נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםרשימת חוקים העוסקים בדיני עבודה
חוקי יסוד
חוק יסוד חופש העיסוק
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד משק מדינה

חקיקה בדיני עבודה
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב - 2002
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד - 1964
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט - 1988
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד - 1964
הדפס - טופס הודעה על התפטרות מעבודה - בהתאם לתקנות
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א - 2001
חוק חופשה שנתית, תשי"א 1951
אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

חוק הגנת השכר - כולל תקנות וחקיקת משנה
חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987
חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958
חוק הגנת השכר (תיקון מספר 24), התשס"ח – 2008
תקנות הגנת השכר, מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה התשמ"ח 1987
תקנות הגנת השכר, מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני - התשמ"ח 1988
תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג - 1973
תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו - 1976
תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג - 1963

חוקי עבודת נשים
חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954 כולל תיקון 44 מיום 3/2/2008
תקנות עבודת נשים
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 כולל תיקון מס' 8 11/8/93
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס 2000

חוקים ותקנות העוסקים בדיני מחלת עובד וזכויות
חוק דמי מחלה , תשל"ו - 1976
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג1993
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס 2000
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח - 1998
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד - 1993
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז - 1976
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד - 1993

צווים - צווי הרחבה
צו הרחבה להסכם קיבוצי - ביטוח פנסיוני

פסיקת ריבית והצמדה
חוק פסיקת ריבית והצמדה , התשכ"א - 1961
תקנות פסיקת ריבית והצמדה - קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב - 2012

נתוני שכר מינמום - ממוצע - גמלה
שכר מינימום
שכר ממוצע - השכר הממוצע במשק
השכר הבסיסי לחישוב קצבאות ביטוח לאומי
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח