טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים - מחשבון בדיקה מקצועית מלאה להחזרי מס הכנסה - יועצי מס מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הטבת מס - מחשבון בדיקה מקצועית מלאה להחזרי מס הכנסה - יועצי מס
נקודות
זיכוי
סך זיכויים
*שנתיים
סך ניכויים
שנתיים
סך תשלום
מס הכנסה בפועל
הכנסה שנתית
חייבת
שנת המס
2009
2008
2007
2006
2005
2004


הערות - מחשבון בדיקה מקצועית מלאה לבקשת החזרי מס בשנת המס 2010 בגין שנות מס קודמות
מחשבון זה מיועד עבור רואי חשבון ועבור יועצי מס לצורך בדיקת זכאות האם כדאי לתבוע החזרי מס מיגיעה אישית בעיקר עקב אי רציפות בעבודה, אבטלה , הריון, החלפת מקום עבודה , שינויי שכר במהלך שנת מס , יציאה לפנסיה - סיום עבודה באמצע שנת מס כולל התחשבות בסך כל הניכויים השנתיים בכל שנת מס וסך הזיכויים הנוספים מעבר לנקודות זיכוי להן זכאי הנישום בכל שנת מס
מחשבוני עזר נוספים לבדיקת תשלום מס מפורט הכולל פרוט מדרגות מס בכל שנת מס :
מס הכנסה בשנת המס 2013 
מס הכנסה בשנת המס 2012 
מס הכנסה בשנת המס 2011 
מס הכנסה בשנת המס 2010 
מס הכנסה בשנת המס 2009 
מס הכנסה בשנת המס 2008 
מס הכנסה בשנת המס 2007 
מס הכנסה בשנת המס 2006 
מס הכנסה בשנת המס 2005 
מס הכנסה בשנת המס 2004 
מס הכנסה בשנת המס 2003 
מס הכנסה בשנת המס 2002 
מחשבוני בדיקה מקצועית מלאה להחזרי מס
מחשבון בדיקת החזרי מס בשנת המס 2014
מחשבון בדיקת החזרי מס בשנת המס 2013
מחשבון בדיקת החזרי מס בשנת המס 2012
מחשבון בדיקת החזרי מס בשנת המס 2011
מחשבון בדיקת החזרי מס בשנת המס 2010
מחשבון בדיקת החזרי מס בשנת המס 2009
מחשבון בדיקת החזרי מס בשנת המס 2008
ההכנסה שנתית חייבת סך ההכנסה השנתית החייבת של הנישום מיגיעה אישית / שכר עבודה בכל מקומות עבודה אשר בהם עבד בשנת המס הרלבנטית. שכירים יסכמו את סך ההכנסה מכל טפסי 106 ממקומות העבודה בהם עבדו באותה שנת מס. עצמאים: הכנסה החייבת במס בשנת המס בעלת שיעור מס רגיל כפי שנקבעה בשומה סופית וכפי שהוצהרה בדוח שהוגש לאותה שנה לפי סעיף 131 לפקודה. לגבי שנת מס שהמועד להגשת הדוח טרם חלף, יראו כהכנסה חייבת את ההכנסה החייבת במס בשנת המס האחרונה שלגביה הוגש הדוח או נקבע שומה סופית, המאוחרת מבין השתיים. ובפשטות: במרכיב ההכנסה החייבת יש לכלול את כל ההכנסות משכר עבודה, תקבולים מביטוח לאומי , ומענקי פרישה / פיצויי פיטורים החייבים במס.
סך תשלום מס הכנסה בפועל - סכום המס ששילם הנישום בגין יגיעה אישית בשנת המס הרלבנטית
סך ניכויים שנתיים - סך ההוצאות המותרות להפחתה מההכנסה החייבת טרם חישוב המס. בסך הניכויים יש לכלול את חלק הניכוי המוכר בגין הפרשה לגמל , קופת גמל לתגמולים , החלק המוכר בניכוי בהפקדה לקרן פנסיה , וכן את מרכיב הניכוי המוכר בגין אובדן כושר עבודה.
סך זיכויים שנתיים - במחשבון זה הם סך הזיכויים השנתיים אשר ניתנו לנישום מעבר לשווי נקודות הזיכוי. כגון: זיכוי לגמל , זיכוי ביטוח חיים, זכוי מס בגין תרומות , הנצחה , תשלום למוסד סיעודי עבור קרוב נטול יכולת , ישובים מוכרים וכדומה.
נקודות זיכוי - סך נקודות הזיכוי החודשיות להם זכאי הנישום בשנת המס המבוקשת. תוך התחשבות במין הנישום, האם משלם מזונות, מספר ילדים שנולדו בשנת המס או בני 18, מספר ילדים אחרים, האם משפחה חד הורית, מספר ילדים נטולי יכולת, סיום תואר אקדמי.
זיכוי מס - סכום הטבת המס אשר מופחת בסוף חישוב מס הכנסה מחבות המס
ניכוי מס - סכום הטבת המס / ההוצאה המוכרת שניתן להפחיתה מההכנסה החייבת לפני חישוב החבות במס.
יצויין באם מגיע לנישום החזר מס הוא ינתן בצירוף ריבית והפרשי הצמדה לפי חישוב במחשבון ריבית מס הכנסה
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח