גילוי.

קישורים רלבנטיים:
מחשבון מועדי בית משפט לפי התקנות החדשות
בתי משפט השלום
בתי משפט מחוזיים
בתי משפט לענייני משפחה
בתי הדין האזוריים לענייני עבודה
חישוב מספר הימים בין שני תאריכים
לוח השנה העברי
תכנון חופשה - מתי החג הקרוב בימים

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח