נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נזיקין פיצוי לפי חוק פיצוי לנפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 - תביעת החמרה וב תוספת למענק חד פעמי וחישוב הקצבה החודשית לפי הנוסחה האמורה בחוק
 
תאריך השערוך
 
אחוזי נכות הקודמים
 
אחוזי נכות החדשים
 
השכר הממוצע במשק
 
מחושב ומוצמד למדד אוטומטיתתוספת לפיצוי בגין החמרה
 דברי הסבר: חישוב פיצוי החמרה לנפגעי גזזת
על–פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, מיום 1 בינואר 1995 זכאים לתשלום מי שנפגעו מטיפול בהקרנות נגד גזזת (או שאיריהם), שנעשו בתקופה מ–1.1.46 עד 31.12.60 על–ידי גוף המוגדר בחוק. לנפגע ייחשב מי שחולה באחת המחלות המפורטות בחוק, כגון סרטן באזור הראש והצוואר או סרטן הדם, והוא נמצא בישראל.
הפיצויים ניתנים בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו, בתביעה רגילה כמפורט:
א. 0-4% - הנפגע לא יקבל כל תשלום עבור אחוזים אלה.
ב. 5-39% - הנפגע יקבל מענק חד פעמי על-פי הנוסחה הקבועה בחוק.
ג. 40-74% - הנפגע יקבל מענק חד פעמי בגובה 50% ממקסימום המענק ובנוסף קצבה חודשית, על-פי הנוסחה הקבועה בחוק.
ד. 75-100% - הנפגע יקבל את המענק החד פעמי במלואו ובנוסף יקבל קצבה חודשית, על-פי הנוסחה הקבועה בחוק.

סעיף 4
נקבעו לנפגע פחות מ-40% נכות ולא פחות מ-5%, תשלם לו המדינה מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב-70; לענין זה, "סכום בסיסי" - סכום שהיחס בינו לבין הקיצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע לבין 100%.

תביעת החמרת מצב - מכח סעיף 5 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994
חלפו 6 חודשים או יותר מהמועד שבו נקבעו לאחרונה אחוזי הנכות של הנפגע ועקב החמרה במצב בריאותו כתוצאה מהמחלה שבה לקה, עלו אחוזי הנכות שנקבעו לו ב-10% או יותר, יחולו הוראות אלה:
(1) לגבי נפגע ששולם לו מענק לפי סעיף 4 -
(א) אם נקבעו לו פחות מ-40% נכות תשלם לו המדינה מענק משלים לפי החישוב האמור בסעיף 4, ולענין הסכום הבסיסי יובא בחשבון ההפרש שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע לפני תשלום המענק הקודם לבין אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה.
(ב) אם נקבעו לו יותר מ-40% נכות תשלם לו המדינה קיצבה כאמור בסעיף 3 החל מהחודש שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש, ואולם אם טרם חלפו 70 חודשים מהחודש שבו נקבעה הנכות בגינה שולם לו המענק - תשולם לו קיצבה לפי אחוזי הנכות המזכים בקיצבה בניכוי אחוזי הנכות שזיכו במענק, כל עוד לא חלפו 70 החודשים האמורים. לענין זה, "בקשה לבדיקה מחדש" - בקשה שהגיש נפגע לועדה רפואית, לפי הוראות חוק זה, לבדיקה מחדש בשל החמרה במצב בריאותו כתוצאה מהמחלה שבה לקה.
(2) לגבי נפגע שמשתלמת לו קיצבה לפי סעיף 3 - תשולם הקיצבה לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה החל בחודש שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש כהגדרתה בפסקה (1)(ב).
לחישוב פיצוי לנפגעי גזזת עבור תביעת שארים - לחץ כאן

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח