נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שעות עבודה נוספות ליום עבודה
 
שעת התחלת עבודה :
 
שעת סיום עבודה :
 
מספר ימי עבודה בשבוע
 
סוג יום עבודה
 
תעריף שעת עבודה
 
דברי הסבר: מחשבון איך מחשבים שעות עבודה נוספות

המחשבון מחשב את שעות העבודה בפועל, שעות נוספות, שווי התוספת עבור השעתיים הראשונות תוך ציון אחוז התוספת, שווי תוספת שעות נוספות מהשעה השלישית תוך ציון אחוז התוספת לפי סוג היום. המחשבון מחשב באופן אוטומטי את התחשיב עבור עבודת לילה, סה"כ שווי עבור שעות נוספות ביום עבודה וכמובן סה"כ שווי יום עבודה כולל שעות נוספת במקרה וחלים על פי דין - שימוש במחשבון זה חוסך זמן ניכר לעומת חישוב ידני.

overtime payment - שעות עבודה נוספות : הן שעות מעבר למכסת שעות העבודה האמורות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה , התשי"א - 1951, להבדיל משעות עודפות - extra hours. שעות עודפות הן שעות הנמצאות מעבר לשעות העבודה שנקבע בהסכם אך בגבולות יום עבודה שנקבע לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. על שעות עודפות לא חלים הכללים לתשלום גמול שעות נוספות והתשלום בגינן הוא בהתאם להסכם עבודה. לדוגמא: עובד או עובדת העובדים במשרה חלקית 6 שעות ביום לא יהיו זכאים לגמול שעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה באם יעבדו שעתיים נוספות בכל יום מעבר לאמור בהסכם העבודה.

חישוב שעות נוספות הוא חישוב יומי
חישוב שעות נוספות על פי חוק עבודה ומנוחה הוא חישוב יומי ולא חישוב מצטבר, הווה אומר - עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות שעשה עבור יום עבודה גם אם הוא עבד יום אחד בשבוע. לכן יש לחשב תחילה את שעות העבודה הנוספות בכל יום בנפרד ולסכם לפי המפורט בהמשך.

איך מחשבים את השעות הנוספות בכל יום עבודה?
עובד שעובד שישה ימים בשבוע יהיה זכאי לתשלום גמול שעות נוספות החל מהשעה השמינית
עובד שעובד חמישה ימים בשבוע יהיה זכאי לתשלום גמול שעות נוספות החל מהשעה התשיעית

איך מחשבים את גמול שעות הנוספות בעבודת לילה?
עובד לילה אינו זכאי לשכר מיוחד. ההטבה לעובד לילה היא שהשעות הנוספות מתחילות להספר שעה אחת קודם לכן, קרי במקום מהשעה ה- 8 יחושבו השעות הנוספות מהשעה ה-7. חשוב לציין כי עובד לילה הוא מי שעובד לפחות שעתיים בין השעה 22.00 בלילה ל- 06.00 בבוקר

איך מחשבים את התשלום על השעות הנוספות?
עבור השעתיים הנוספות הראשונות זכאי העובד לקבל תשלום של 125% מערך השעה
בשעות שלאחר שלאחר השעתיים הנוספות זכאי העובד לקבל 150%

איך מחשבים את גמול שעות הנוספות ביום שבת?
שעות שבת מוגדרות מכניסת השבת ועד צאתה, כאשר החל מדקת העבודה הראשונה ובמהלך כל השבת זכאי העובד ל- 150%. השעתיים הנוספות הראשונות בשבת שוות 175% ושאר שעות העבודה שוות 200%

הפסקות בעבודה
עובדים זכאים להפסקות בעבודה, בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע העבודה וסוג העבודה, שבה הם מועסקים. המחשבון מניח שבזמן הפסקה במהלך יום עבודה, העובד נמצא במקום העבודה (עליה הוא מקבל שכר).
הפסקות לצורך שימוש בשירותים או לצורך תפילה ניתנות לכלל העובדים ללא קשר לסוג העבודה או אורך יום העבודה.

עמלות
עמלות הן פרמיות תמורה המשולמת לעובד מדי חודש עבור תפוקת עבודתו ועמידתו ביעדים. בית הדין קבע כי עמלות מכירה של איש מכירות מהוות רכיב שכר לכל דבר ועניין. אם שכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכר הבסיס לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים. לפסקי דין בסוגיה זו ראו ע"ע (ארצי) 300048/98‏ ‏ עובדיה סימן נ' הסתור בע"מ. כמו כן, ראו מחשבון עמלות לצורך תחשיב שכר בסיס

חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על מגזרים או תפקידים כמפורט בסעיף 30 לחוק כדלהלן: עובדים שתנאי ונסיבות עבודתם אינם מאפשרים למעביד לפקח על שעות העבודה שלהם , שוטרים במשטרת ישראל ועובדי שירות בתי הסוהר, עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג , אנשי צוות אויר. עובדים בתפקידי הנהלה או תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של משרת אמון אישי. חשוב לציין, כי לא כל מי שהוגדר בחוזה העבודה שלו כ"בעל משרת אמון אישי" נחשב כמי שהחוק לא חל עליו. בשוק העבודה קיימים הסכמי עבודה המכילים סעיף זה כפיקציה על מנת להתחמק מתשלום גמול שעות עבודה נוספות במקרה דנן, על העובד לנהל יומן מפורט המפרט בכל יום את שעת תחילת העבודה , שעת סיום העבודה, סה"כ שעות עבודה רגילות וסה"כ שעות נוספות בכל יום בנפרד - יומן זה יש לצרף כראיה בעת הגשת תביעה בצירוף הסיכום המפרט את סה"כ שעות הנוספות לכל תעריף ותעריף והסיכום הכללי של סה"כ השעות הנוספות בדומה ו/או לפי ההתפלגות המפורטת בתוצאות מחשבון זה.

קישורים רלבנטיים:
שעות עבודה חודשיות נוספות
שעות עבודה שבועיות נוספות
שעות עבודה נוספות ליום עבודה
פיצול וריכוז זכויות


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח