נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
מחולל זה מייצר ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר (נכס מקרקעין) לבית משפט און ליין.
למסמכים אחרונים שלך (הסכם שכ"ט, ייפוי כוח, מכתב התראה, כתב תביעה לפינוי מושכר, תצהיר, בקשה לפס"ד בהעדר, פסיקתא) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
מועד חתימה על ייפוי הכוח
 
פרטי הנכס
סוג הנכס גוש, חלקה, תת חלקה
 
כתובת הנכס קומה
 
מספר נכס מספר חדרים
 
מספר חניות צמודות מספר מחסנים צמודים
 
פרטי התובע 1
שם משפחה ושם פרטי תובע 1 מספר הזיהוי
 
פרטי התובע 2
שם פרטי ושם משפחה תובע 2 ת.ז. תובע 2
 
פרטי עורך הדין המייצג
שם עורך הדין המייצג את בעל הנכס מספר רישיון עו"ד
 
יצירת ייפוי כוח בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר

למי מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר זה מיועד?
המחולל זה הינו כחלק בלתי נפרד מהליך המשפטי בתביעה לפינוי מושכר. המחולל מייצר ייפוי כוח, מיועד לייצוג כל בעל נכס מקרקעין שהשכיר את הנכס והשוכרים הפרו את ההסכם בכך שלא שילמו את דמי השכירות. השימוש במחולל זה מיועד לעורך דין העוסק בתביעות פינוי מושכר.

דברי הסבר לתביעת פינוי מושכר בתמצית
בעל נכס מקרקעין יכול לפנות שוכר שהפר הפרה יסודית את הסכם השכירות בכוח סביר תוך 30 יום מיום ההפרה, וזאת מכוח סעיף 18ב לחוק המקרקעין האומר: "תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם".

משלא פעל במסגרת 30 הימים בעל הנכס יכול לנהל את התביעה במסגרת הליך מזורז שנקרא "תביעה לפינוי מושכר". הליך שיתמקד אך ורק בפינוי הדייר, ואת התביעות הנוספות נגד השוכר (כגון: חובות כספיים, פיצויים בגין נזקים), הוא יכול להגיש בהליך רגיל.

יתרונות הליך מזורז בתביעת פינוי מושכר
במסגרת ההליך המזורז לפינוי מושכר, בית המשפט עורך דיון אך ורק בנושא הפינוי, ולא ניתן לברר במסגרתו תביעות אחרות, כגון עניינים כספיים. הנתבע שהוא השוכר, איננו רשאי להגיש תביעה שכנגד בעל הנכס במסגרת אותו הליך גם אינו רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, קרי אינו יכול לגלגל אחריות לאדם שלישי. בדר"כ הדיון בבית המשפט בתביעה לפינוי מושכר יסתיים בתוך יום אחד בו השוכר יקבל צו פינוי ויחוייב בהוצאות משפט. בעל הנכס רשאי במקביל לתביעה לממש את הערובות שהפקיד בידיו השוכר (אם הפקיד), וזאת ככל שחוזה השכירות מאפשר לו לממש אותן ו/או לנהל הליך משפטי נגד השוכר והערבים.

בשלב הפינוי באמצעות גורמי האכיפה - אי-נוכחותו של החייב או של הזוכה, אין בה כדי לעכב את ביצוע הפינוי. אם נמצאו במקרקעין בשעת הפינוי או לאחריו מיטלטלין שהמפונה לא הוציאם, ימסור אותם מנהל לשכת ההוצאה לפועל לשמירה, והוא רשאי למכור אותם לאחר תקופה סבירה. אם מדובר בנכסים שעשויים להתקלקל (כמו מזון שפג תוקפו) - ימכור אותם מנהל לשכת ההוצאה לפועל מיד. ההוצאות לעניין זה יהיו חלק מן ההוצאות שיתווספו לגובה החוב בתיק (סעיף 98 לתקנות הוצאה לפועל).

כלים לניהול הליך תביעה לפינוי מושכר - צעד אחר צעד:
 1. החתם את הלקוח על הסכם שכ"ט.
 2. החתם את הלקוח על ייפוי כוח לייצוג.
 3. שלח לשוכר מכתב התראה לפני הליכים משפטיים.
 4. הגש תביעה לפינוי מושכר - יש להגיש כתב תביעה לבית משפט השלום במחוז שבו נמצאת הדירה שכותרתה - תביעה לפינוי מושכר. בכתב התביעה יפרט התובע את טיעוניו.
 5. צרף לכתב התביעה תצהיר תביעה לפינוי מושכר - בתצהירי עדות ראשית של העדים יפורטו העובדות הרלוונטיות לתביעה. חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות שיצורפו כנספחים לכתב התביעה ולתצהיר עדות ראשית, כמו: נסח טאבו המעיד על הבעלות בנכס, הסכם השכירות, צילום ההמחאות שנמסרו לבעלי הנכס, הודעת הבנק על חילול השיק, פניה לשוכרים להסדרת התשלום לאלתר.
 6. נהל דיון ודרוש צו לפינוי מושכר + הוצאות התביעה + שכ"ט עורך דין.
 7. כשבוצע הפינוי טרם הדיון ולא ניתן מענה לכתב התביעה - הגש בקשה לפסק דין בהעדר. יחד עם פסיקתא להוצאות ושכר טרחת עורך דין
 8. פניה להוצאה לפועל בנוכחות משטרה לפינוי התכולה, בכל מצב גם אם יש צורך בפריצה.
 9. הגש את שטרי החוב להוצאה לפועל.
 10. במקרה הצורך נהל תביעה נגד השוכר והערבים בגין הנזקים ו/או חובות שהשאיר השוכר.


אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר באופן דינמי ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים. ניתן לערוך סעיפים בכתב התביעה ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני חברות / עסקים:
 1. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין שני בעלי מניות באותה החברה
 2. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה
 3. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור דירקטוריון מכר מניות
 4. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור פתיחת חשבון בנק לחברה
 5. שטר העברת מניות בחברה

דיני עסקים - יחסים פיננסים - חברה בע"מ/עוסק מורשה
 1. ניתוח דוחות כספיים - מאזן , דוח רווח והפסד - יחסים פיננסים
 2. בדיקת סיכויי השרדות חברה - חדלות פרעון - מדד אלטמן
 3. בדיקת כדאיות עוסק מורשה או חברה בע"מ
 4. בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
 5. מחשבון מימוש רווח הון - מכירת מניות בחברה - עסקת נטו
 6. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק

השקעות באפיקים סולידיים לצורך נאמנויות - תשואה סולידית
 1. מחשבון השקעה במק"מ
 2. מחשבון השוואה בין מק"מים
 3. מחשבון השקעה באג"ח קופון 0 - חישוב תשואה לפדיון
 4. מחשבון השוואה בין אג"ח קופון 0 - השוואה בין שתי איגרות חוב
 5. בדיקת סיכון אג"ח - סיכויי קריסת חברה

הסכמי מקרקעין
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין

הסכמי הלוואות, כתב ערבות, שטר חוב
 1. מחולל הסכם הלוואה
 2. מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה
 3. מחולל שטר חוב
 4. מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי

מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
 1. מחולל הסכם שכירות דירה
 2. מחולל הסכם שכירות דירת גן
 3. מחולל הסכם שכירות דירת גג
 4. מחולל הסכם שכירות יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכירות קוטג'
 6. מחולל הסכם שכירות בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכירות פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכירות דופלקס
 9. מחולל הסכם שכירות טריפלקס

מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
 1. מחולל הסכם שכירות חנות
 2. מחולל הסכם שכירות קליניקה
 3. מחולל הסכם שכירות משרד
 4. מחולל הסכם שכירות מחסן
 5. מחולל הסכם שכירות אולם
 6. מחולל הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכירות בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכירות סטודיו
 9. מחולל הסכם שכירות מרתף

מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
 1. מחולל שטר חוב לשכירות דירה
 2. מחולל כתב ערבות לשכירות דירה

מחוללי תביעת פינוי מושכר
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מושכר
 2. מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
 3. מחולל מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר
 4. מחולל כתב תביעה לפינוי מושכר
 5. מחולל תצהיר לפינוי מושכר
 6. מחולל בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
 7. מחולל פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח