נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פיצויי נכות זמנית - כאב וסבל תחשיב נזק לא ממוני
 
תיק תביעה
שם פרטי ושם משפחה של הנפגע/ת
מספר זהות
מין הנפגע/ת
 
תאריך לידה של הנפגע
תאריך האירוע
מועד הגשת התביעה / מועד הערכה / מועד השיערוך
 
ימי אישפוז
 
אחוזי נכות זמנית - תקופה א מיום הארוע
נכות זמנית א בתקופה א
נכות זמנית ב בתקופה א
נכות רפואית קודמת
מולדת או שאינה קשורה לתאונה
במקרה של ריבוי נכויות ניתן להעזר במחשבון נכות משוקללת
 
נכות זמנית מיום הארוע ועד
 
אחוזי נכות זמנית - תקופה ב מסיום מועד א ועד
נכות זמנית א בתקופה ב
נכות זמנית ב בתקופה ב
 
נכות זמנית מסיום מועד א ועד
 
הגבלות ותצוגה
 
תוחלת חיים
 
האם לחשב לפי מגבלת הפלת"ד
 
האם להציג חישוב מפורט
 
דברי הסבר: תחשיב הנזק כאב וסבל בגין נכות זמנית

הרציונל
לעיתים נקבעת נכות זמנית לתקופה או לתקופות קצרות, ובתום התקופה הנכות יורדת לאפס. בגין אותה תקופה הנפגע זכאי לפיצויי כאב וסבל יחסיים מתוך משקל אותו הפיצויי שהיה מקבל אילו היה מדובר בנכות קבועה לפי האמור בחוק.

דברי הסבר לאופן החישוב
תחשיב הנזק לנכות זמנית נקבע כנגזרת מתוך תחשיב הנזק של נכות קבועה, תוך התחשבות במשך תקופת הנכות הזמנית ביחס שבין גיל הנפגע (ביום התאונה) ותוחלת החיים לגובה שיעור אחוזי הנכות הזמנית. הפיצוי מבוסס על מגבלת פיצויי נזק לא ממוני פלת"ד ביחס למשך תקופת הנכות ואחוזי הנכות. כאשר התחשיב מבוצע ללא מגבלת הפלת"ד - הפיצוי המקסימלי יהיה עד פי שלושה ממגבלת הפלת"ד ביחס לתקופת הנכות הזמנית, גיל הנפגע (ביום הארוע), תוחלת חיים ושיעור אחוז הנכות. מכאן נקבל פיצויי נכות זמנית קטנים ככל שתקופת הנכות קצרה יותר ופיצויי נכות זמנית גדולים יותר ככל שתקופת הנכות הזמנית תהיה ארוכה יותר.

הפחתת נכות זמנית
כאשר הנכות הזמנית הופכת לנכות קבועה, יש להפחית את גובה פיצויי הנכות הזמנית ששולמה מגובה פיצויי הנכות הקבועה.

מה נקבל בתוצאות החישוב?
בתוצאות החישוב נקבל טבלה מסודרת של נתוני היסוד לרבות חישוב גיל הנפגע ביום האירוע, גיל הנפגע ביום השיערוך, מדד ידוע ליום השיערוך, מדד ידוע ליום האירוע, שיעור האינפלציה לשיערוך, תחשיב נכות משוקללת, סכום הפיצוי המקסימלי לנכות קבועה ממנו נגזר הסכום לפיצויים בגין נכות זמנית, משך תקופת הנכות בשנים ממועד האירוע , מספר שנים לחיים לפי תוחלת החיים, יחס בין תקופת הנכות ליתרת החיים, חישוב הנכות המשוקללת לכל תקופה בהנחה שהייתה יותר מנכות אחת והתחשבות בנכות רפואית קודמת, פיצוי בגין הנכות באם הייתה קבועה, הפחתה באחוזים עקב גיל, הפחתה בש"ח עקב גיל, פיצוי לפי שיעור הנכות הזמנית עקב גיל, פיצוי בגין הנכות הזמנית הן לתקופה א' והן לתקופה ב', פיצוי בגין ימי אישפוז, הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (פירוט שיעור הריבית ומספר הימים), וסך כל הפיצויי בגין הנכות הזמנית כולל ריבית ליום השיערוך.האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח