נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
יחסי עובד מעביד - דיני עבודה - פיצויי פיטורין
 
שכר ברוטו קובע לפיצויים
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך סיום יחסי עובד מעביד
 
אחוז פיצויי פיטורין - פיצויים מוגדלים (מצנח זהב)/מופחתים
 
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורין
כגון: חל"ת מעבר ל 14 יום, ימי מחלה/תאונה מעבר
ל 30 יום לכל שנה
 
דברי הסבר: מחשבון דיני עבודה - פיצויי פיטורים

שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

סוג העובד אופן קביעת שכר לחישוב הפיצויים סימוכין
עובד בשכר חודשי שכר חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד  במשכורת אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים
עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית ולהיפך עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד שחלה הפחתה בשכרו חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר קבלני ממוצע שכר ברוטו של 12 החודשים שקדמו לפיטורים תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר יומי או בשכר לפי שעות ממוצע שכר ברוטו (לפי שעות או ימים בהתאמה) של 12 החודשים שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף האחרון ליום או שעת עבודה בהתאמה
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי שעות
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
דב"ע נז/57 (פס"ד טרם פורסם) סנונית הדגמות וקידום נגד שולמית פרץ


החוק והפסיקה מכירים במגוון הפסקות ברציפות העבודה אשר אינן פוגעות בזכאות לפיצויי פיטורים ויכללו בחישוב לעניין רצף העבודה - שירות מילואים, חופשת לידה, שביתה או השבתה, ימי אבל, יום מנוחה שבועית או חג, חופשה בשכר ע"פ חוק ו/או בהסכמת המעסיק, הכשרה מקצועית ו/או אימון לשירות עבודה לפי חוק שעות עבודה, חופשה/פגרה שלא בשכר ע"פ חוק או בהסכמת המעסיק עד 14 יום, תאונה או מחלה עד 30 יום. חופשת לידה לעניין חישוב פיצויי פיטורים תוכר לתקופה שבה משולמים דמי לידה מהביטוח הלאומי.

המחשבון מאפשר לחשב פיצויי פיטורין מוגדלים - "מצנח זהב", פיצויי פיטורין מוקטנים (מקרים חריגים), נותן פרוט מלא ומסודר לפרמטרים הבאים - ימי ותק לחישוב הפיצויים תשלום הפיצויים בפועל ברוטו , סכום הפיצויים החייב במס - החבות במס הכנסה תקרת הפיצויים המקסימלית הפטורה ממס - סכום הפיצויים בפועל שעליו לא יחול מס. המחשבון מעודכן לנתוני מס שפורסמו בשנת 2024 .
דוגמאות למקרים חריגים אשר בהם עובדים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין:
א. עובדים בתקופת התמחותם עורכי דין, רואי חשבון - עובדים לתקופת משימה מוגדרת
ב. במקרים בהם הורשע העובד או נתפס במעשי גניבה מרכוש המעסיק ועובדיה או עבירת משמעת חמורה ישללו חלק או מלוא סכום פיצויי פיטורים מהעובד ואף ללא הודעה מוקדמת - עב 1894/00 (פס"ד ניתן ביום 2/7/2003 טרם פורסם) המלן אל עמרני נ מרדכי פיינברג .
בפיצויי פיטורין בסכומים גדולים - רצוי לשקול לבצע לנישום תכנון מס - ע"י פריסה. סימולטור תכנון פריסה - הפריסה הינה כלי שנועד להקטנת החבות במס בעת פרישהכלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני עבודה:
 1. מחולל חוזה עבודה
 2. מחולל מכתב זימון לשימוע
 3. מחולל מכתב סיום העסקה - מכתב פיטורין
מחוללי תביעת חוב שכר - בית הדין לעבודה
 1. מחולל מכתב התראה טרם הליכים
 2. מחולל כתב תביעה כולל שמירת נתונים
מחוללי תביעת חוב שכר - נאמן/מפרק עקב פירוק/פשיטת רגל
 1. מחולל כתב תביעת חוב חלק העובד - עבור בדיקת המפרק
 2. מחולל כתב תביעת חוב חלק המפרק/נאמן
 3. מחולל כתב תביעה מלא - לפי בל/5305
מחשבוני פיצויי פיטורין - פיטורים
 1. מחשבון פיצויי פיטורים לפי ימי עבודה
 2. שכר קובע לפיצויים לפי שעות עבודה
 3. שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
 4. שכר קובע לפיצויים לפי עמלות
מחשבוני חובת הודעה מוקדמת
 1. מחשבון ימי הודעה מוקדמת
 2. מחשבון ימי הודעה מוקדמת + גובה הפיצוי
מחשבוני הלנת שכר - הלנת פיצויי פיטורין
 1. מחשבון פיצויי הלנת שכר
 2. מחשבון הלנת פיצויי פיטורין
מחשבוני פדיון ימי חופשה
 1. מחשבון פדיון ימי חופש מפורט לכל סוגי העובדים
 2. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבוע
 3. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבוע
מחשבוני שעות נוספות
 1. שעות עבודה נוספות לחודש עבודה
 2. שעות עבודה נוספות לשבוע עבודה
 3. שעות עבודה נוספות ליום עבודה
 4. מחשבון גמול שעות נוספות - לפי פיצול וריכוז זכויות
מחשבוני דמי הבראה
 1. מחשבון דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה
 2. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים המשתכרים לפי שעה
 3. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדי המגזר הציבורי וענפי
 4. טבלת זכאות דמי הבראה ענפית
מחשבוני דמי מחלה
 1. מחשבון זכאות לדמי מחלה
מחשבון עבודת נשים
 1. מחשבון חופשת לידה
מחשבוני פרישה
 1. מחשבון גיל פרישה לקבלת כספי פנסיה - קיצבת ביטוח לאומי
 2. פנסיה במגזר הפרטי
נתוני שכר מינימום - ממוצע - גמלה
 1. שכר מינימום
 2. השכר הממוצע - ביטוח לאומי
זכויות פנסיוניות מכח צו הרחבה
 1. זכויות פנסיוניות שהמעסיק לא הפריש
 2. היוון זכויות פנסיוניות
 3. היוון הפרשות קה"ל
מידע ניכויים מס הכנסה
 1. שינויים במערך הניכויים
מחשבוני מס הכנסה
 1. מחשבון מס הכנסה חודשי
 2. מחשבון מס הכנסה שנתי
 3. מחשבון החזר הוצאות נסיעה לחו"ל
 4. מחשבון פריסה - חישוב שנים
 5. סימולטור פריסה - תכנון מס
 6. בדיקת כדאיות רכב פרטי או מעבודה
 7. שווי שימוש רכב - השיטה החדשה
 8. מחשבון ניכוי הוצאות רכב מ 2008
 9. מחשבון ניכוי הוצאות רכב עד 2007
 10. מחשבון פיצויי פטירה
דיני עבודה - חוקים
 1. דיני עבודה - מקבץ חוקים בדיני עבודה

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח