נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תחשיב הנזק מפורט - מחשבון הלכת השנים האבודות קטינים/ללא תלויים - הלכת פינץ. המערכת משערכת את ראשי הזנק: כאב וסבל, אובדן השתכרות בשנים האבודות ולאחר גיל פרישה
 
תיק תביעה
שם פרטי ושם משפחה של המנוח/ת
מספר זהות
מין הנפגע/ת
 
תאריך לידה של הנפגע
תאריך האירוע / התאונה
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
בסיס נתוני שכר חודשי לצורך חישוב נזקי אובדן השתכרות עתידית
השכר הממוצע במשק
*שיעור בסיס השכר לחישוב
*שיעור החסכון
סטטוס
תוספת נקודות זיכוי חריגות עקב נכות/אחר
 
תנאים סוציאלים - קרן השתלמות , קרן פנסיה - גמל , קרן סיום יחסי עובד מעביד
אחוז הפרשה מהשכר בגין קרן השתלמות
חלק העובד
אחוז הפרשה מהשכר בגין קרן השתלמות
חלק המעסיק
אחוז הפרשה מהשכר בגין פנסיה/קופ"ג
חלק העובד
אחוז הפרשה מהשכר בגין פנסיה/קופ"ג
חלק המעסיק
אחוז הפרשה מעסיק לסיום יחסי עובד מעביד
הפרשה לפיצויי פיטורין מעסיק
 
פרישה ופנסיה
גיל פרישה
תוחלת חיים
קצבת זיקנה
 
ריבית שנתית להיוון
ריבית שנתית להיוון
 
חישוב מיוחד לקטין לצורך חישוב כפל היוון
במקרה שגיל המנוח גדול מגיל תחילת השתכרות המערכת תזהה אוטומטית
גיל תחילת השתכרות
 
הוצאות מיוחדות
תשלום לאמבלונס
הוצאות לוויה וקבורה כולל מצבה
הוצאות מיוחדות אחרות
דברי הסבר: מחשבון תחשיב הנזק - מחשבון הלכת השנים האבודות - מבוסס על: הלכת פינץ, הלכת זוהר דפן והלכת יניב ניסן

חישוב המס מותאם לשנת המס  2024

*שיעור בסיס השכר לחישוב
בהלכת עזבון המנוח זהר דפן נ' המאגר לביטוח חובה "הפול" מחוזי ירושלים ת"א 2265/08 מיום 20/1/2010 מסביר כבוד השופט יוסף שפירא, מתי יש מצב לסטות מהלכת פינץ בקביעת בסיס השכר - והם מקרים בהם הוכח בראיות ממשיות כי המנוח בחר את התחום המקצועי בו יעסוק אולם טרם התחיל לעבוד בו ובחירה זו יכולה, בסבירות נמוכה להשתנות. שם דובר במקרה "שובר שיוויון" בין נער מוכשר רגיל לבין נער מוכשר אשר כבר בחר, למצער בכוח, את דרכו העתידית.

*שיעור החסכון לחישוב -
הוא הבסיס לחישוב הפיצויים ונקבע בהלכה הפסוקה בשיעור של 30% מבסיס השכר, ניכוי הוצאות קיום בשיעור 70% מבסיס השכר. על פי שיעור השכר הממוצע במשק הנגזר מנתוני הלמ"ס כפי שנקבע ע"י כבוד השופט אהרון ריבלין (כתוארו דאז)בהלכת פינץ.

כפל היוון
מחושב אוטומטית מיום שיערוך תחשיב הנזק ועד מועד הגעת המנוח לגיל תחילת ההשתכרות, שהנו בדר"כ גיל 21, או במשערכת זו המאפשרת לבחור גיל יחודי שיבחר בנסיבות מיוחדות.
אין לטעות ולחשוב כי "היוון כפול" משמעותו הנה כפל היוון. כאמור, מדובר בפעולת היוון דו-שלבית, אשר משמעותה היא היוון הסכום לערכו דהיום, כמו כל פעולת היוון. אלא, שבשל העובדה שמדובר בתשלומים עתיים אשר אמורים להתחיל להשתלם בתקופה עתידית, יש לבצע את ההיוון בשני שלבים: ראשית, להוון את התשלומים העתיים לתשלום יחיד. שנית, להוון את התשלום היחיד האמור, לערכו דהיום, כלומר יום ביצוע עריכת תחשיב הנזק.

*ריבית שנתית להיוון
שעור הריבית השנתית להיוון פיצויים בתאונות דרכים הינו 3% שנתי - כמו כן, כפי שנקבע בע"א 222/00 מדינת ישראל נ' שיכון ובינוי אחזקות בע"מ, פ"ד נז(3), 353, שיעור ריבית זה נקבע אף בהליכים שאינם נזיקיים: באשר לקביעת שיעור הריבית שבבסיס ההיוון, הפרקטיקה השיפוטית בעניין פיצויי נזיקין היא לקובעו בשיעור של 3% לשנה. נוהג זה אושר בע"א 2099/94 חיימס נ' איילון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נא(1) 529, 549-535 ע"י כבוד השופט ת' אור והעתירה לדיון נוסף נדחתה על ידי כבוד השופט א' מצא בדנ"א 344/97 חיימס נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם). (שם, 363).

המחשבון מציג את תחשבי הנזק באופן מפורט ומחשב אוטומטית את הפרמטרים הבאים


תחשיב בסיס השכר לפיצוי
שכר נטו קובע לחישוב בניכוי מס, סכום ניכוי מס הכנסה לפי פקודת מס הכנסה, ניכויים שוטפים מהשכר תוך התחשבות בתקרת ההפקדה המקסימלית לקה"ל המוכרת לצורך הטבת מס.

תחשיב ראש הנזק בגין אובדן השתכרות בשנים האבודות
מספר שנים להפסד השתכרות בעתיד, מקדם היוון לשכר, הפסד שכר חודשי, שיעור החסכון, מספר שנים לכפל היוון, כפל היוון לשכר בהתאם לגיל המנוח וסך אובדן השתכרות בשנים האבודות מהוון.

תחשיב ראש הנזק בגין אובדן הכנסה בשנים לאחר גיל פרישה
מספר שנים לפרישה, גובה הפסד מקסימלי חודשי עקב אי הפרשת מעסיק לקרן השתלמות, גובה הפסד מקסימלי חודשי עקב אי הפרשת מעסיק לקופ"ג / פנסיה, הפסד פיצויים לאחר גיל פרישה וסך פיצוי בגין אובדן הכנסה בשנים לאחר גיל פרישה מהוון.

תחשיב ראש הנזק בגין אובדן קצבת זיקנה
העיזבון או הניזוק זכאי לפיצוי בגין אובדן קיצבת זיקנה. ההלכה זו נקבעה בבית המשפט העליון ע"א 9209/03 עזבון המנוח יניב ניסן ז"ל נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח. לאור השינויים בפסיקה, חש לפצות את התובעים גםבגין אובדן הכנסות בשנים שתחילתן בהגיע המנוח לגיל פרישה וסופן בתום תוחלת חייו, כפי שהוכר כ"שנות גיל הזהב האבודות" בעזבון המנוח זהר דפן ז"ל נ' המאגר לביטוח רכה ("הפול"), בבית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 2265/08 בפני כבוד השופט יוסף שפירא.

תחשיב ראש הנזק הלא ממוני - פיצוי בגין כאב וסבל
חישוב הפיצוי המקסימאלי בגין כאב וסבל במקרה פטירה, על פי תקנה 4 לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976 .

תחשיב ראש הנזק להוצאות המיוחדות
הוצאות לוויה, קבורה, מצבה, אמבולנס וכדומה

הוספת ריבית
לפי חוק פסיקת ריבית , הכולל טבלת מפורטת בה מצויינים בין היתר שיעור וגובה הריבית המשתנה על פי דין בכל תקופה.

כמו כן המחשבון מציג את נתוני היסוד וסיכום תחשיב הנזק הכולל ריכוז ראשי הנזק וסיכום סך הפיצויים באופן ברור ומפורט לצורך צירוף לכתב התביעה/הגנה והגשה לבית משפט.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח