נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים בבית משפט לענייני משפחה
למסמכים אחרונים שלך בענייני משפחה (הסכם חיים משותפים, בקשה לאישור, הסכם ממון, דו"ח אקטוארי, פסיקתא ועוד) לחץ כאן
המחולל מייצר בקשה לאישור הסכם חיים משותפים לבית משפט
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
הגשה בבית משפט לענייני משפחה
 
מועד החתימה על ההסכם האם בני הזוג ידועים בציבור מספר תיק
 
כתובת וטלפון למענה מבית המשפט
כתובת טלפון פקס דואר אלקטרוני
 
פרטי עורך הדין המייצג את המבקשים
שם משפחה ושם פרטי מספר רישיון
 
פרטי המבקש/ת
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי מין
 
פרטי המבקש/ת
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי מין
 
יצירת בקשה בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל בקשה לאישור הסכם בבית משפט לענייני משפחה

אפשרויות לעורך הדין במילוי הבקשה
אם עורך הדין שולח את בני הזוג להגיש את הבקשה בבית המשפט, אינו צריך למלא את שמו ואת מספר הרשיון. במקרה זה, יש למלא את כתובת הצדדים, הטלפון של הצדדים ואת המייל של הצדדים. אם עו"ד ממלא את שמו חובה עליו למלא את פרטיו (כתובת, מייל, טלפון) וגם את מספר הרשיון, כדי שיוכל לראות את הזימון לבני הזוג במערכת נט המשפט, לעדכן אותם למתי נקבע המועד לאישור ההסכם ומאוחר יותר לצפות בהסכם המאושר באמצעות מערכת נט המשפט.

הערה חשובה - יש לאשר את הסכם החיים המשותפים כהסכם יחסי ממון בבית המשפט לענייני משפחה!
על פי סעיף 3ג לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 - ניתנה סמכות לבית המשפט לענייני משפחה לדון בהסכם חיים משותפים כהסכם ממון בין בני זוג ולתת לו תוקף פסק דין. קרי - ניתן לאשר הסכם חיים משותפים בבית המשפט לענייני משפחה (להלן: "בית המשפט").

אישור בית המשפט או בית הדין יינתן רק בתנאי שההסכם נערך בהסכמתם החופשית של בני הזוג, ולאחר שאלה הבינו את משמעותו, השלכותיו ותוצאותיו.

ידועים בציבור
ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית, אך אינם נחשבים נשואים זה לזה מבחינה משפטית. הגדרת בני זוג כידועים בציבור מאפשרת להחיל זכויות וחובות של זוגות נשואים על בני זוג שאינם מעוניינים, או אינם יכולים, להינשא על-פי חוקי המדינה (הדין הדתי).
דוגמאות לזוגות שאינם יכולים להינשא על-פי חוקי המדינה בישראל:
חסרי דת או מי שיהדותם מוטלת בספק.
זוגות מעורבים מבחינה דתית (בני הזוג מדתות שונות).
זוגות חד-מיניים.
פסולי חיתון - מי שבית-הדין הרבני קבע כי אינם יכולים להינשא כדת משה וישראל, בגלל הסיבות שנות, כגון:
  - נישואין בין כהן לגרושה.
  - ממזרות.
  - מחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר.
  - נשים האסורות לבעלן ולבועלן - אישה שבגדה בבעלה – בית-הדין מחייב את בני הזוג להתגרש ואוסר על האישה לשאת את הגבר שעמו בגדה.
  - נישואין בין כהן ובין צאצא של כהן שמעמדו נתחלל.

מכיוון שאין הליך לנישואין אזרחיים בישראל, פותחו שתי חלופות לנישואין בטקס דתי:
1. מוסד "הידועים בציבור" שמכיר בזוגות שחיו יחדיו ללא נישואין ומקנה להם חלק גדול מהזכויות שלהן זכאים זוגות נשואים.
2. נישואין אזרחיים בחו"ל (למשל בקפריסין), ורישום במרשם האוכלוסין בישראל של זוגות שנישאו מחוץ למדינה - כזוג נשוי.

אישור חיים משותפים בין בני זוג מאותו מין בבית המשפט לענייני משפחה
בפס"ד תמ"ש 3140/03 בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב מיום 16.02.2004, נקבע ע"י כבוד השופטת חנה ריש-רוטשילד כי סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה משתרעת גם על סכסוכים בין בני זוג מאותו מין. בית המשפט קבע כי המונח "בן זוג" המופיע בהגדרת "בן משפחה" בחוק בית המשפט לענייני משפחה כולל גם בן זוג מאותו מין.
בהקמת בית-המשפט, ביקש המחוקק, בין היתר, לרכז את הדיון בעניינם של בני משפחה במסגרת מיוחדת, אשר לה יוקנו כלים מיוחדים לצורך פתרון סכסוכים בין בני משפחה, לא רק באמצעות כלים משפטיים, אלא תוך התייחסות למהות היחסים המיוחדת הקיימת בין המתדיינים. לשם כך, נקבעו, למשל, סדרי דין ודיני ראיות מיוחדים, המבקשים להתמודד עם יחסי האמון המיוחדים השוררים בתוך המשפחה, הוקמו מסגרות טיפוליות, אשר מסייעות לבית-המשפט בפתרון הסכסוך בהיביטיו המיוחדים, ועוד (ראה פרשת זמר, עמ' 665 עמ' 666 לפסק-הדין, וכן רע"א 6558/99 חבס ואח' נ' חבס, פ"ד נד(4) 337, 342-343).

כדברי כבוד הנשיא א' ברק:
"...הסכסוך המשפחתי הוא בעל גוון מיוחד. לעיתים קרובות רק קצהו נגלה לעין ואילו רובו ככולו נסתר מהעין, ומפעפעים בו רגשות עזים. מטרת ההסדר החקיקתי הינה לאפשר לבית-המשפט לרכז בידיו את כל הסכסוכים הנוגעים לאותה משפחה, תוך מתן כלים לשופט לרדת לעומק הסכסוך, ותוך נסיון לתת פתרון יסודי ומקיף לסכסוך כולו. אכן, ביסוד החקיקה מונחת גישה כוללנית ואינטגרטיבית, היא נועדה לאפשר לבית-המשפט לטפל בשורשיו של הסכסוך, ולא רק בביטוי חלקי ופורמלי שלו."
בית המשפט הוסיף כי הקשר הזוגי בין בני-זוג חד-מיניים כולל בחובו חלק ניכר ממאפייני הקשר הזוגי בין בני-זוג הטרוסקסואליים, כמו, למשל, ובעיקר, חיים משותפים, המושפעים מהלך נפשם של השותפים, והמבוססים על יחסי אמון ביניהם. יחסים אלו, היוו נדבך מהותי בהחלטה בדבר הקמת בית-משפט מיוחד לענייני משפחה. לפיכך קבע בית המשפט כי בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכמים גם בין בני זוג מאותו מין.

ראו - מחולל הסכם חיים משותפים. המחולל מיועד לעורכי דין למשפחה, מפיק הסכם חיים משותפים לאישור בית המשפט לענייני משפחה

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.

כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח