נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםדברי הסבר: איך מחשבים פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

אופן חישוב הצמדת פיצויים על שווי הזכויות מתחלק ל 3 תקופות:

1. עד ליום 31/03/1993 תחול ריבית 4% לא צמודה
ראו - מחשבון ריבית לא צמודה

2. מיום 01/04/1994 ועד ליום 14/10/2010
עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3)
תחול ריבית צמודה בשיעור של 1.5%
ראו - מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%

3. מיום 15/10/2010 ואילך תחול ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
ראו - מחשבון פסיקת ריבית

חריגים:
א. נרכשו זכויות במקרקעין לפני 1/4/1977 יחולו ההוראות הבאות
לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד;
במקרה זה, יש לבצע את החישוב באמצעות מחשבון ריבית לא צמודה - ולבחור שיעור הצמדה 70%

ב. הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, בניכוי שתי נקודות אחוז;
במקרה זה יש לבצע את החישוב באמצעות מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה בניכוי 2 נקודות האחוז לצורך תחשיב לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור סעיף 8ב1

סעיף 8 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור , תשכ"ד-1964
בית המשפט העליון פסק לאחרונה, כי על הפיצויים בעד הפקעת מקרקעין יחול מנגנון ההצמדה והריבית הקבוע בסעיף 8 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964, ולא ההסדר הכללי הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

עם זאת קבע בית המשפט העליון, שהפיצוי שנפסק בבית המשפט המחוזי וטרם שולם ישא ממועד פסק דינו של בית המשפט המחוזי ועד לתשלום בפועל ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (ע"א 7225/03 אלפתיאני נ. מדינת ישראל). חישוב הצמדת פיצויים מכוח סעיף 8 לחוק חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד- 1964

נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג (31 במרס 1993), על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (להלן – תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תחילתו של תיקון מס' 3 ואילך, לפי זה:

(1) הריבית תחושב ממועד הרכישה עד יום התשלום בפועל או הפקדת הסכום לזכות בעל הזכויות לפי האמור בסעיף קטן (ב);

(2) ההצמדה תחושב על פי עליית מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים או הפקדתם לעומת המדד שפורסם לחודש שבו חל מועד הרכישה.
(ב) (1) הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, בניכוי שתי נקודות אחוז;

(2) על הפקדת סכום לזכות בעל הזכויות ישלח לו רוכש הזכויות הודעה בדואר רשום על פי מענו המצויין באגף מס רכוש וקרן פיצויים, אולם באין מען מצויין כאמור, יהא רוכש הזכויות רשאי למסור את ההודעה בדרך שבה נמסרת הודעה על פי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.
(ג) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לפני יום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977), יחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים אלה:

(1) (נמחקה);

(2)[1] לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד;

(3) (נמחקה).

(ד) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, למעט הרשאה כאמור שניתנה לרשות הפיתוח, תובא בחשבון, לענין חישוב ההצמדה, רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1977.

ראו - מחשבון פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור חישוב מרכיב הפיצויים החל מאפריל 1977ראו - מחשבון עזר לתחשיב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור עד ל 1/4/1974האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח