נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
סימולטור בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין
1. חלופה א - חלוקה עתידית - חלוקה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
2. חלופה ב - חלוקה באמצעות פדיון מיידי ותשלום מס - ניכוי 35% מס במקור
3. חלופה ג - חלוקה באמצעות איזון משאבים *רק במצבים שיש נכסים לאיזון
באיזה מסלול בני הזוג ירווחו יותר כסף - מימוש עתידי (המתנה לגיל פנסיה) או מימוש מיידי ?
המחשבון מיועד עבור פנסיות צוברות - שימו לב! בתנאים שונים יתקבלו תוצאות מפתיעות
 
סימולטור איזון משאבים פנסיוני בין בני הזוג
 
מועד תחילת החסכון הפנסיוני
 
 
מועד תחילת החיים המשותפים
 
 
מועד הפירוד
 
 
תאריך הלידה של העמית
 
 
תאריך הלידה של בן הזוג
 
סכום כספי שהצטבר בקופה עד ליום הפרוד
 
מקדם המרה לקצבה
 
גיל פרישה של העמית
 
תוחלת חיים של העמית
 
תוחלת חיים של בן הזוג שאינו עמית
 
שיעור מס הכנסה לניכוי בפרוק מיידי
 
ריבית היוון שנתית
 
האם לנכות ביטוח דמי שארים
1.2% לבן הזוג / 2.8% לבת הזוג
 
הקופה הנבדקת היא של
 
שנת המס לצורך מס הכנסה - התקרה


דברי הסבר: מחשבון מציאת שיעור החסכון והזכויות הפנסיוניות להעברה בין בני זוג שנפרדו

המחשבון מעודכן לשנת המס 2024

מחשבון זה מיועד עבור עורכי דין מגשרים, אקטוארים, רואי חשבון המסייעים לבני זוג בקבלת החלטות מהותיות בעניינים הפנסיונים. המחשבון מציג באופן מפורט שלוש חלופות מפורטות לחלוקה בין בני הזוג. שתי חלופות למימוש מיידי האחת באמצעות איזון משאבים (היוון), השניה על דרך פירוק ומשיכת הכספים (ניכוי מס במקור 35%) והשלישית על פי החוק החדש - חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.
המחשבון מחשב ומציג את השיעור להעברה, פנסיה חודשית לפני חלוקה ומס הכנסה, מס הכנסה לתשלום לפי סעיף 9(17א) - במקרים שבהם הסכום המצטבר מעל התקרה, קצבה חודשית צד א - בעל הקופה, קצבה חודשית צד ב - בן הזוג השני, חישוב דמי ביטוח שאירים בן הזוג, דמי ביטוח שאירים בת הזוג, קצבה חודשית צד ב - בן הזוג השני לאחר ניכוי דמי ביטוח, מספר שנים להנות מהפנסית בן הזוג לפני פטירתו, אומדן שווי התקבולים לפני מס הכנסה - ברוטו, הנחת תוחלת חיים שאירים ארוכה יותר מהעמית בשנים, שיעור קצבת השאירים, אומדן מקסימלי לתקבולים מפנסיית העמית - ברוטו, אומדן מינימלי תקבולי פנסיה מחן העמית. בחישוב על דרך האיזון יוצג הסכום שצד א יצטרך להעביר לצד ב.

אופן השימוש: לכל קופת גמל, קופת חסכון פנסיוני, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה יש לבצע תחשיב נפרד. מפני שהשיעור להעברה נגזר מתקופת תחילת החיסכון וכן לכל קופה יש לתת התייחסות נפרדת בפסק הדין. (לא יתכן שלקופות שונות שנפתחו בתקופות שונות מלפני הנישואין יהיה שיעור העברה דומה).

בעקבות החוק החדש (החל מיום 5/2/2015) עבור בני זוג המעוניינים לפעול לפיו, חובה על פסק הדין לכלול את הנתונים הבאים:
1. מועד הפרוד
2. משך התקופה המשותפת
3. השיעור להעברה

מובהר כי פס"ד אשר לא יכלול את הנתונים הללו - ישלול את אפשרות החלוקה העתידית בין בני הזוג.

השיעור להעברה - שיעור להעברה לא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורה במועד הפרוד והוא יהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ויחול על כל הזכויות הפנסיוניות, בקופות תגמולים, קרנות פנסיה ותיקות, קרנות פנסיה חדשות ופנסיה תקציבית. השיעור להעברה הוא זהה ואחיד בין צבירת הזכויות לבין צבירת הכספים.

תנאי סף לחלוקת הפנסיה בין בני הזוג הוא פס"ד הכולל את המרכיבים האמורים לעיל ורישום הערת אזהרה אצל הגוף המשלם. בעקבות רישום הערת אזהרה, תידרש הסכמה בכתב של בן או בת הזוג השני לביצוע פעולות שונות כגון: משיכת כספים, קבלת קיצבת פרישה, העברת כספים לקופת גמל אחרת, העברה בין מסלולי השקעה, נטילת הלוואה מהקופה, שיעבוד הכספים או העברתם לאחר.

מס הכנסה - סעיף 9(17א) לפקודת מס הכנסה קובע באם היתרה הצבורה עולה על התקרה האמורה*, ינוכה מס בשיעור 21% על ההפרש שבין היתרה הצבורה ובין התקרה.
התקרה האמורה נקבעה בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה בשנת המס 2012
גובה התקרה = מכפלת תקרת הקצבה המזכה החודשית במכפיל ההמרה להון
מכפיל ההמרה להון = 180, נקבע בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה
התקרה בשנת 2022 1,558,800 ש"ח
התקרה בשנת 2021 1,522,800 ש"ח
התקרה בשנת 2020 1,531,800 ש"ח
התקרה בשנת 2019 1,526,400 ש"ח
התקרה בשנת 2018 1,508,400 ש"ח
התקרה בשנת 2017 1,504,800 ש"ח
התקרה בשנת 2016 1,508,400 ש"ח
התקרה בשנת 2015 1,522,800 ש"ח
התקרה בשנת 2014 1,524,600 ש"ח
התקרה בשנת 2013 1,495,800 ש"ח
התקרה בשנת 2012 1,474,200 ש"ח
תקרות המס מעודכנות במחשבון באופן שוטף לכל שנת מס

מקדם המרה לקצבה - מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים. מלבד מסלולים מסוימים בביטוח מנהלים שנעשו לפני 2013, מקדמי ההמרה אינם קבועים, ועשויים להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר הפרישה מהעבודה יתרה מכך, מרבית קרנות הפנסיה והגמל מושקעות בשוק החופשי - והיו שנים שהשוק ירד בעשרות אחוזים - - כך שלא ידוע בוודאות אם שווי הצבור יהיה גבוה או יפגע מתנודות השוק. ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, גובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה גדולה יותר. אך לאור עליית תוחלת החיים, מקדם ההמרה הולך ועולה במשך השנים ובכך יורדת קצבת הפנסיה החודשית.

חשוב! - החוק קובע כי בני הזוג רשאים להסכים ביניהם על חלוקת חיסכון פנסיוני שלא בהתאם להוראות חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. יתכן שהדבר יהיה כדאי במיוחד לבני זוג שיכולים לאזן את הזכויות ביניהם באמצעות נכסים אחרים, לבני זוג שצברו זכויות וסכומים דומים, לבני זוג שיש להם נכסים אחרים לאיזון ורוצים להימנע מכך שכל אחד מהם יקבל פחות בעקבות מיסוי הסכום להעברה במקרה של צבירה מעבר לתקרה, לבני זוג המודעים לכך שבעת העברה ו/או קבלת הפנסיה הם עלולים לקבל תנאים נחותים, במקרה של פנסיה תקציבית המחושבת לפי השכר האחרון וכדומה. במקרה של קופת גמל לקצבה - קרן פנסיה חדשה מקדם הקצבה הולך ומרע עם השנים בשל החשש מגרעון אקטוארי של הקופות, עמלות דמי הניהול הגבוהות אוכלות מרכיב גבוה מהסכום שנצבר, כספי הפנסיה מופקדים בבורסה וב 2008 היו קופות שהפסידו מעל 40% וגם היום אף אחת מהן לא יכולה להבטיח תשואה חיובית ליום הפרישה בעתיד. מכאן, שיתכן מאוד שהפנסיה העתידית בפועל תהיה נמוכה יותר מהאומדן בעת עריכת התחשיב. לכן, בפלט נוספו עוד שתי חלופות לצורך קבלת החלטת אופן חלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח