נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פיצויים - חישוב פיצויי נזיקין תאונת דרכים - תחשיב נזק נזק ממוני / לא ממוני - פלת"ד. חישוב פיצויים בגין כאב וסבל לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975/ תקנות לנפגעי תאונות דרכים כולל עריכת תחשיב הנזק עבור הפסד השתכרות עבר + פיצויי הפסד השתכרות עתיד + נזק לא ממוני
 
תיק תביעה
שם פרטי ושם משפחה של הנפגע/ת
מספר זהות
מין הנפגע/ת
 
תאריך לידה של הנפגע
תאריך האירוע / התאונה
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
בסיס נתוני שכר חודשי לצורך חישוב נזקי השתכרות עבר ונזקי השתכרות עתידית
שכר חודשי ברוטו לפני התאונה
באין נתונים יוקלד השכר הממוצע במשק
שכר ברוטו לאחר התאונה
השכר הממוצע במשק
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי וכו
 
תנאים סוציאלים - קרן השתלמות , קרן פנסיה - גמל , קרן סיום יחסי עובד מעביד. אם מדובר בעצמאי יש לבחור 0% בכל זכות סוציאלית - קרן השתלמות, פנסיה, פיצויים
אחוז הפרשה מהשכר בגין קרן השתלמות
חלק המעסיק
אחוז הפרשה מהשכר בגין פנסיה
קופת גמל - ביטוח מנהלים
אחוז הפרשה מעסיק לסיום יחסי עובד מעביד
הפרשה לפיצויי פיטורין מעסיק
 
אי כושר / ימי אישפוז / אובדן השתכרות עבר
ימי אישפוז
מספר חודשי אובדן שכר מלא / אי כושר מלא
מספר חודשי אובדן שכר חלקי
 
אחוזי נכות צמיתה / נכות קבועה
הקלד כאן נכויות הקשורות לתאונה
תיאור הנכות הקשורה לתאונהאחוזי הנכות
 
הקלד כאן נכויות שאינן קשורות לתאונה / נכות רפואית קודמת / נכות מולדת
תיאור הנכות שאינה קשורהאחוזי הנכות
במקרה של ריבוי נכויות ניתן להעזר במחשבון נכות משוקללת
 
פרמטרים עבור קטינים
משך שרות צבאי בשנים - שירות חובה צפוי
גיל תחילת אובדן ההשתכרות
או גיל סיום שירות סדיר
 
פרישה ופנסיה
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
ריבית שנתית להיוון בתאונות דרכים 3%
ריבית שנתית להיוון
 
הוצאות מיוחדות
טיפול פיזיוטרפיה
למשל: מצב של ריתוק למיטה בבית
טיפול רפואי אחר
רכישת רכב מיוחד
כסאות גלגלים/עזרי ניידות
הוצאות עזרת צד ג
הוצאות מיוחדות אחרות
 
הוצאות חודשיות צפויות לעתיד - כולל חישוב היוון אוטומטי
הוצאות חודשיות - רפואיות
הוצאות חודשיות - נסיעות
הוצאות חודשיות - ניקיון
הוצאות חודשיות עזרת צד ג
 
ניכויים
גימלת מל"ל
שכר טרחת עד מומחה
ניכויים אחרים

דברי הסבר: תחשיב הנזק בגין תאונת דרכים

חישוב המס מותאם לשנת המס  2024

עו"ד נזיקיסט שים לב! לצורך הגדלת פיצויי עבר יש לשערך אותם באמצעות הוספת ריבית והצמדה למחצית התקופה

אחוז ריבית שנתית - מקדם היוון הינו מתואם לפי הפסיקה - 3% שנתי
המחשבון מחשב את הפרמטרים הבאים: תחשיב בסיס השכר לפיצוי בניכוי מס הכנסה, שיעור המס השולי, נקודות זיכוי. במקרים הנדרשים יוצג השכר המקסימלי המותר לשיערוך הפיצוי - עבור נפגע תאונת דרכים תושב חו"ל אפשר לבחור בסטטוס ללא מס - ואז החישוב יתבצע עבור חישוב הסכום שהוקלד ללא התחשבות במדרגות מס הכנסה. בתחשיב אובדן השתכרות עבר יוצג סך הפסדי העבר בגין אי כושר מלא נומינלי ומשוערך, אובדן שכר חלקי נומינלי ומשוערך וסה"כ אובדן שכר עבר. בתחשיב אובדן שכר עתיד בין הנתונים יוצגו: מקדם היוון לשכר, הפסד שכר חודשי הפסדי שכר עתיד מהוון, הפסד קרן השתלמות מהוון עד ולפי התקרה המותרת בפקודת מס הכנסה, הפסד פנסיה הפרשת מעסיק בשכר גבוה תוצג תקרה חודשית פטורה ממס להפרשות סיום יחסי עובד מעביד, סכום ניכוי המס לפי מס שולי, גובה הפסד מקסימלי חודשי פטור ממס לקרן פיצויים, סך הפסד פיצויים מהוון וסך הפיצוי הנובע מאובדן שכר עתידי מהוון. במקרים הרלוונטיים יוצגו פרמטרים עבור קטינים - מספר שנים עד גיל 21, מקדם היוון לתקופת השירות בצבא ותוספת פיצויים עקב אי התגייסות לצבא. חישוב פיצוי כאב וסבל, פיצוי בגין ימי אישפוז, הצמדה וריבית לפי דין. המחשבון מחשב באופן אוטומטי נכות משוקללת , תחשיב הוצאות מיוחדות ותחשיב ניכויים וכמובן סיכום תחשיב הנזק הכולל ניכויים וללא ניכויים. בנתוני היסוד יופיעו מדדי המחירים לפי התאריכים הרלוונטים.האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח