נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נכיון שיק - נכיון שטר חוב
 
תאריך זיכוי
 
תאריך פרעון
 
סכום השיק / סכום שטר החוב
 
שיעור הריבית השנתית באחוזים
 
סכום העמלה בש"ח
דברי הסבר: נכיון שיק - נכיון שטרות - נכיון שיקים
נכיון צ'קים - DISCOUNT OF BILLS
נכיון שיק הוא הסבתו על ידי הנפרע לצד ג' כלשהו, בתמורה הפחותה מהסכום הנקוב בשיק. אותו צד ג' יכול להיות בנק או חברה פרטית. נכיון שטרות מקביל, למעשה, להלוואה שנותן צד ג' לנפרע, כאשר הרווח הצפוי לצד ג' מעסקת הנכיון, המקביל לריבית על ההלוואה, הוא ההפרש שבין הסכום הנקוב בשיק ובין התמורה ששולמה על ידי צד ג' לנפרע.

ובפשטות: שירות נכיון שיקים הינו שרות תשלום הלוואה כנגד שיק דחוי. בכך בעל השיק מקדים את הזיכוי במזומן על השיק שקיבל ומשפר את תזרים המזומנים שלו. לשרות זה יש עלויות - ריבית ועמלה הנגבים מבעל השיק במועד הזיכוי מכאן שבעל השיק יקבל תשלום מופחת - מכאן נגזר שמו - שיק מנוכה - שיק או שטר שנעשה לגביו נכיון מכונה "שטר מנוכה" - DISCOUNTED NOTE.
בנוסף לבנקים, במשק קיימות מספר חברות המתמחות בשירות ניכיון צ'קים המאפשר הקדמת פירעון צ'קים דחויים. המחשבון מציג בתוצאות החישוב את נתוני החישוב, סה"כ ימי נכיון, ריבית יחסית לתקופה - ריבית לנכיון בפועל ובאחוזים, סכום הריבית לנכיון, סכום לאחר הנכיון וסכום נטו לאחר הנכיון והעמלה.

מחשבונים רלוונטיים:
טבלאות אינפלציה בישראל
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח