נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל כתב תביעה אוטומטי נגד מעסיק מפר חוק
עובד נגד מעסיק - כולל שמירת נתונים
ניסוח כתב תביעה לתשלום פיצויי זכויות עובדים - דיני עבודה
כולל חישוב אוטומטי של סכום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה ועוד
פלט מנוסח, ערוך ומאורגן בפורמט כתב תביעה המוכן להדפסה והגשה בבית הדין לעבודה
לרבות פרוט נושאי מהות התביעה וחישובים אוטומטיים לצורך התביעה הכספית
לייצוג באמצעות עו"ד.
 
 
מספר תיק   בבית הדין האזורי לעבודה ב
 
פרטי התובע
מין תפקיד ת.ז. שם פרטי שם משפחה
פרטי עורך דין שמייצג את העובד - יש למלא רק באם העובד מיוצג
אם העו"ד רק עורך את כתב התביעה הנדון ואינו מייצג יש להשאיר את פרטי העו"ד ריקים
שם המשרד   שם פרטי עו"ד שם משפחה עו"ד
באם עו"ד מייצג יש למלא את כתובת העו"ד - לייצוג עצמי ללא עו"ד למלא את כתובת התובע
מיקוד מס רחוב עיר
  דואר אלקטרוני פקס נייד טלפון
 
פרטי הנתבע
סוג מעסיק ת.ז./ע.מ/ח.פ שם המעסיק / שם החברה
המען בו בוצעה העבודה - לצורך סמכות מקומית - שים לב! המען להמצאת כתב התביעה בהמשך
תחום פעילות עסק הנתבע - בקצרה
כתובת מייצג הנתבע/ ב"כ עוה"ד או כתובת המעסיק למסירת כתב התביעה
באם המעסיק מיוצג יש למלא את פרטי העו"ד שלו - באם לאו או לא ידוע יש להשאיר ריק
שם המשרד   שם פרטי שם משפחה
 
באם המעסיק מיוצג יש למלא את כתובת העו"ד שלו - באם לאו יש למלא את כתובת המעסיק
מיקוד מס רחוב עיר
דואר אלקטרוני פקס נייד טלפון
נימוקי התביעה - בקצרה
סיבת הפסקת העבודה - התפטרות בדין מפוטר/פיטורים לפי המפורט להן:
*
באם יש סיבות נוספות עליך לפרט בכתב התביעה, כגון: יחס משפיל, הורדת שכר, פיגור בתשלום שכר
*
*
*
באם נמסר מכתב פיטורים - יש לצרף עותק האם נמסר מכתב פיטורים
תגובת המעסיק - בקצרה
פרטי תשובת המעסיק או תגובתו:
*
*
*
נתוני יסוד ובסיס התביעה
שכר חודשי ברוטו קובע לפיצויים
קביעת שכר חודשי של עובד לפי שעות
קביעת שכר חודשי של עובד לפי ימי עבודה
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום העבודה
אחוז פיצויי פיטורים - פיצויים רגילים/מוגדלים נהוגים
אחוז פיצויים מיוחד לפי הסכם עבודה / בכירים / נוהג
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורים
כגון: חל"ת מעבר ל 14 יום, ימי מחלה/תאונה מעבר
ל 30 יום לכל שנה8
שכר עבודה שלא שולם
כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הגנת השכר תש"ח 1958
אי תשלום שכר עבודה מיום
תביעת זכויות שלא שולמו לעובד - חישובים אלו יפורטו אוטומטית וינוסחו בכתב התביעה
האם לתבוע פיצויי פיטורים - חישוב אוטומטי מפורט
סכום ששולם על חשבון פיצויי פיטורים
באם יש זכות המערכת תחשב את יתרת סכום הפיצויים
לתשלום באופן אוטומטי ומפורט לרבות הפרשים
האם לתבוע דמי הודעה מוקדמת - חישוב אוטומטי
האם לתבוע פדיון ימי חופשה - חישוב אוטומטי מפורט
האם לתבוע דמי מחלה - חישוב אוטומטי מפורט
מספר ימי מחלה - הזכאות לדמי מחלה מהיום השני ואילך
מספר שעות עבודה ביום
מספר ימי חופשה שנצברו ולא מומשו
שכר עבודה לשעה
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - החישובים יתבצעו באמצעות המחשבונים ויצורפו כנספחים
תביעת שכר עבודה בגין שעות נוספות שלא שולמו - דמי הבראה - זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות פנסיוניות - קופ"ג/ביטוח מנהלים/פנסיה
סכום זכויות פנסיוניות מהוונות
יש לצרף את נספח חישוב זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות קרן השתלמות
סכום זכויות קה"ל מהוונות
יש לצרף את נספח חישוב זכויות קרן השתלמות
האם לתבוע דמי הבראה
סכום דמי הבראה שלא שולם
יש לצרף את נספח חישוב דמי הבראה
האם לתבוע שכר שעות נוספות
סכום שכר שלא שולם בגין שעות נוספות
העזר במחשבון שעות עבודה נוספות
ובמחשבון שעות נוספות ריכוז זכויות
האם לתבוע דמי נסיעות
סכום שכר שלא שולם בגין דמי נסיעה
האם לתבוע דמי חגים
סכום שכר שלא שולם בגין דמי חגים
האם לתבוע ביגוד
סכום שכר שלא שולם בגין ביגוד
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - חישוב עצמי וצרוף פרוט החישובים כנספחים
תביעת בונוס, עמלות , פרמיות חריגות שאינן מרכיב קבוע בשכר
האם לתבוע בונוסים / פרמיות מיוחדות שלא שולמו
סכום הבונוס שהובטח ולא שולם
צרף נספח התומך ומפרט את אופן חישוב הבונוס שהובטח
תביעת מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו / פיצויים חריגים
מרכיבי שכר שלא שולמו ו/או לא שולמו במלואם כגון: תוספת יוקר, דמי נסיעות וכדומה
פיצויים חריגים כגון: פיצויים בשל אפליה על רקע מיני, דתי או אחר, הטרדה מינית וכדומה
האם לתבוע פיצויים נוספים / מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו
תן כותרת קצרה למרכיבי שכר נוספים / פיצוי נוסף
סכום הפיצויי הנוסף שנתבע
יש לצרף לכתב התביעה את כל פלטי החישוב שבצועו באמצעות מערכת המחשבונים המשפטיים שנעזרת בהם לרבות הסכם עבודה. מחולל זה - ממספר עבורך את הנספחים באופן אוטומטי לפי מילוי פרטי התביעה.
 
יצירת כתב תביעה בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)
דברי הסבר: כתב תביעה נגד מעסיק - יוגש לבית הדין האזורי לענייני עבודה

המחולל מפיק כתב תביעה באופן אוטומטי מהיר, תוך ריכוז וחישוב זכויות העובד ונועד להקל על עורך הדין בעבודתו במקרים השכיחים של תביעות בגין יחסי עובד מעביד - תביעת פיצויי פיטורין, תביעת דמי הודעה מוקדמת, הלנת שכר וכדומה. היתרון של המחולל בא לידי ביטוי לא רק ע"י ניסוח והפקת כתב תביעה אלא בעיקר בחישוב הסכומים הנתבעים מהמעסיק באופן מפורט ובמצטבר - די בכך כדי לחסוך זמן עבודה משפטי ניכר, מכאן הוא נועד לסייע לעבודה השוטפת של עורכי הדין העוסקים בדיני עבודה. לתביעות השכיחות שמחולל זה כולל את הסעדים הנתבעים ניתן להדפיס את פלט כתב התביעה כמו שהוא ולהגישו בבית משפט בצירוף הנספחים כאמור. לכתב התביעה יש לצרף העתק מכתב דרישת תשלום שנשלח למעסיק טרם הגשת כתב התביעה הכולל את כל הסכומים האמורים ומפורטים בכתב התביעה, העתק מכתב פיטורים באם קיים, העתקי תלושי שכר, פירוט פלט המחשבונים עבור החישובים המורכבים וכן כל העתק מסמך עובדתי התומך בכתב התביעה. יש לציין כי כתב התביעה המופק באופן אוטומטי אינו בגדר יעוץ ואינו בהכרח כולל את כל סוגי עילות התביעה האפשריות, אלא את מרבית העילות הכספיות המהותיות והשכיחות ביותר, לפיכך הינו מיועד לשימוש בעיקר עבור עורכי דין, מחלקות סיוע משפטיות בעלי נסיון בתחום ואחריות השימוש בו ומילוי הפרטים תחול בכל מקרה על העושה בו שימוש. כתב התביעה מייצר באופן אוטומטי כ 6 דפים להדפסת כתב תביעה אחד, בתוכו עד 63 סעיפים (חלקם אף מפרט את אופן החישוב) וממספר עד 13 נספחים רלוונטיים (באותיות א-ב) בהתאם לאופן השימוש בו. יש להגישו לבית הדין ב 5 העתקים, 3 ישארו לבית הדין (שופט, נציג מטעם העובדים, נציג מטעם המעסיקים) אחד לצד הנתבע, והאחרון ישאר אצלך עם חותמת נתקבל. רצ"ב קישור לפרטי כתובות, טלפונים ופקסים של בתי הדין האזוריים לענייני עבודה בישראל.
שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים. אחריות השימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני עבודה:
 1. מחולל חוזה עבודה
 2. מחולל מכתב זימון לשימוע
 3. מחולל מכתב סיום העסקה - מכתב פיטורין
מחוללי תביעת חוב שכר - בית הדין לעבודה
 1. מחולל מכתב התראה טרם הליכים
 2. מחולל כתב תביעה כולל שמירת נתונים
מחוללי תביעת חוב שכר - נאמן/מפרק עקב פירוק/פשיטת רגל
 1. מחולל כתב תביעת חוב חלק העובד - עבור בדיקת המפרק
 2. מחולל כתב תביעת חוב חלק המפרק/נאמן
 3. מחולל כתב תביעה מלא - לפי בל/5305
מחשבוני פיצויי פיטורין - פיטורים
 1. מחשבון פיצויי פיטורים לפי ימי עבודה
 2. שכר קובע לפיצויים לפי שעות עבודה
 3. שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
 4. שכר קובע לפיצויים לפי עמלות
מחשבוני חובת הודעה מוקדמת
 1. מחשבון ימי הודעה מוקדמת
 2. מחשבון ימי הודעה מוקדמת + גובה הפיצוי
מחשבוני הלנת שכר - הלנת פיצויי פיטורין
 1. מחשבון פיצויי הלנת שכר
 2. מחשבון הלנת פיצויי פיטורין
מחשבוני פדיון ימי חופשה
 1. מחשבון פדיון ימי חופש מפורט לכל סוגי העובדים
 2. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבוע
 3. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבוע
מחשבוני שעות נוספות
 1. שעות עבודה נוספות לחודש עבודה
 2. שעות עבודה נוספות לשבוע עבודה
 3. שעות עבודה נוספות ליום עבודה
 4. מחשבון גמול שעות נוספות - לפי פיצול וריכוז זכויות
מחשבוני דמי הבראה
 1. מחשבון דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה
 2. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים המשתכרים לפי שעה
 3. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדי המגזר הציבורי וענפי
 4. טבלת זכאות דמי הבראה ענפית
מחשבוני דמי מחלה
 1. מחשבון זכאות לדמי מחלה
מחשבון עבודת נשים
 1. מחשבון חופשת לידה
מחשבוני פרישה
 1. מחשבון גיל פרישה לקבלת כספי פנסיה - קיצבת ביטוח לאומי
 2. פנסיה במגזר הפרטי
נתוני שכר מינימום - ממוצע - גמלה
 1. שכר מינימום
 2. השכר הממוצע - ביטוח לאומי
זכויות פנסיוניות מכח צו הרחבה
 1. זכויות פנסיוניות שהמעסיק לא הפריש
 2. היוון זכויות פנסיוניות
 3. היוון הפרשות קה"ל
מידע ניכויים מס הכנסה
 1. שינויים במערך הניכויים
מחשבוני מס הכנסה
 1. מחשבון מס הכנסה חודשי
 2. מחשבון מס הכנסה שנתי
 3. מחשבון החזר הוצאות נסיעה לחו"ל
 4. מחשבון פריסה - חישוב שנים
 5. סימולטור פריסה - תכנון מס
 6. בדיקת כדאיות רכב פרטי או מעבודה
 7. שווי שימוש רכב - השיטה החדשה
 8. מחשבון ניכוי הוצאות רכב מ 2008
 9. מחשבון ניכוי הוצאות רכב עד 2007
 10. מחשבון פיצויי פטירה
דיני עבודה - חוקים
 1. דיני עבודה - מקבץ חוקים בדיני עבודה


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח