נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
סימולטור תכנון מס - פריסה - אומדן הקטנת החבות במס שבח - פריסת מס שבח מקרקעין
בדיקת הכדאיות בפריסת החבות במס שבח מקרקעין לנכס מקרקעין שנמכר בשנת המס 2014
 
תאריך תחילת הבעלות
תאריך המכירה
השבח הריאלי
השבח הריאלי סעיף 11 מתוך מחשבון מס שבח
סכום אינפלציוני חייב
הסכום האינפלציוני סעיף 10 מתוך מחשבון מס שבח
סה"כ ההכנסה החייבת הקובעת בשנת מס 2014
סה"כ ההכנסה החייבת הקובעת בשנת מס 2013
סה"כ ההכנסה החייבת הקובעת בשנת מס 2012
סה"כ ההכנסה החייבת הקובעת בשנת מס 2011
סטטוס לחישוב אוטומטי של נקודות הזיכוי
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
האם הנישום מעל גיל 60
סכום מקדמת מס שבח ששולם בפועל
 

דברי הסבר: פריסת מס שבח מקרקעין - מס שבח מהווה מקדמה ע"ח מס הכנסה

מחשבון זה מתאים לתכנון מס עבור נכס מקרקעין שנמכר בשנת המס 2014. עקב מורכבות חישוב פריסת מס שבח מקרקעין - יש לבחור את המחשבון המתאים לשנת המכירה -
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2022
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2021
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2020
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2019
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2018
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2017
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2016
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2015
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2014
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2013
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2012
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2011
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2010
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2009
לחישוב פריסת מס שבח מקרקעין בגין מכירה בשנת המס 2008
פריסת מס שבח מקרקעין הינה אחת הדרכים הלגיטמיות שהמחוקק מתיר באמצעותה תכנון הקטנת החבות במס שבח, יחד עם זאת יש לזכור כי לא תמיד הפריסה כדאית! לשם כך בדיוק נבנה מחשבון תכנון מס זה - על מנת לבחון את כדאיות הפריסה. תקופת הפריסה הינה תקופה שאינה עולה על 4 שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס לפי הקצרה שבהן המסתיימת בשנת המס בה נבע השבח וזאת מכוח סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין. הרציונאל העומד מאחורי פריסת השבח הוא בכך שעליית ערכם של המקרקעין הינו תהליך המתרחש לאורך שנים, מכאן מן הצדק לפרוס את השבח על פני שנים. בכל מקרה חישוב המס הסופי אשר יחול על מוכר הנכס - ייעשה במסגרת מס הכנסה של אותו יחיד בשנים הרלבנטיות כפי שהדבר נקבע גם בסעיף 48ב לפקודת המס.

המחשבון מחשב עבור כל שנה את החבות במס המצטברת לשבח וחיובו במס בהתאם לחלוקה הלינארית ומציג את כדאיות הפריסה לרבות הסכום הנחסך. כמו כן, המחשבון יתריע גם באם פריסת מס שבח מקרקעין אינה כדאית. תוצאות החישוב מפורטות בטבלאות לרבות טבלת השוואה מסכמת בין החבות במס ללא פריסת מס שבח לבין החבות במס הכוללת פריסת מס שבח תוך התייחסות למס על השבח הריאלי עד יום תחילה , מס על השבח הריאלי לאחר יום תחילה, חבות מס אינפלציוני באם קיימת, חבות במס עם פריסה וללא פריסה.
בכל חישוב המחשבון מתחשב בסך תשלום מס הכנסה ששולם, בתשלום מקדמת המס ומציג בהתאם את אומדן החזר המס הצפוי, לחליפין אומדן יתרת מס שבח לתשלום. לסכום החזר המס או תשלום המס תצטרף ריבית והצמדה עד יום התשלום בפועל. את הריבית והצמדה יש לחשב במחשבון הצמדה וריבית בהתאם ליום התשלום בפועל.

תקופת הבעלות בנכס - היא תקופה שתחילתה בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בתום שנת המס יצאה הזכות מרשותו
ההכנסה החייבת הקובעת בשנת מס - הכנסה החייבת במס בשנת המס בעלת שיעור מס רגיל כפי שנקבעה בשומה סופית וכפי שהוצהרה בדוח שהוגש לאותה שנה לפי סעיף 131 לפקודה. לגבי שנת מס שהמועד להגשת הדוח טרם חלף, יראו כהכנסה חייבת את ההכנסה החייבת במס בשנת המס האחרונה שלגביה הוגש הדוח או נקבע שומה סופית, המאוחרת מבין השתיים.
הוראת ביצוע בנושא פריסה מיום 15/2/2011 - הנחיות פריסת מס שבח מקרקעין חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח