נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל דו"ח חלוקת אופציות בין בני זוג - איזון בהליך גירושין
 
תמ"ש מס / תיק גישור / בעניין :
שם המניה :
מספר / סדרה
 
מועד הקצאת האופציות
 
מועד תחילת החיים המשותפים
 
מועד הפירוד / השבר / הקרע
 
מועד הבשלת האופציות
 
מספר האופציות ביום המימוש
 
עלות הקצאת האופציות
 
עמלת ברוקר
 
עמלת נאמן
 
שיעור המס
 
האם האופציות ניתנו
עבור עבודת עבר בלבד


דברי הסבר: חלוקת אופציות שהתקבלו ממקום עבודה בהליך גירושין

פלט המחשבון הינו מפורט ומיועד עבור איזון שווי האופציות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבודתו והצדדים מדיינים בעניין בהליכי גישור ו/או בית משפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני ו/או לצורך הסכם גירושין.

נתוני הקלט במחשבון:
מועד הקצאת האופציות - מועד קבלת האופציות.
מועד הפירוד - מועד עריכת התחשיב לצורך מתן פסק הדין. הוא גם מועד פירוק השיתוף.
מועד תחילת החיים המשותפים - מועד תחילת צבירת הזכויות של בן או בת הזוג.
מועד הבשלת האופציות - המועד שבו האופציות מתחילות להסחר.

המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את הפרמטרים הבאים:
חישוב משך הזמן בין תחילת החיים המשותפים עד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב משך הזמן בין תחילת צבירת הזכויות ועד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב החלק היחסי של התקופה המשותפת בה נצברו הזכויות.
חישוב והצגת היחס להעברה = מקסימום 50% מתקופת החיים המשותפים.
גובה המס לתשלום
מספר האופציות לאחר מס
מספר האופציות בניכוי עמלות ולאחר מס
מספר האופציות להעברה לבן/בת הזוג

שיעור להעברה לא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורה במועד הפרוד.

היבטים משפטיים של חלוקת אופציות בין בני זוג
אופציות הן זכויות הניתנות ע"י החברה לעובד לרכוש מניות של החברה במועדים נתונים ובמחירים קבועים. עבור כל אופציה נקבעת תקופת הבשלה (vesting) המתחילה בעת ההקצאה ומסתיימת במועד בו היא ניתנת למימוש. אופציות שתאריך הבשלתן הגיע מוגדרות כ- vested options , בעוד שאופציות שמועד הבשלתן טרם הגיע מוגדרות כ- non vested options .

המועד הקובע לצורך סיווג האופציות כנכס בר איזון או בר שיתוף בין בני זוג נקבע עפ"י תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות.

המחשבון מתייחס לסוגי אופציות שניתנו עבור תקופת עבודה בעבר או כתמריץ לעבודה עתידית שבה תקופת השיתוף או האיזון בין בני הזוג (התקופה ממועד הנישואין/החיים המשותפים ועד מועד הפירוד או המועד הקובע לאיזון) חופפת תקופה זו.
עבור אופציות שניתנו לא רק עבור עבודת עבר - אם תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות חפפה את תקופת הנישואין המדובר בנכס בר שיתוף או בר איזון. אם קיימת חפיפה חלקית – תחשיב השיתוף או האיזון יתבצע לפי כלל הזמן " time rule", המשקלל את תקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לתקופת העבודה הכוללת שעבורה ניתנו האופציה ובנוסף יש להביא בחשבון ולשקלל את יחס התקופות בין תקופת השבר למועד ההבשלה לבין התקופה המשותפת בין בני הזוג.

שיעור המס על רווח הון על חלק הרווח המתייחס לתקופת ההחזקה שלאחר יום השינוי (1.1.2012) יהיה בשיעור שלא יעלה על 25% (30% בידי בעל מניות מהותי). שיעור המס על ניירות ערך זרים, מניות ואופציות החל מיום 1.1.2006 הינו 20%.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח