נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל הסכם שכירות חנות
מחולל זה מייצר הסכמי שכירות נכס מסחרי און ליין.
למסמכים אחרונים שלך (הסכם שכירות, כתב ערבות, שטר חוב) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
מטרת השכירות העסקית בתמצית
 
סוג נכס מסחרי סוג הגירסה
 
מקום החתימה / שם היישוב בו נחתם ההסכם מועד החתימה
 
פרטי הנכס המסחרי
כתובת הנכס המסחרי קומה
 
מספר נכס מספר חדרים
 
מספר חניות צמודות מספר מחסנים צמודים
 
דמי שכירות
דמי שכירות לחודש מספר תשלומי דמי שכירות בשנה
 
תקופת השכירות
תחילת השכירות אופציה לשנה נוספת
 
העלאת דמי השכירות בתקופת האופציה
 
פרטי המשכיר
שם משפחה ושם פרטי סוג הזיהוי מספר הזיהוי
 
כתובת טלפון דואר אלקטרוני
 
שם פרטי ושם משפחה משכיר 2 ת.ז. משכיר 2
 
פרטי השוכר
שם משפחה ושם פרטי סוג הזיהוי מספר תעודת זהות
 
כתובת טלפון דואר אלקטרוני
 
שם פרטי ושם משפחה שוכר 2 ת.ז. שוכר 2
 
איזור שיפוט מוסכם על הצדדים סכום הפיצוי בגין כל יום איחור בפינוי
 
בטחונות ופיצויים בשל הפרה
פיצוי מוסכם בגין הפרה סכום שטרי החוב לביטחון
 
סעיפים נוספים בהתאם להסכמות הצדדים
1. 
2. 
 
יצירת הסכם בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל הסכם שכירות נכס מסחרי


למי מחולל הסכם זה מיועד?
המחולל מיועד לעסקת שכירות נכס מסחרי למטרה עסקית, חנות, קליניקה, משרד, מחסן, אולם, מבנה תעשיה, בית מלאכה, מרתף או סטודיו וכדומה. מינימום דמי שכירות 1,000 ש"ח (מתחת לסכום זה לא ניתן להשתמש במחולל), לכאורה אין הגבלה למקסימום דמי שכירות עבור נכס מסחרי המושכר בישראל (סכום מקסימלי לחודש 9,999,999 ש"ח).

למה הסכם השכירות מתייחס?
הסכם השכירות מתייחס לנושאים רבים, ביניהם: אי תחולת חוק הגנת הדייר, מטרת שכירות, תקופת השכירות, דמי השכירות ואופן התשלום, מתן אופציה ותנאיה, דמי השכירות בתקופת האופציה, אופן מימוש האופציה ו/או הארכה, התחייבות השוכר, רישיון עסק והיתרים, התחייבות המשכיר, ביקורת המשכיר, מיסים ארנונה והוצאות, אחריות לנזקים ושיפוי, ביטוח תכולה צד ג' ושיפוי המשכיר, ביטוח מבנה, מצב המושכר, הפרות, פיצויים בשל הפרה, בטחונות, פיקדון וחילוטו ו/או השבתו, פינוי המושכר, קיזוז, העברת זכויות המשכיר ושמירת זכויות השוכר, ייצוג משפטי, אופן שינוי ההסכם, הפרת מטרת השכירות, סמכות שיפוטית, ועוד.

עדכונים אחרונים
המחולל כולל עדכונים מהותיים: התייחסות למצב קיצון כמו מגפת הקורונה משנת 2020.

טיפים למשכיר נכס מסחרי - צעדים משלמים להסכם שכירות
1. יש לצרף להסכם צילום תעודת זהות השוכרים. אם השוכר הינו תאגיד, יש לצרף תעודת התאגדות ואישור החלטת הדירקטוריון למורשה חתימה לשכור את הנכס. לצרף צילום ת.ז. מורשה חתימה ולצד חתימת החברה. על מורשה החתימה לחתום בשם מלא יחד עם מספר תעודת הזהות באופן ברור לצד חתימת החברה ולהוסיף את המילים: "הנני ערב באופן אישי לכל התחייבות החברה בעניין הסכם שכירות זה". יש לצרף תעודת זהות מורשה החתימה כנספח.
2. יש לוודא שהשוכרים בעלי מסוגלות כלכלית לשכור את הנכס, לדרוש אישור רואה חשבון בעניין.
3. יש לוודא שיש בטחונות ראויים: דמי פיקדון בגובה שלושה חודשי שכירות, מועד פירעון צ'ק הפיקדון ליום החתימה על הסכם השכירות (לפחות שבוע לפני הכניסה לדירה), שני ערבים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה (לא להחתים בעל ואישה), חתומים על כתב ערבות, ועל שטר חוב.
4. לצלם ת.ז. ערבים ולבדוק שישה תלושי שכר אחרונים של כ"א מהם. אם לערב אין תלוש שכר, לבקש דו"ח הכנסה שנתי מרואי החשבון, אם מדובר בהכנסת מינמום, יש לדרוש ערב אחר.
5. מומלץ לבדוק אם מי ממייצגי השוכרים הינו בעל חשבון מוגבל באמצעים - ניתן לבדוק זאת באתר בנק ישראל (באמצעות הקלדת פרטי חשבון הבנק).
6. מומלץ לבדוק אם מי ממייצגי השוכרים אינו מופיע במרשם חייבים מוגבלים או במרשם חייבים משתמטים באתר האכיפה והגבייה.
7. לוודא שהשוכרים והערבים קראו את ההסכם ומבינים כל סעיף בהסכם ולהחתים את השוכרים ואת הערבים על כל דף ודף בהסכם.
8. רצוי לבקר במושכר אחת לרבעון ולוודא שהכל תקין.
9. לא מומלץ למהר לעלות את דמי שכירות הנכס לשוכרים שמשלמים בזמן ושומרים על דירתך.
10. במידה של פיגור בתשלום דמי השכירות, יש לפנות מייד לשוכרים להסדרת העניינים.
11. במידה של פיגור בפינוי מעל לשבוע – מוטב לפנות את השוכרים באופן מיידי בכוח סביר, בליווי חברת אבטחה - החוק מתיר לך לעשות זאת עד 30 יום מיום מועד תום השכירות ו/או ההפרה יסודית ובלבד שהסדרת זאת בהסכם השכירות.
12. רצוי לבדוק הסטוריה התנהגותית ופיננסית של שוכר הפוטנציאלי טרם החתימה. לפיכך, יש לדרוש הצגת דפי בנק של השנה האחרונה כדי לבחון יציבות פיננסית.
13. לפני מסירת הנכס לשוכרים, מומלץ לצלם ולתעד את מצבו, גם במועד המסירה בנוכחות השוכרים.
14. בשום פנים ואופן, לא למסור מפתח לשוכרים ולא לאפשר הכנסת חפצים כל עוד החוזה, כתב הערבות והשטרות אינם חתומים במלואם על ידי השוכרים והערבים ויש בידך שיק פיקדון בגובה שלושה חודשי שכירות. בעת מסירת המפתח, יש להחתים את השוכרים על מועד קבלת המפתח, קריאת מונה מים, קריאת מונה חשמל וקריאת מונה גז.
15. במעמד מסירת המפתח, יש להעביר את חשבון החשמל, הגז, הארנונה והמים על שם השוכרים.
16. יש לדרוש כפי שרשום בחוזה המקוון, צ'קים פתוחים עבור תשלום חובות לרשויות (חשמל, מים, ארנונה,גז) ולועד הבית, שהם חתומים על ידי השוכר, למוטב בלבד, ללא תאריך וללא סכום. היה ואלו לא שולמו בתום תקופת השכירות, ניתן לעשות בהם שימוש לכיסוי החובות שהשאיר השוכר. אם השוכר יבטל את הצ'קים, יש להגיש אותם למימוש באמצעות הוצאה לפועל.
17. פרטים חשובים ומהותיים נוספים מופיעים בחוזה השכירות המקוון.

כמו כן, ניתן להעזר במחוללים משלימים לעסקה זו בכתב ערבות ובשטר חוב.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק הסכם שכירות נכס מסחרי דינמי ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים. ניתן לערוך סעיפים בהסכם ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני חברות / עסקים:
 1. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין שני בעלי מניות באותה החברה
 2. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה
 3. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור דירקטוריון מכר מניות
 4. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור פתיחת חשבון בנק לחברה
 5. שטר העברת מניות בחברה

דיני עסקים - יחסים פיננסים - חברה בע"מ/עוסק מורשה
 1. ניתוח דוחות כספיים - מאזן , דוח רווח והפסד - יחסים פיננסים
 2. בדיקת סיכויי השרדות חברה - חדלות פרעון - מדד אלטמן
 3. בדיקת כדאיות עוסק מורשה או חברה בע"מ
 4. בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
 5. מחשבון מימוש רווח הון - מכירת מניות בחברה - עסקת נטו
 6. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק

השקעות באפיקים סולידיים לצורך נאמנויות - תשואה סולידית
 1. מחשבון השקעה במק"מ
 2. מחשבון השוואה בין מק"מים
 3. מחשבון השקעה באג"ח קופון 0 - חישוב תשואה לפדיון
 4. מחשבון השוואה בין אג"ח קופון 0 - השוואה בין שתי איגרות חוב
 5. בדיקת סיכון אג"ח - סיכויי קריסת חברה

הסכמי מקרקעין
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין

הסכמי הלוואות, כתב ערבות, שטר חוב
 1. מחולל הסכם הלוואה
 2. מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה
 3. מחולל שטר חוב
 4. מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי

מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
 1. מחולל הסכם שכירות דירה
 2. מחולל הסכם שכירות דירת גן
 3. מחולל הסכם שכירות דירת גג
 4. מחולל הסכם שכירות יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכירות קוטג'
 6. מחולל הסכם שכירות בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכירות פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכירות דופלקס
 9. מחולל הסכם שכירות טריפלקס

מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
 1. מחולל הסכם שכירות חנות
 2. מחולל הסכם שכירות קליניקה
 3. מחולל הסכם שכירות משרד
 4. מחולל הסכם שכירות מחסן
 5. מחולל הסכם שכירות אולם
 6. מחולל הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכירות בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכירות סטודיו
 9. מחולל הסכם שכירות מרתף

מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
 1. מחולל שטר חוב לשכירות דירה
 2. מחולל כתב ערבות לשכירות דירה

מחוללי תביעת פינוי מושכר
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מושכר
 2. מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
 3. מחולל מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר
 4. מחולל כתב תביעה לפינוי מושכר
 5. מחולל תצהיר לפינוי מושכר
 6. מחולל בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
 7. מחולל פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח